• Program wychowawczo - profilaktyczny

    •  

      

      

      

      

      

     PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II – PAPIEŻA POLAKA W STARYM LUBOTYNIU.

      

      

      

      

      

      

      

      

     Stary Lubotyń, 29.09.2017

      

      

                             „W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz

                     bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był ,a  nie tylko

     więcej miał; aby więcej poprzez  wszystko, co ma, co posiada,

        umiał  bardziej i pełniej być człowiekiem,

     to znaczy ażeby również umiał być nie tylko z drugim, ale i dla drugich”

                                                                                                                                               (Jan Paweł II)

      

      

     I.                    Wprowadzenie

         Człowiek swoją wędrówkę przez życie rozpoczyna od domu  rodzinnego. W tym  najważniejszym dla każdego z nas środowisku kształtują się fundamenty naszego człowieczeństwa.   Wyrusza w drogę, która ma go doprowadzić do wybranego celu. Ten wspaniały proces dążenia do osiągnięcia celu życia („stawania się człowiekiem”) nazywa się wychowaniem.

        Młodego człowieka wychowują osoby, a nie idee i nie cele, nawet te najwznioślejsze, bo wychowanie jest spotkaniem osób: rodziców i dziecka, nauczyciela i ucznia, ich wspólno wędrówką ku prawdzie dobru, pięknu. Z czasem zostanie z tym zadaniem człowiek sam; ważne jest, by wiedział wtedy, że stać się w pełni sobą, jest tym samym, co stać się w pełni człowiekiem.

        Podstawowym i naturalnym środowiskiem społecznymi wychowawczym życia dzieci i młodzieży jest rodzina. To właśnie rodzice posiadają pierwotne i największe  prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci. To oni powinni zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa, miłości, troski oraz równowagi emocjonalnej. Również w rodzinie poznać czym, jest dobro, sprawiedliwość i zaufanie do drugiego człowieka, a także powinno nauczyć się poszanowania godności, tolerancji oraz szacunku dal siebie i innych. To dom rodzinny powinien umiejętnie wprowadzić dziecko w życie społeczne, w świat kultury, wartości moralnych.

        Rolą szkoły jest ich wspieranie w dziedzinie wychowania. Stąd też wynikają dwie ważne konsekwencje. Po pierwsze, szkoła nie ponosi wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za wszystkie możliwe zadania wychowawcze. Po drugie, kierunek działalności wychowawczej nie może być sprzeczny z wolą rodziców.

        Wychowanie w szkole nie jest ani sprawą  odrębną, ani dodatkową, ani też priorytetową – stanowi integralną część działalności każdego nauczyciela. Wynika z tego , że obowiązkiem każdego nauczyciela jest wspomaganie w każdej działalności  edukacyjnej wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia, a więc rozwijanie w nim również dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

        Ważne jest, aby w swojej życiowej wędrówce do wybranych celów, młodzi ludzie kierowali się takimi wartościami jak dobro, rzetelna praca, uczciwość. Wartością o podstawowym znaczeniu winien być również dla nich patriotyzm, a więc również silne poczucie własnej narodowej tożsamości.

        Dlatego też przy opracowywaniu celów i zadań programu wychowawczego naszej szkoły opieraliśmy się na następujących założeniach:

     1)      Fundamentem wychowania w naszej szkole jest chrześcijański system wartości, zakorzeniony w historii, dziedzictwie kulturowym, tradycji naszego środowiska i naszej Ojczyzny. Szkoła zapewnia jednocześnie poszanowanie odrębności wyznaniowej w duchu ekumenizmu i tolerancji.

     2)      Pierwszymi bezpośrednimi i niezastąpionymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice, którzy mają prawo do ich wychowywania zgodnie z uznawanymi przez siebie wartościami, akceptowanymi społecznie. Szkoła wspomaga rodziców w wychowywaniu i dlatego jest zobowiązana do ścisłej współpracy z domem rodzinnym swoich uczniów.

     3)      Wychowywanie i kształcenie stanowi w naszej szkole integralną całość.

     4)      Wychowywanie w naszej  szkole ma charakter integralny, personalistyczny i indywidualny:

     -         integralny – bo obejmuje wszystkie sfery osoby ucznia: fizyczną, psychiczną, duchową i społeczną

     -         personalistyczny – bo postrzegamy ucznia w kategoriach jego podmiotowości, godności, wolności, niepowtarzalności, konkretnych praw i obowiązków

     -         indywidualny – bo przy dobrze treści zajęć edukacyjnych uwzględniamy indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia

     5)      W wychowaniu kierujemy się takimi nadrzędnymi wartościami jak:

     -         miłość – bo mądra miłość  kreuje wzrastanie w człowieczeństwie  i jej działaniem jest wychowanie

     -         prawda – bo jest to warunek pełniejszego poznawania świata, człowieka, wartości, sensu życia i jego jakości

     -         dobro – bo wywierająca olbrzymi wpływ na młodzież kultura masowa kojarzy mocne, udane życie z różnymi odmianami zła

     -         uczciwość i rzetelna praca – bo początek drogi do sukcesu i bogactwa wciąż jest kojarzony z przekonaniem, że „pierwszy milion trzeba ukraść”, a rywalizacja o pozycje społeczną czy zawodową często daleka jest od ósmego przykazania

     -         wolność – bo prawdziwa wolność jest związana z dokonywaniem świadomych wyborów, wolnych od zewnętrznych nacisków; bo to możliwość dokonywania wyborów w zgodzie z prawdą swojego życia, w wierności wyznawanym wartościom

     -         szacunek – bo szacunek dla siebie i innych ludzi, dla Boga, dla całego świata, pozwala na bycie dobrym, kształtuje ład moralny, pozwala obdarowywać, troszczyć się o dobro wspólne.

     6)      Wychowujemy do życia w rodzinie, w szkole, społeczności lokalnej – w naszej „ Małej Ojczyźnie”

     7)      Wychowujemy na naukach i przesłaniach Jana Pawła II

        Miarą naszego szkolnego sukcesu  wychowawczego i dydaktycznego będą uczniowie, którzy po latach jako dorośli  ludzie będą mogli stanowczo stwierdzić, że wszechstronnie rozwinęli swoją osobowość dzięki dobremu fundamentowi edukacji, który stworzyła Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu.

     II.                WIZJA  SZKOŁY

     Sfera organizacji i kierowania szkołą

     - „Przygotowujemy do życia we współczesnym społeczeństwie”

     –  Dbamy o właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą wszystkich (nauczycieli, uczniów, rodziców) do twórczych działań.

     – Zespołowo decydujemy o zamierzonych działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych .

     – Wspólnie tworzymy podstawowe dokumenty szkoły , np.: program wychowawczy,  wewnątrzszkolny system oceniania, plan pracy, itp.

     –  Kompletujemy zespół ludzi z odpowiednimi kwalifikacjami i dużym zaangażowaniem w życie szkoły. Podnosimy kwalifikacje kadry poprzez doskonalenie zewnętrzne i WDN. Kierujemy się zasadą ,,Kto nie idzie do przodu, ten się cofa.”

     – Prowadzimy działania w celu ciągłego doskonalenia, ulepszania , unowocześniania i urozmaicania naszych usług na rzecz społeczności szkolnej. Tworzymy motywacyjny i inspirujący system nadzoru.

     –  Dokumentujemy pracę szkoły zgodnie z przyjętymi wzorami i przepisami prawa oświatowego.

     – Dbamy o życzliwą atmosferę pracy w naszej szkole i właściwe stosunki interpersonalne, np.: nauczyciel – uczeń, uczeń –uczeń, nauczyciel – rodzic, nauczyciel  - nauczyciel.

     –  Dbamy o modernizację i zwiększenie oraz właściwe wykorzystanie bazy szkoły, w tym zwiększenie i urozmaicenie pomocy dydaktycznych.

     2. Sfera dydaktyczna

     -   „Pomagamy uczniom otworzyć drzwi do dalszych etapów kształcenia”

     -   Wykorzystujemy głównie metody aktywne i aktywizujące i zachęcamy uczniów do wytężonej pracy. Unikamy encyklopedyzmu.  Wyznajemy zasadę, że „te metody są dobre, które są skuteczne i przynoszą zamierzone efekty” i są dostosowane do możliwości uczniów.

     -  Dbamy o rozwijanie umiejętności kluczowych oraz lingwistycznych naszych  uczniów.

     -  Wykorzystujemy w procesie kształcenia techniki informacyjne i komputerowe, różnorodne dostępne środki dydaktyczne w celu urozmaicenia procesu dydaktycznego i zwiększenia aktywności i mobilizacji uczniów.

     -    Stwarzamy możliwość rozwoju indywidualnych uzdolnień, talentów i zainteresowań.  Zachęcamy uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, artystycznych, interdyscyplinarnych oraz zawodach sportowych

     -   Stosujemy system pomocy dla uczniów z trudnościami szkolnymi, dostosowujemy wymagania do możliwości uczniów zgodnie z orzeczeniami i opiniami PPP, prowadzimy indywidualizację procesu dydaktycznego.

     -  Stosujemy motywacyjny i aktywizujący system oceniania.

     -  Proponujemy szeroki zakres zajęć pozalekcyjnych.

     -  Prowadzimy ewaluację wewnętrzną pracy szkoły celem ciągłego jej doskonalenia i dostosowania do potrzeb szkoły. Prowadzimy pomiar dydaktyczny, stosujemy nowe narzędzia pomiaru celem właściwego przygotowania uczniów do sprawdzianu zewnętrznego i kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej.

     3. Sfera wychowawczo –opiekuńcza

     -  „Uczymy, jak być dobrym człowiekiem”

     -  Tworzymy atmosferę życzliwą i przyjazną uczniowi, sprzyjającą zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności.

     - Dbamy o to, aby nasza szkoła była zdrowa i bezpieczna – realizujemy programy profilaktyczne i ścieżki edukacyjne poświęcone tej tematyce. Propagujemy zdrowy styl życia i unikanie wszelkich uzależnień.

     - Propagujemy zachowania proekologiczne .

     - Propagujemy patriotyzm i zainteresowanie historią, kulturą oraz dniem dzisiejszym lokalnego środowiska. Rozwijamy aktywność społeczną uczniów.

     -  Jasno i wyraźnie definiujemy obowiązki i prawa ucznia oraz zachowania pochwalane i zachowania zwalczane i karane przez szkołę.

     -  Przestrzegamy zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej.

     - Poddajemy specjalnej opiece uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci z opiniami i orzeczeniami PPP, dzieci niepełnosprawne, (poprzez np. nauczanie indywidualne, zajęcia wyrównawcze, programy terapeutyczne) oraz dzieci wybitnie uzdolnione. Jednym  i drugim staramy się zapewnić możliwości indywidualnego rozwoju.

     - Zapobiegamy zjawisku „segregacji” uczniów.

     - Współpracujemy z rodzicami według wspólnie ustalonych zasad. Staramy się zaangażować rodziców w pracę i życie szkoły.

     -  Staramy się włączyć uczniów w życie lokalnego środowiska, zainteresować ich jego sprawami i problemami.

     -    Propagujemy nauki i przesłania Jana Pawła II

     -    Staramy się postępować według nauk Ojca Świętego, aby nigdy nie splamić sztandaru Szkoły i być godnym  Jej wielkiego Patrona.

     -   Staramy się pomagać uczniom  i ich rodzicom w miarę naszych możliwości. Organizujemy pomoc w nauce, pomoc socjalną – bezpłatne dożywianie dla dzieci pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

     4. Promocja szkoły

     -   Aktywnie współpracujemy z organem prowadzącym  i realizujemy założenia polityki oświatowej gminy.

     -   Bierzemy aktywny udział w imprezach lokalnych i środowiskowych, jesteśmy organizatorami lub współorganizatorami imprez lokalnych

     -   Publikujemy informacje o naszej szkole w prasie lokalnej oraz w Internecie (prowadzimy stronę WWW naszej szkoły)

     -    Staramy się zdobyć dodatkowe fundusze dla szkoły

     -   Współpracujemy z instytucjami i organizacjami lokalnymi

     - Jesteśmy organizatorami imprez dla szkoły i społeczności lokalnej propagujących sylwetkę, pontyfikat i nauki Jana Pawła II

     -   Godnie reprezentujemy naszą Szkołę na zewnątrz

     -   Propagujemy sukcesy naszych uczniów

      

      III.                MISJA SZKOŁY

     „Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani w nią

     ludzie zarówno wierzący, jak poszukujący i niewierzący poczują się

     związani najpiękniejszym zadaniem –zadaniem cierpliwego

     i pełnego spokoju mądrości ukazywania dojrzewającym ludziom

     jak być człowiekiem naprawdę...”

     (Karol Wojtyła)

      

     Nadrzędnym celem szkoły jest wspomaganie pełnego i wszechstronnego rozwoju dziecka obejmującego jego intelekt, uczucia, emocje, moralność oraz sprawność fizyczną oraz dbałość o zdrowie, a także przygotowanie do życia w zgodzie z innymi ludźmi i samym sobą.

     Naszym celem jest więc kształcenie i wychowywanie młodych ludzi, obdarzonych wrażliwością, szanujących wartości uniwersalne, kochających swoją Ojczyznę, takich którzy nie żyją tylko dla samych siebie, ale przede wszystkim żyją dla innych i są otwarci na świat.

     1.  Chcemy poznać potrzeby, zainteresowania i problemy naszych uczniów, aby wspierać ich w osiąganiu celów i pomagać  w kształtowaniu umiejętności radzenia sobie w różnych, w tym i trudnych sytuacjach życiowych.

     2.  Chcemy stworzyć uczniom warunki umożliwiające im odkrywanie siebie, swoich możliwości, utwierdzające ich w poczuciu własnej wartości, a przede wszystkim pozwalające czerpać radość z własnego rozwoju.

     3.  Chcemy wyrabiać szacunek dla historii naszej Ojczyzny, naszego regionu poprzez rozwijanie jej tradycji.

     4.  Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane przez uczniów celem rozwoju ich samodzielności i samorządności oraz włączać ich do aktywnego udziału w życiu lokalnego społeczeństwa

     5.  Chcemy organizować wycieczki autokarowe oraz rowerowe celem poznawania pięknych miejsc własnego kraju oraz promowania zdrowego stylu życia

     6.  Chcemy  przygotować uczniów do następnego etapu kształcenia oraz pisania sprawdzianu zewnętrznego

     7.  Chcemy wspierać rodziców w procesie wychowawczym

     8.  Pielęgnujemy pamięć o Ojcu Świętym Janie Pawle II, propagujemy Jego pontyfikat i dokonania, staramy się postępować według Jego nauk.

      

     W naszej szkole:

     a.        Ucznia traktujemy podmiotowo

     b.       Uczymy dzieci miłości do wielkiej i małej Ojczyzny, szacunku do własnego narodu, jego historii, tradycji i kultury

     c.        Pielęgnujemy tradycję szkoły, skupiamy wokół niej uczniów, rodziców, nauczycieli i absolwentów

     d.       Uczeń jest kulturalny, z szacunkiem odnosi się do nauczycieli, kolegów i rodziców

     e.        Uczeń jest życzliwy , miły i przyjazny oraz ciekawy otaczającego świata, rzetelnie pracuje nad rozwojem swoich wiadomości i umiejętności.

     f.         Nauczyciele są kulturalni, sprawiedliwi, konsekwentni, cieszą się autorytetem u dzieci i rodziców, życzliwym podejściem budzą ich zaufanie, wspierają dzieci w ich rozwoju, zawsze chętnie pomagają w rozwiązywaniu problemów, chętnie podnoszą i doskonalą swoje umiejętności

     g.       Dyrektor jest nauczycielem życzliwym zarówno w stosunku do uczniów, rodziców jak i nauczycieli, tworzy właściwą atmosferę pracy, jest sprawiedliwy i konsekwentny w postępowaniu, umie rozwiązywać konflikty, jest dobrym gospodarzem i służy innym przykładem.

     h.       Czujemy się integralną częścią naszej gminy, jesteśmy jej wizytówką, a nasze działania służą całej społeczności lokalnej.

     i.       Godnie nosimy imię naszego wielkiego Patrona – Jana Pawła II – Papieża Polaka. Czcimy sztandar naszej Szkoły.

      

     IV. SYLWETKA ABSOLWENTA  SZKOŁY    PODSTAWOWEJ  IM. JANA PAWŁA II – PAPIEŻA POLAKA  W STARYM LUBOTYNIU

     Działania zawarte w programie zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, którego niezależnie od posiadanych indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i uzdolnień  cechować będzie posiadanie uniwersalnych cech warunkujących  odpowiednie funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

     Absolwent oddziału przedszkolnego

     Absolwent oddziału przedszkolnego jest:

     •  otwarty i tolerancyjny, życzliwie nastawiony do świata i ludzi,
     •  wyposażony w wiedzę i umiejętności dostosowane do swoich możliwości,
     • odpowiednio przygotowany do wypełniania obowiązku szkolnego,
     •  odpowiedzialny za swoje zachowanie,
     •  aktywny, dociekliwy i kreatywny;

     zna:

     •  swoje miejsce w świecie ( jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, mówię w języku polskim),
     •  symbole narodowe i je szanuje,
     •  swoje zalety i mocne strony;

     umie:

     •  akceptować siebie i innych,
     •  komunikować się z rówieśnikami i dorosłymi,
     •  obcować ze sztuką – teatrem, sztuką, muzyką,
     •  dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,
     •  być odpowiedzialnym za pielęgnowanie i zachowanie naturalnego środowiska
     •  okazywać pomoc słabszym, niepełnosprawnym.

      

     Absolwent I etapu kształcenia

     Coraz lepiej orientuje się w swoim najbliższym otoczeniu. Lubi szkołę i lubi się uczyć. Zdobywaną wiedzą sprawnie się posługuje. Umie komunikować się z innymi ludźmi. Formułuje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi.

     1. Jest ciekawy świata.

     Chętnie korzysta z różnych źródeł wiedzy i obserwuje zjawiska, sytuacje i działania ludzi. Potrafi wyciągać wnioski ze swoich obserwacji.

     2. Jest otwarty.

     Swobodnie współpracuje z rówieśnikami i osobami dorosłymi w swej codziennej aktywności. Przyjmuje uwagi i sugestie w związku z popełnionymi błędami. Jest gotów podejmować działania w sposób planowy. Umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych.

     3. Jest odpowiedzialny.

     Powinien przewidywać skutki swoich działań i ponosić konsekwencje swoich czynów. Dba o zdrowie własne i innych, nie używa papierosów ani alkoholu lub narkotyków

     4. Jest rozważny.

     Zna zasady bezpieczeństwa. Potrafi zachować się adekwatnie do sytuacji,  w jakiej się znalazł.

     5. Jest prawy.

     Rozróżnia zachowania złe i dobre. Stosuje się do pozytywnych norm i postępuje zgodnie z nimi. Przestrzega norm zachowania obowiązujących w szkole.

     6. Jest tolerancyjny.

     Nawiązuje przyjazne kontakty z ludźmi, współdziała z nimi i akceptuje ich odmienność.

     7. Jest miły i życzliwy

      Życzliwie odnosi się do innych, w tym do osób starszych i swoich kolegów. Nie używa wulgaryzmów

      Absolwent II etapu edukacyjnego

      Absolwent naszej szkoły bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: domu, szkole i grupie rówieśniczej.

     Absolwent na miarę swojego wieku jest ( po VIII klasie  – 15 lat):

     1.  Odpowiedzialny, obowiązkowy i solidny, co oznacza, że uczeń najczęściej zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami Szkoły i domu rodzinnego , a przypadki swego złego zachowania umie poddać krytycznej ocenie i nie powtarzać błędów, do których popełnienia potrafi się przyznać, przestrzega zasad wymiany opinii z innymi  i kultury dyskusji, nie budzi zastrzeżeń jego wygląd, higiena osobista i dbałość o zdrowie oraz unikanie zagrożeń związanych z uzależnieniami, sprawnie współdziała z innymi na terenie szkoły, klasy i poza  murami Szkoły, realizując wspólne zadania,

     2.   Samodzielny, zaradny, otwarty, co oznacza, że uczeń jest ciekawy świata i korzysta z różnych źródeł wiedzy, poszukuje nowych obszarów dla swej działalności i aktywności, problemów do rozwiązania , a nawet wyzwań, które pozwoliłyby  mu sprawdzić się w oczach własnych i innych, potrafi samodzielnie stawiać sobie pewne cele wymagające pomysłowości i konsekwencji w realizacji, umie ocenić sensowność i szanse realizacji własnych i cudzych pomysłów i podjąć właściwą decyzję,

     3.  Uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza, że uczeń  w pełni docenia znaczenie zaufania w kontaktach między ludźmi i stara się na nie zasłużyć, rozumie złożoność zasad lojalności wobec różnych osób i grup, z którymi jest związany, a w przypadkach konfliktowych wybiera drogę szczerości i prawdomówności, umie trafnie rozróżniać osoby godne i niegodne zaufania,

     4.  Kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że ucznia cechuje takt i kultura osobista w stosunku do innych, ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności kulturowej ludzi, umie stopniować oceny moralne i dokonywać trafnych wyborów w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych, potrafi słuchać opinii innych  i cierpliwie poszukiwać rozwiązań do przyjęcia dla różnych stron, potrafi właściwie korzystać z dóbr kultury i wyrażać szacunek dla tradycji i symboli narodowych i religijnych własnych i cudzych;

     5.  Krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że uczeń ma świadomość istnienia na świecie różnych systemów wartości i respektuje tę różnorodność, potrafi odnieść zachowania własne i cudze do znanego mu i szanowanego przezeń systemu wartości naszego kręgu kulturowego, nie jest podatny na demagogię i manipulację informacyjną oraz w zakresie postaw i zachowań;

     6.  Pracowity, aktywnie uczestniczący w życiu klasy,  Szkoły i lokalnego środowiska, co oznacza, że uczeń rozumie rolę pracy (nauki) w życiu człowieka oraz sumiennie wypełnia swoje obowiązki uczniowskie, a także docenia rolę aktywności i zaangażowania dla dalszych losów jednostki, a więc i swoich. 

     7.  Miły i życzliwy, co oznacza, że kulturalnie odnosi się do innych, w tym osób starszych oraz kolegów. Nie używa wulgaryzmów.

     8. Otwarty na inne kultury, posiada umiejętność porozumiewania się w języku obcym.

     9. Samodzielny, potrafi współdziałać w zespole, poszukuje nowych rozwiązań, wymienia się doświadczeniami z innymi, potrafi porządkować i rozwiązywać problemy.

     10. Potrafi współpracować z innymi, jest wrażliwy na los potrzebujących, bierze na siebie odpowiedzialność za własne życie i życie społeczne.

     11. Bezpiecznie korzysta z mediów.

     12. Zna swoje mocne i słabe strony i w oparciu o nie podejmuje decyzje dotyczące wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu.

      

     V. WSTĘP.

     Treści programu wychowawczo-profilaktycznego wynikają z przepisów Ustawy Prawo Oświatowe oraz z treści podstawy  programowej kształcenia ogólnego,  określonej  rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017 roku. Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego. Integruje realizowane dotychczas działania wychowawcze oraz profilaktyczne i opracowany został w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb w zakresie zapobiegania zagrożeniom. 

     Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu obejmuje wszystkie działania i  treści  o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, gdzie wychowanie rozumiane jest jako proces wspomagania ucznia  w rozwoju,  oparty  na indywidualnej osobowej relacji poszanowania  godności  obu stron (wychowawcy, rodzica, nauczyciela oraz wychowanka), które współdziałają ze sobą, dążąc do osiągnięcia celów wychowania tj.  do osiągnięcia pełnej dojrzałości ucznia w czterech podstawowych sferach: fizycznej,  rozumianej jako prowadzenie zdrowego stylu życia; psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej), która  oznacza ponoszenie odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat; społecznej, która oznacza konstruktywne pełnienie ról społecznych oraz duchowej oznaczającej posiadanie systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka. Wychowawca w tym procesie jest odpowiedzialny za tworzenie warunków do rozwoju każdego ucznia, a wychowanek odpowiedzialny jest za korzystanie z nich.

     Program realizowany będzie przez wychowawców klas, podczas godzin z wychowawcą oraz nauczycieli wszystkich przedmiotów, pielęgniarki szkolnej  oraz  pozostałych pracowników szkoły we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Obowiązkiem nauczycieli wychowawców i nauczycieli przedmiotów oraz specjalistów jest opracowanie planów wychowawczo-profilaktycznych klas na bazie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

      

     1. Główne cele programu

     Nadrzędnym celem programu jest wychowanie, rozumiane jako wspieranie wychowanka
     w rozwoju oraz profilaktyka rozumiana jako interwencja kompensująca niedostatki wychowania. Naszym celem jest kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych, umiejętności intrapsychicznych ucznia, które pozwolą radzić sobie ze sobą i z wyzwaniami świata oraz budowanie  jego odporności na potencjalne zagrożenia. Działania określone w niniejszym programie umożliwiają  spójne środowisko wychowawcze, w którym wartości i normy życia są zrozumiałe dla  wychowanka,  w którym wychowawcy współpracują, wspierając ucznia w integralnym rozwoju  i osiąganiu  pełni człowieczeństwa. Podstawowym zadaniem realizowanego programu jest poszukiwanie sposobu wspomagania dzieci i młodzieży w poszanowaniu wartości, akceptowaniu, przeżywaniu
     i  urzeczywistnianiu ich.  Działania wychowania i profilaktyki łączą wartości i normy, traktując (w ślad za zapisami Ustawy Prawo Oświatowe) „nauczanie i wychowanie jako respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości, przyjmując zasady etyki jako uniwersalne”. W nawiązaniu do tychże zasad etyki prowadzone będą działania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

      

     1. Obowiązujące akty prawa

      

     • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 72)
     • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
     • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
     • Konwencja o Prawach Dziecka
     • Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku
     • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
     • Ustawa Karta Nauczyciela
     • Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia

      

     1. Program określa działania w wydzielonych obszarach:

      a) Działaniach wychowawczych – promujących zdrowie oraz wspomagających uczniów w rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej oraz aksjologicznej.

     b) Działaniach edukacyjnych – mających na celu poszerzanie wiedzy z zakresu promocji zdrowia
     i zdrowego stylu życia, prowadzących  do radzenia sobie ze stresem,  opierania się naciskom otoczenia, oraz nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów.

     c) Działaniach informacyjnych – na temat skutków zachowań ryzykownych z uwzględnieniem edukacji prawnej.

      d) Działaniach profilaktycznych  wspierających  uczniów:

     *  w rozwoju i zdrowym stylu życia, podejmując działania ograniczające zachowania ryzykowne

     * którzy ze względu na swoją sytuację materialną, rodzinną i środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych

     * u których rozpoznano wczesne objawy zażywania środków odurzających i psychoaktywnych.

      

     1. Uczestnicy programu

     Rodzice

     Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji. W naszej szkole pamiętamy o tym, że uczniowie otrzymują dość zachęty, aby uczyć się śmiałości, w pełni aprobowani uczą się lubić samych siebie, często słyszą słowa uznania, uczą się stawiać sobie cele, wychowani są w poczuciu bezpieczeństwa, uczą się ufać sobie i innym, otaczani są rzetelnością i uczciwością, uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość. Dzieci, które mają trudności
     w nauce potrzebują naszego zrozumienia, wsparcia.

     Wychowawcy

     Prowadzą w różnych formach szkolenia, konsultacje dla rodziców, dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawują opiekę  wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i  przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie,  poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków, uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości, realizują w toku pracy wychowawczo-profilaktycznej treści i cele niniejszego programu oraz nadzorują pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie.

      Nauczyciele

     Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny, a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy. Nauczyciele mają obowiązek reagowania na przejawy niedostosowania społecznego u dzieci, wspierają swoją postawą
     i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, udzielają pomocy w przezwyciężaniu  niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb, odpowiadają za życie, zdrowie
     i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, np. na wycieczkach szkolnych, świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem.

     Uczniowie

     Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.

      

     1. Diagnoza zagrożeń

     Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu każdego roku szkolnego przeprowadza diagnozę środowiska wychowawczego, analizuje potrzeby i zasoby. W celu urealnienia sytuacji wychowawczej w szkole, a w efekcie profilaktycznej korzystamy z:

     • badań ankietowych skierowanych do rodziców na temat atmosfery w szkole oraz warunków organizacji nauki w niej
     • spostrzeżeń wychowawców na temat zachowań problemowych w klasie
     • ludzkich zasobów szkoły tj. kompetencji kadry kierowniczej, kompetencji zawodowych nauczycieli rozwijanych poprzez dodatkowe doskonalenie się, szkolnych realizatorów programów profilaktycznych, z kompetencji specjalistów spoza szkoły –  współpracujących z nią, rodziców.

     W wyniku diagnozy i ewaluacji dotychczasowych programów wyłoniono następujące obszary problemowe:

     1. zdarzające się przypadki agresji i przemocy oraz złego zachowania uczniów;
     2. Nie wszystkie miejsca w szkole są jednakowo bezpieczne – toalety, boisko szkolne.
     3. Brak dostatecznej liczby kamer wokół szkoły.
     4. Niewystarczająca znajomość szkolnych dokumentów zapewniających bezpieczeństwo w szkole i poza nią – dotyczy młodzieży i rodziców.

      

     Wnioski do zawarcia:

     Na bieżąco przypominać statutowe prawa i obowiązki ucznia.

     Przy omawianiu praw i obowiązków ucznia podczas zajęć godziny wychowawczej należy upewnić się, czy uczniowie dobrze rozróżniają swoje prawa od obowiązków oraz rozumieją jakie są ich prawa, a co należy do ich obowiązków.

     Należy uświadamiać znaczenie tych spośród norm szkolnych, które wpływają na postępy w nauce: aktywność na lekcjach, odrabianie zadań domowych i konsekwentnie egzekwować przestrzeganie przyjętych zasad.

     Pracować nad wzajemnym zaufaniem na płaszczyźnie nauczyciel – uczeń – rodzic, by na bieżąco reagować i rozwiązywać zaistniałe problemy.

     Zwracać większą uwagę na kulturę słowa uczniów i nauczycieli, częste stosowanie magicznych słów: proszę, przepraszam, dziękuję oraz mówienie dzień dobry, do widzenia.  

     Konsekwentnie i systematycznie reagować na niewłaściwe zachowania uczniów wobec nauczycieli, personelu szkoły i innych uczniów zgodnie z zapisami statutowymi.   

      

      XI.            Treści wychowawcze

     Tabela nr 1. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach I–III

     Zdrowie – edukacja zdrowotna

     1. z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i in­nych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;
     2. z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;
     3. do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;
     4. postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;
     5. umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;
     6. umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo-skutkowego;
     7. wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;
     8. wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

      

     Relacje – kształtowanie postaw społecznych

     1. podstawowych umiejętności komunikacyjnych;
     2. umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;
     3. umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;
     4. umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;
     5. do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;
     6. z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;
     7. empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów;
     8. do aktywnego udziału w życiu społecznym, w tym życiu szkoły i lokalnego środowiska;
     9. z sylwetką patrona szkoły, promowanie jego nauk.

     Kultura – wartości, normy, wzory zachowań

      

     1. umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;
     2. umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła;

      

     Bezpieczeństwo – profilak­tyka zachowań ryzykownych (problemowych)

     1. z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytu­acjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;
     2. umiejętności wyszukiwania, porządkowania i

     wykorzysty­wania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyj­no-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpie­czeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograni­czeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów;

     1. do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach (bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym);
     2. do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;
     3. umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     Tabela nr 2. Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach IV–VIII

     OBSZARY

     ZADANIA

     Klasa IV

     Klasa V

     Klasa VI

     Klasa VII

     Klasa VII

     Zdrowie – edukacja zdrowotna

     Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu.

     Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania.

     Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządko­wania wiedzy o sobie.

     Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwa­nie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trud­ności i kiedy wybór jest ważny i trudny.

     Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

     Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują.

     Kształtowanie umiejęt­ności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

     Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowa­nia ograniczeń i niedo­skonałości.

      

     Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

     Kształtowanie umiejętno­ści rozpoznawania wła­snych cech osobowości.

     Kształtowanie konstruk­tywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron.

     Rozwijanie właściwej po­stawy wobec zdrowia i ży­cia jako najważniejszych wartości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego.

     Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjaty­wę, ale też odpowiedzial­ności za swoje działania, decyzje.

     Kształtowanie umiejętno­ści świadomego wyzna­czania sobie konkretnych celów.

     Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań.

     Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału.

     Kształtowanie świado­mości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

     Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

     Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – charak­teryzującej się samoświa­domością, wyobraźnią, kreatywnością.

     Kształtowanie umiejęt­ności wyznaczania sobie celów krótko- i długoter­minowych.

     Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności.

     Rozwijanie umiejętności oceny własnych możli­wości.

     Kształtowanie świadomo­ści dotyczącej wyko­rzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecz­nego sposobu dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne.

     Relacje – kształtowanie postaw społecznych

     Kształtowanie umiejętno­ści właściwej komunika­cji, stanowiącej podstawę współdziałania.

     Kształtowanie umiejętno­ści asertywnego wyraża­nia własnych potrzeb.

     Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.

     Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób.

     Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzy­mywania znaczących głębszych relacji.

     Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej.

     Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współ­pracy.

     Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat).

     Rozwijanie poczucia przy­należności do grupy (sa­morząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota).

     Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów roz­wiązywania problemów, na nową wiedzę.

     Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób zna­czących i autorytetów.

     Kształtowanie umiejętno­ści współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.

     Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich proble­mów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wo­lontariat).

     Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wy­rażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

     Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.

     Rozwijanie samorządności.

     Kształtowanie umiejęt­ności wchodzenia w inte­rakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowole­nie obydwu stron.

     Kształtowanie umiejęt­ności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kre­atywności.

     Rozwijanie odpowiedzial­ności za siebie i innych (wolontariat).

     Rozwijanie umiejętno­ści poszukiwania takich rozwiązań, które stwa­rzają korzyści dla obydwu stron.

     Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytyw­nych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji.

     Rozwijanie potrzeby cią­głego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.

      

     Rozwijanie odpowiedzial­ności za siebie i innych (wolontariat).

     Kultura – wartości, normy i wzory zachowań

     Zapoznanie z rolą zainte­resowań w życiu czło­wieka.

      

     Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.

     Kształtowanie pozytyw­nego stosunku do proce­su kształcenia.

     Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

     Rozwijanie szacunku do patrona szkoły, pogłębianie wiedzy o jego działaniach i naukach.

      

     Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów.

     Budowanie samoświado­mości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.

     Rozwijanie umiejętno­ści wyrażania własnych emocji.

     Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

     Rozwijanie szacunku do patrona szkoły, pogłębianie wiedzy o jego działaniach i naukach.

     Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności.

      

     Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie.

     Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które na nie wpływają.

     Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodo­wego oraz do tradycji i historii regionu.

      

     Rozwijanie szacunku do patrona szkoły, pogłębianie wiedzy o jego działaniach i naukach.

     Popularyzowanie alterna­tywnych form spędzania czasu wolnego.

      

     Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształ­cenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności.

     Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpo­wiedzialność, prawdo­mówność, rzetelność i wytrwałość.

     Umacnianie więzi ze spo­łecznością lokalną.

      

     Rozwijanie szacunku do patrona szkoły, pogłębianie wiedzy o jego działaniach i naukach.

     Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejęt­ności korzystania z niej w kontakcie z przedsta­wicielami innych narodo­wości.

     Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humani­taryzmu.

     Rozwijanie poczucia odpowiedzialności spo­łecznej poprzez podej­mowanie działań na rzecz lokalnej społeczności.

     Rozwijanie szacunku do patrona szkoły, pogłębianie wiedzy o jego działaniach i naukach.

     Bezpieczeństwo – profi­laktyka zachowań ryzy­kownych (problemowych)

     Redukowanie agresyw­nych zachowań poprzez uczenie sposobów roz­wiązywania problemów.

     Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.

     Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzysta­nia z nowoczesnych tech­nologii informacyjnych.

     Zwiększanie wiedzy na te­mat środków uzależnia­jących (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze) i zagrożeń z nimi związanych.

     Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpie­czeństwo w relacjach z innymi.

      

     Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

     Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.

     Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na moty­wację do podejmowania różnorodnych zachowań.

     Rozwijanie poczucia oso­bistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażo­wania się w prawidłowe i zdrowe zachowania.

     Zwiększanie wiedzy na te­mat środków uzależnia­jących (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze) i zagrożeń z nimi związanych.

     Doskonalenie umiejęt­ności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i internetu.

     Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytu­cji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach.

     Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemo­wej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku.

     Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własny­mi negatywnymi emocja­mi oraz z zachowaniami agresywnymi.

     Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzy­sowych.

     Zwiększanie wiedzy na te­mat środków uzależnia­jących (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze) i zagrożeń z nimi związanych.

     Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobo­wych oraz ograniczonego zaufania do osób pozna­nych w sieci.

     Rozwijanie postaw opartych na odpowie­dzialności za dokonywane wybory i postępowanie.

     Dostarczenie wiedzy z za­kresu prawa dotyczącego postępowania w spra­wach nieletnich.

     Przeciwdziałanie ryzy­kownym zachowaniom seksualnym.

     Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizo­wania ich negatywnych skutków.

     Zwiększanie wiedzy na te­mat środków uzależnia­jących (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze) i zagrożeń z nimi związanych.

     Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia sie­bie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zada­nia życiowe?

     Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środ­ków psychoaktywnych.

     Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elemen­tów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów.

     Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowa­nymi źródłami wiedzy.

     Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji po­dejmowanych działań dla siebie i dla innych – okre­ślanie alternatywnych rozwiązań problemu.

     Zwiększanie wiedzy na te­mat środków uzależnia­jących (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze) i zagrożeń z nimi związanych.

     Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i mediacji.

      

     Ponadto we wszystkich klasach szkoły podstawowej prowadzone są zajęcia w ramach  orientacji zawodowej i planowania kariery. Zadania realizowane są w dwóch etapach:

     - etap I (klasa I-III) - wstępna orientacja zawodowa polegająca na poznaniu różnych zawodów;

     - etap II (klasa IV-VIII) - nazywany obserwacyjnym, w czasie którego uczniowie poznają znaczenie pracy i jej efektów na tle różnych epok historycznych (historia i społeczeństwo). Uczniowie poznają także własne predyspozycje techniczne (zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe) oraz uczą się korzystania ze zdobyczy współczesnego świata, w tym technik komputerowych i multimedialnych.

     Klasy VII i VIII mają zajęcia z nauczycielem – doradcą zawodowym.  

     W szkole realizowane jest również wychowanie komunikacyjne, którego zadaniem jest przygotowanie uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.

      

      

     1. Zadania wychowawczo-profilaktyczne

     sfera fizycznego rozwoju ucznia – „edukacja zdrowotna”

     Działania wychowawcze

     Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

     Formy działań profilaktycznych  

     1.Wspomaganie uczniów w rozwoju ukierunkowane na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej – kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu.

      

      

      

      

      

      

      

     1. Kształtowanie nawyku dbania
     o własne zdrowie, estetykę własną
     i otoczenia. Utrzymanie higieny ciała
     i dbałość o schludny wygląd.

      

     2. Nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego – zajęcia z wychowawcą.  

      

     3. Kształtowanie sprawności fizycznej
     i odporności. Rozwijanie nawyku uprawiania sportu i posiadanych predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych.

      

      

     - Działania informacyjne – dostarczanie wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia

     - Długofalowe wspieranie ucznia w rozwoju
     i zdrowym stylu życia poprzez:

     - realizację zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej

     - prowadzenie pogadanek na godzinach wychowawczych zgodnie z treściami uwzględnionymi w podstawie programowej

     - Organizacja wypoczynku w czasie wolnym, konkursów dotyczących zdrowego stylu życia

     - Organizacja kół zainteresowań promujących zdrowy styl życia 

     - Lekcje wychowania fizycznego, biologii, przyrody, informatyki, edukacji wczesnoszkolnej, WOS, Techniki  i Edukacji dla bezpieczeństwa 

     2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie swoje
     i innych.  

      

      

      

     1. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych; kształtowanie umiejętności kontrolowania emocji
     i radzenia sobie ze stresem.

     2. Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.  

     3. Zachowanie zasad bezpieczeństwa poruszania się na drogach i ulicach (bezpieczna droga do szkoły).  

     - Wyposażenie w umiejętności skutecznego dbania o własne zdrowie

     - Spotkania ze specjalistami

     - Gazetki ścienne i ulotki

     - Udział w ogólnopolskich akcjach i konkursach prozdrowotnych

     - Spotkania z higienistką szkolną

     - Konkurs BRD

     - Spotkania z Policjantem

     3. Ugruntowanie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania się, uświadamianie korzyści z aktywności fizycznej. Stosowanie profilaktyki.

      

      

      

     1. Poszerzanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz zapobieganiu otyłości

     2. Kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych.

     3. Kształtowanie dbałości o higienę osobistą i higienę jamy ustnej.

     4. Dbanie o rozwój wiedzy
     i umiejętności zawodowych nauczycieli o umiejętności dotyczące problematyki związanej z uzależnieniami: nikotynizmem, alkoholizmem, narkomanią i używaniem dopalaczy.

     5. Nabywanie umiejętności opierania się naciskom otoczenia, nabywanie umiejętności bycia asertywnym – warsztaty edukacyjne.

     6. Prowadzenie edukacji antyuzależnieniowej – programy profilaktyczne.

     7. Uświadomienie zagrożeń wynikających z przedwczesnej inicjacji.

     8. Realizacja programów: „czyste powietrze wokół nas” w oddziałach przedszkolnych, „Nie pal przy mnie, proszę” w kl. I-III oraz „Radosny uśmiech” kl. I-III

     - Współpraca z instytucjami prowadzącymi profilaktykę w zakresie zdrowego odżywiania (otyłość, cukrzyca) 

      

      

     Udział w akcji „Fluoryzacja zębów”, kontrola czystości głowy, pogadanki na temat zasad higieny

     - Przeciwdziałanie paleniu papierosów (w tym e- papierosa), np. obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia w listopadzie – ulotki, plakaty); profilaktyka nowotworowa – Miesiąc walki z rakiem w październiku

     - Uzależnienia od alkoholu – propozycje spędzania wolnego czasu w ruchu, na sportowo bez alkoholu, organizacja konkursów

     - Uzależnienie od używek i dopalaczy – organizacja spotkań dla rodziców, uwrażliwienie na sygnały, które mogą niepokoić

     - Godziny wychowawcze, filmy o uzależnieniach

     - Wskazanie miejsc, w których można uzyskać pomoc

     - Spotkania z pielęgniarką szkolną, lekarzem,

     - Podejmowanie działań ograniczających zachowania konfliktowe, stresowe, presji grupy, realizacja zajęć „Wychowanie do życia
     w rodzinie”

     - Konsultacje ze specjalistami

     - Film edukacyjny

      

     1. sfera społecznego rozwoju ucznia – „kształtowanie postaw społecznych – relacje”

     Działania wychowawcze

     Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

     Formy działań profilaktycznych 

     1. Przygotowanie uczniów do aktywnego
     i świadomego uczestnictwa
     w życiu społecznym oraz podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego
     i lokalnego, w tym do podejmowania działań wolontariatu.

     1. Rozwijanie samorządności uczniów –nauka zasad demokracji.

     2. Pełnienie różnych ról społecznych            (klub, drużyna, wspólnota).  

     3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.

     4. Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.

     - Zajęcia i warsztaty specjalistyczne (np. akademia, zajęcia dla rówieśników, wystąpienia publiczne)

     - Opieka nad samorządem uczniowskim

     - Organizacja spotkań ze znaczącymi ludźmi
     i autorytetami

     2. Rozwijanie umiejętności współdziałania 
     w grupie społecznej, pokojowego rozwiązania problemów,
     z zachowaniem zasad komunikowania się.

     1. Przestrzeganie zasad zdrowego współzawodnictwa.   

     2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców „Bezpieczny Internet – kontrola rodzicielska”.

      

      

     - Spotkania z Policjantem – skutki prawne związane z występowaniem  różnych form agresji, w tym cyberprzemocy

     – Zajęcia warsztatowe z nauczycielami wychowania fizycznego, zajęcia
     z Informatyki

     - Organizowanie wycieczek szkolnych oraz imprez integrujących środowisko szkolne

      

     3. Rozwijanie wrażliwości
     i poczucia odpowiedzialności za relacje międzyludzkie.  

      

      

      

      

      

      

     1. Realizacja zajęć dydaktycznych
     z wychowawcą uczących zasad współżycia w grupie.  

     2. Podejmowanie działań na rzecz innych uczniów, organizacji, podejmowanie działań w ramach wolontariatu.

     3. Organizowanie w ramach zespołów klasowych i pozaklasowych pomocy koleżeńskiej uczniom mającym

     problemy z opanowaniem materiału.

     4. Włączanie się w działalność środowiskową.

     4. Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych.  

     - Prowadzenie zajęć z zakresu prawa – poznanie praw i obowiązków wynikających z roli ucznia, członka społeczności szkolnej, rodziny i kraju

     - Prowadzenie szkolnego koła wolontariatu

      

      

      

      

     - Dzień Babci

     - Gminna choinka

     - Piknik rodzinny

      

      

     1. sfera rozwoju psychicznego  – „wartości, normy, wzory zachowań – kultura”

     Działania wychowawcze

     Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

     Formy działań profilaktycznych 

     1. Budowanie systemu wartości – Integracja działań wychowawczych
     i profilaktycznych szkoły i rodziców.

     1. Realizacja zajęć edukacyjnych –kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania innych kultur i tradycji.

      

     2. Prowadzenie rozmów z uczniami
     o szkodliwości działania sekt i tzw. nowych ruchów religijnych.  

      

     3. Pomoc uczniom przeżywającym kryzys.

     - Zajęcia realizowane podczas zajęć na lekcjach języka polskiego, WOS, przyrody, geografii, informatyki, wychowania do życia w rodzinie

     - Spotkania z autorytetami –  dostarczenie wzorców osobowych

     - Ankieta diagnozująca

     - Zapoznanie uczniów ze stosowanymi przez sekty technikami zniewalania człowieka i ich zasięgiem

     - Realizacja zajęć na zajęciach z wychowawcą

     - Programy edukacyjne – telewizyjne, spektakle teatralne

     - Filmy edukacyjne i materiały 

     - Gazetki edukacyjne

     - Realizacja zajęć na lekcjach religii

     - Realizacja treningu asertywności – w ramach zajęć z wychowawcą.

     2. Kształtowanie prawidłowego stosunku do wartości i norm oraz kultury zachowania.  

     1. Realizacja zajęć edukacyjnych na lekcjach z wychowawcą – kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła.  

     2. Nauka dobrych manier.

     3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi,
     z wytworami kultury, z dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury.  

     4. Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów

     - popularyzacja alternatywnych form spędzania wolnego czasu.  

      

     5. Rozwijanie szacunku dla kultury, historii narodu i dorobku narodowego.  

      

      

      

     6. Poznanie historii własnego regionu.

     7. Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu.  

     8. Czym jest dyskryminacja – przeciwdziałanie objawom dyskryminacji – dostosowanie warunków nauki, opieki i wychowania do potencjalnych obszarów dyskryminacji.

     9. Stworzenie warunków wyrównywania szans edukacyjnych.

     - Organizowanie wyjść na spotkania ze sztuką np. do teatru, filharmonii, muzeów, wystaw artystycznych

     - Realizacja zajęć na lekcjach języka polskiego, lekcjach z wychowawcą – kształtowanie postaw społecznie akceptowanych

     - Organizacja wycieczek – umożliwienie kontaktu z wytworami sztuki oraz miejscami pamięci narodowej

     - Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci
     i młodzieży

     - Organizowanie spotkań z pasjonatami
     i instytucjami kultury prowadzącymi zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów

     - Tworzenie okazji do publicznego wypowiadania się  oraz nauka słuchania innych
     i szanowania poglądów – prowadzenie debat na zajęciach organizowanych przez nauczycieli np. języku polskim, WOS-ie, Wychowaniu do życia w rodzinie

     -Udział w uroczystościach gminnych.

     - Lekcje historii, konkursy.

     - Organizacja konkursów, przedstawień uczniowskich

     - Oglądanie spektakli teatralnych na temat „zasad, wartości i norm społecznych”

     - Dokonanie diagnozy przyczyn i objawów dyskryminacji

     - Realizacja cyklu lekcji wychowawczych

     - Spotkania z przedstawicielami instytucji współpracujących ze szkołą

     - Realizacja projektów edukacyjnych finansowanych z funduszy Unii Europejskiej

     - Dostosowanie infrastruktury szkoły do nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną

     - Akcja „Góra Grosza”

     - Zbiórka nakrętek,

     - Akcje charytatywne, prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, specjalistycznych i organizowanie pomocy koleżeńskiej.

      

     1. profilaktyka zachowań ryzykownych – bezpieczeństwo

     Działania wychowawcze

     Działania edukacyjne skierowane do całej społeczności szkolnej

     Formy działań profilaktycznych 

     1. Poznawanie zasad bezpieczeństwa
     w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się
     w sytuacji zagrożenia życia
     i zdrowia oraz
     w sytuacjach nadzwyczajnych
     w tym poprzez  zapewnienie bezpiecznych
     i higienicznych warunków nauki, wychowania
     i opieki.

     1. Poznanie praw i obowiązków ucznia – budowanie atmosfery otwartości
     i przyzwolenia na dyskusję.

     2. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – poznanie podstaw negocjacji i mediacji.

     3. Dostarczenie wiedzy na temat osób
     i instytucji świadczących pomoc
     w trudnych sytuacjach.  

     4. Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa na temat postępowania w sprawach nieletnich.

     5. Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom.   

     6. Propagowanie wiedzy na temat środków uzależniających oraz prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych.  

     -  Realizacja zajęć wychowawczo-dydaktycznych na zajęciach z wychowania fizycznego (znajomość zasad bezpieczeństwa  podczas korzystania ze sprzętu sportowego, podczas pobytu nad wodą, w górach).

     - Realizacja zajęć na lekcjach WOS –  poznanie instytucji, do których należy się zwrócić
     w przypadku występowania przemocy fizycznej lub psychicznej.

     - Organizacja spotkań z Policjantem.

     - Realizacja zajęć Edukacji dla bezpieczeństwa – poznanie zasad ostrzegania ludności
     o zagrożeniach.  

     - Realizacja zajęć na zajęciach z wychowawcą.

     - Programy edukacyjne- telewizyjne, spektakle teatralne.

     - Filmy edukacyjne  i  materiały. 

     - Gazetki edukacyjne.

     2. Kształtowanie umiejętności korzystania
     z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     1. Uświadamianie negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie
     i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństwa wynikające
     z anonimowych kontaktów.

     2. Bezpieczne organizowanie zajęć ruchowych (wychowania fizycznego)
     i poruszania się po drogach.

     3. Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji publicznej – przeciwdziałanie i zapobieganie sytuacjom problemowym.  

     4. Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

     5. Nauka obrony przed naciskiem otoczenia (w tym na reklamę).

     6. Organizowanie spotkań dla rodziców – uświadamianie zagrożeń płynących
     z Internetu.  

     - Realizacja zajęć na lekcjach informatyki, języka polskiego.

     - Rozmowy, pogadanki, zajęcia warsztatowe na temat uzależnienia od Internetu.

     - Zajęcia z wychowawcą, na lekcjach informatyki, WOS – tematyka lekcji na temat zamieszczania i rozpowszechniania informacji
     w sieci.

     - zajęcia z techniki, wychowania fizycznego;

     - przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową.  

     - Prowadzenie zajęć profilaktycznych – Co to jest stalking? 

     -Spotkania z Policją – nauka zasad przechodzenia przez jezdnię;

     - realizacja programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”

      

      

      

     1. Harmonogram – sposób realizacji zadań (realizacja treści programowych)

     Organizacja zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów

     Zadania wychowawczo-profilaktyczne

     Sposób realizacji

     Dokumentacja/odpowiedzialni za realizację zadań

     I. Zdrowie – edukacja zdrowotna

     1. Zapoznanie
     z podstawowymi  zasadami dbałości o zdrowie własne
     i innych, kreowanie środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia.

      

      

     1. Organizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
     w organizacjach działających w szkole.

     2. Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.  

     3.   Udział w programie edukacyjnym „Radosny uśmiech” – wdrażanie do higieny jamy ustnej i zapobieganie próchnicy.

     4.    Akcja - „Fluoryzacja zębów”.

     5.     Jak zachować się w kontaktach z psem
     - spotkanie z policjantem
     -pogadanka, oglądanie filmu

     6.     Propagowanie zdrowego stylu życia – „Używkom mówię nie”

     7. Realizacja programów „Czyste powietrze wokół nas”, „Nie pal przy mnie proszę”

     8.     Udział w akcjach i konkursach  prozdrowotnych

     9. Pogadanki na temat przestrzegania zasad higieny osobistej, zapobieganie wszawicy

     10. Realizacja programu „Akademia Bezpiecznego Puchatka”. Realizacja programu wychowania komunikacyjnego – przygotowanie do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym;

     11. Rozmowy indywidualne.

     12. Projekcja filmów i prezentacji multimedialnych.

     13. Ankietowanie.

     14. Redagowanie gazetek tematycznych.

     15. Uczestnictwo w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej; organizacja zawodów sportowych dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII, prowadzenie dodatkowych zajęć sportowych.

     16. Badania przesiewowe i profilaktyczne badania lekarskie.

     17. Ćwiczenia śródlekcyjne w formie zabaw ruchowych.

     18. Gimnastyka korekcyjna.

     19. Zajęcia z logopedii.

     20. Pogadanki o wpływie hałasu na zdrowie i psychikę.

     21. Pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole
     - koła zainteresowań,

     - ULKS LUBOTEK,

     - zajęcia taneczne,

     - chór szkolny,

     - zajęcia fitness;

     22. Organizowanie wycieczek krajoznawczych, rekreacyjnych, rajdów turystycznych.

     Nauczyciele prowadzący koła zainteresowań/Dzienniki zajęć kół zainteresowań

     - wychowawcy klas/dzienniki zajęć lekcyjnych

     -pielęgniarka szkolna/ dokumentacja

     - Policja

     Wychowawcy klas/ dzienniki

     - nauczyciele koordynatorzy projektów/ scenariusze projektów

     - wychowawcy klas

     - wychowawca klasy I

     - nauczyciel techniki, wychowawcy

     - wychowawcy klas

      

      

      

     - Nauczyciel biologii, techniki, edukacji wczesnoszkolnej

     - Nauczyciele wychowania fizycznego

      

     - pielęgniarka szkolna/ dokumentacja pielęgniarki szkolnej

     Nauczyciele

     Nauczyciele/Dziennik lekcyjny, dzienniki specjalistów.

     Lekcje wychowawcze.

      

     Nauczyciele / dzienniki zajęć

      

     Nauczyciele/ karta wycieczki

     2. Zapoznanie
      z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej
     i aktywności fizycznej, kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     3. Profilaktyka zagrożeń.

     1. Instruktaże dotyczące prawidłowego odżywiania się
     i prawidłowej higieny.

     2. Spotkania z dietetykiem.

     3. Program  profilaktyki próchnicy „Radosny uśmiech”

     4. Gazetki na korytarzach szkolnych i w klasach na temat zasad zdrowego stylu życia.

     5. Konkursy plastyczne.

     6. Okresowe kontrole czystości – za zgodą rodziców.

     7. Kształtowanie nawyku mycia rąk przed posiłkami i po pobycie w toalecie.

     8. Udział w akcji „Zadbana łazienka”

     9. Realizacja działań promujących zdrowie.

     10. Akcje propagujące spożywanie zdrowej żywności, owoców, warzyw i soków.

     11. Rozeznanie, czy uczniowie zjadają drugie śniadanie.

     12. „Program dla szkół” i realizacja działań około programowych.

     13. Posiłki dla uczniów z rodzin najuboższych – współpraca z GOPS

     14. Rozmowy, pogadanki na temat kulturalnego spożywania posiłków.

      1. Środki i substancje psychoaktywne –  wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę
     o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy                   (narkomania, dopalacze, alkohol, nikotyna).

     2. Organizacja konkursu na temat używek, narkomanii, dopalaczy, HIV  dla uczniów klas IV-VIII.

     3 Gazetki ścienne.   

     4. Bieżące informowanie rodziców o widocznej zmianie
     w zachowaniu dziecka, o podejrzeniach.  

     5. Ukazanie zagrożeń nałogów i dopalaczy

      

     Dietetyk, pielęgniarka szkolna – organizacja spotkań, pogadanek.

      

      

     wychowawcy

     Nauczyciele organizatorzy konkursów/ scenariusze imprez i konkursów.

     Nauczyciele /wychowawcy.

     Nauczyciele / opiekunowie SU

     Zajęcia z wychowawcą klas,

     wychowawcy

      

      

      

      

     dokumentacja intendenta.

     wychowawcy

     wychowawcy klas

      

      

     Dzienniki zajęć nauczycieli
     i wychowawców.

      

      

     Wychowawcy

     II. Kształtowanie postaw społecznych – relacje

      

     1. Zapoznanie
     z podstawowymi prawami ucznia
     i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju.  

     1. Zapoznanie uczniów z Prawami dziecka i ucznia.

     2. Uświadamianie uczniom do kogo należy zwrócić się po pomoc w razie potrzeby.

     3. Prowadzenie pogadanek na temat tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka.

     4. Propagowanie informacji dotyczących zasad dobrego wychowania.

     5. Egzekwowanie zasad wynikających ze Statutu Szkoły
      i WSO oraz Kodeksu Ucznia – uczniowie znają swoje prawa i obowiązki.  

     6. Konsekwentna ocena zachowań uczniów, odwoływanie się do regulaminu w sytuacjach wymagających interwencji.

     Nauczyciele klas/Kodeks praw
     i obowiązków ucznia.

      

     Wychowawcy/Zasady dobrego wychowania – gazetka szkolna.

      

     Wychowawcy/System oceniania, arkusze ocen ucznia.

     2. Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, przestrzegania  obowiązujących reguł, dbałość
     o język i kulturę wypowiadania się, dobry klimat
     w szkole.

     1. Uczniowie znają i stosują formy dobrego zachowania.

     2. Organizowanie imprez kulturalnych z zachowaniem obowiązujących reguł.

     3. Organizowanie imprez szkolnych i środowiskowych np. Gminna Choinka, Piknik rodzinny, Dzień Rodziny,

     4. Organizowanie wieczorów poetyckich, konkursów        „najlepszy kolega / koleżanka” – indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym oraz o specjalnych potrzebach.

     5. Uczenie właściwych  zachowań wobec osób agresywnych i obcych (negocjacja, żart, rozładowanie napięcia), treningi interpersonalne.

     6. Organizowanie opieki wychowawczej na wszelkiego rodzaju imprezach szkolnych i poza szkolnych.

     Wychowawcy/scenariusze imprez kulturalnych.

     Wychowawcy klas.

     Wyznaczeni nauczyciele

      

     Dokumentacja wychowawcy grupy/klasy/

      

     3. Profilaktyka zagrożeń.

      

     1. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie  niepożądanych zachowań takich jak:

     - agresja, przemoc psychiczna, zachowania dyskryminacyjne, cyberprzemoc.

     2. Systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie ochrony przed agresją.

     3. Respektowanie zbioru zasad przez uczniów obowiązujących w szkole – pogadanki, dyskusje na lekcjach z wychowawcą.  

     4. Zajęcia z wychowawcą dotyczące radzenia sobie z agresją.

     5. Stała współpraca pracowników szkoły w zakresie zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów – reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania.  

     6. Organizacja spotkań z Policjantami – odpowiedzialność prawna nieletnich.

     7. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych:

     - propagowanie informacji o zagrożeniach cywilizacyjnych (terroryzm, choroby, głód) – jak sobie radzić, gdzie szukać pomocy?

      

      

     wychowawcy klas,

      

     III. Bezpieczeństwo –  profilaktyka zachowań ryzykownych

      

     1. Zapoznanie
     z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
     w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się
     w sytuacji zagrożenia życia
     i zdrowia oraz
     w sytuacjach nadzwyczajnych.

     1. Poznanie procedur bezpieczeństwa w szkole i poza nią i zasadami BHP na lekcjach.

     2. Organizowanie pogadanek, zajęć warsztatowych, dotyczących bezpieczeństwa.

     3.Współpraca z Policją.

     4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi,
     z zasadami pierwszej pomocy.

     5. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji.

     6. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej – uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do czytelnictwa.

     7. Samodzielne korzystanie ze stołówki szkolnej przez uczniów.

     8. Poznanie zasad bezpieczeństwa na drodze – wdrażanie do noszenia odblasków

     9. Nauka przejścia przez jezdnię

     10. Realizacja treści z zakresu wychowania komunikacyjnego.

     11. Pogadanki z udziałem policji dotyczące bezpieczeństwa na drodze (rowerzyści, motorowerzyści, piesi).

     12. Zorganizowanie spotkania z uczniami kl. IV – V połączone z pokazem budowy zasad działania i konserwowania rowerów.

     13.Zdobycie karty rowerowej – uczniowie kl. IV – V.

     14.Udział w turniejach BRD

     15. Pogadanka na temat skutków nieodpowiedniego zachowania na przerwach – kl. I – VIII

     16.Zajęcia świetlicowe dotyczące bezpieczeństwa „Jak uniknąć nieszczęśliwych wypadków w szkole”.

     17.Pogadanki na temat właściwego zachowania uczniów na przystankach i w środkach komunikacji publicznej

     18.Dyżury nauczycieli  i pracowników szkoły

     19.Monitoring wizyjny

     20.Reagowanie na niewłaściwe zachowania uczniów

      

     Dokumentacja wychowawcy grupy/klasy. Alarmy próbne przeciwpożarowe.

     Dyżury nauczycieli w czasie przerw.

      

      

      

      

     Dziennik bibliotekarza.

      

     Wychowawca świetlicy

     Wychowawcy

     Nauczyciel języka polskiego,

     wychowawcy

     Policja,

      

     Nauczyciel techniki,

      

     wychowawcy,

      

     wychowawca świetlicy,

     wychowawcy

     wyznaczeni pracownicy

     na bieżąco

     2. Kształtowanie umiejętności porządkowani
     i wykorzystywania informacji
     z różnych źródeł, korzystanie
     z technologii informacyjno-komunikacyjnej, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne.

     1. Nauczanie informatyki od klasy I – uświadamianie konsekwencji.  

     2. Korzystanie z różnych źródeł informacji –    wykorzystanie projektów.

     3. Prelekcje i pogadanki dla rodziców uczniów klas I – III.

     4. Dzień Bezpiecznego Internetu.  

     5. Udział uczniów w różnych konkursach dotyczących profilaktyki uzależnienia od Internetu.     

      

      

      

     Wyznaczeni nauczyciele –zgodnie z odrębnym harmonogramem.

      

      

      

      

      

      

     3. Profilaktyka zagrożeń.

      

     1. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec zagrożeń cywilizacyjnych:

     - omawianie zagrożeń związanych z cyberprzemocą, uświadamianie potrzeby ochrony danych osobowych

     - spotkania z przedstawicielami Policji (analiza konsekwencji  zachowań przemocy  w sieci, możliwość szukania pomocy)

     - co to jest stalking – jak sobie z nim radzić?

     2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy
     i wsparcia

     - diagnozowanie środowiska.

     3. Ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, konsultacje z rodzicami, procedury „Niebieskie Karty”

     - uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach
     - realizacja programu „Chronimy dzieci” – fundacja „Dzieci Niczyje”

     - gazetki tematyczne.  

     Wychowawcy, lekcje informatyki, dzienniki zajęć.

      

     Przedstawiciele Policji, przedstawiciele fundacji/materiały informacyjne.  

      

     IV. Wartości, normy, wzory zachowań – kultura

     1. Kształtowanie poszanowania dla tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowanie innych kultur.  

     2. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi niezależnie od statusu materialnego, religii, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego
     i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji.  

     1. Kultywowanie tradycji i obyczajów regionu, w którym funkcjonuje szkoła.

     2. Uczniowie dokonują analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników, które na nie wpływają.  

     3. Uczniowie mają szacunek do kultury i dorobku narodowego –  biorą udział w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym

     - uczestniczą w wycieczkach i lekcjach muzealnych

     - składają hołd pamięci poległym – rozwijają umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji
     i miejsca.

     4. Uczniowie rozwijają świadomość na temat zasad humanitaryzmu.  

     5. Zorganizowanie Dnia Papieskiego

     6.     Promowanie wartości nauk Papieża Jana Pawła II

     7.     Organizowanie konkursów o tematyce poświęconej Papieżowi Janowi Pawłowi II
     - Gminny Konkurs Papieski – literacki i plastyczny

     8.     Udział w konkursach o tematyce papieskiej

     9.     Przygotowanie montaży słowno – muzycznych poświęconych Papieżowi

     10. Udział w zlocie Szkół im. Jana Pawła II w Częstochowie;

     11. Współpraca z parafią Lubotyń

     Dokumentacja szkolna.

     Kalendarz.

      Przygotowanie uczniów do praktycznego wykorzystania wiedzy.

      

      

      

      

      

      

      

     Nauczyciel religii

     Kalendarz uroczystości

      

      

     Nauczyciel religii

     Nauczyciel religii

     3. Profilaktyka zagrożeń.

      

     1. Przeciwdziałanie objawom dyskryminacji – dostosowanie warunków nauki, opieki i wychowania do potencjalnych obszarów dyskryminacji poprzez organizację pogadanek.

     2. Przedstawienia, filmy edukacyjne.

     3. Praca z uczniami z dysfunkcjami, w tym z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze

     4. Rozmowy, indywidualne spotkania z uczniami i ich rodzicami.

     5. Współpraca z PPP

      

     Uczestnictwo uczniów
     w działaniach, wychowawcy.

      

     Organizacja działań dla rodziców 

     Zadania

     Formy realizacji

     Informowanie rodziców o podejmowanych przez szkołę działaniach wychowawczo-profilaktycznych.

     - Współpraca przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego.

     - Dni otwarte szkoły – kierowanie informacji do rodziców.

     - Przekazywanie na bieżąco informacji o realizowanych programach wychowawczo-profilaktycznych za pomocą  poczty elektronicznej, strony internetowej szkoły, gazetek ściennych w szkole.

     Informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka
     w szkole.

      

      

     - Przekazywanie na bieżąco informacji o sukcesach, trudnościach i problemach uczniów  podczas rozmów indywidualnych, zebrań klasowych.

     - Rozmowy indywidualne dyrektorem szkoły.

     - Informacje na temat niskiej frekwencji – pisemne.

     - Współpraca z radą rodziców w zakresie pomocy materialnej  dla uczniów potrzebujących wsparcia, dożywiania, dofinasowania wycieczek.

     Przekazywanie wiedzy na temat problemów wychowania i profilaktyki

      

      

      

      

     - Organizacja spotkań, warsztatów dla rodziców ze specjalistami nt. uzależnienia od dopalaczy, Internetu.  

     - Organizacja warsztatów;

     - Umożliwienie rodzicom udziału w lekcjach otwartych.

     - Gazetki i biuletyny dla rodziców – upowszechnianie materiałów edukacyjnych.

     - Doskonalenie umiejętności rodziców w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

     - Organizowanie spotkań z rodzicami – dostarczenie informacji jak powinni zachować się w sytuacjach wymagających interwencji.

     - Indywidualne konsultacje z wychowawcą

      

      

      

     Organizacja działań dla nauczycieli

     Zadania

     Formy realizacji

     Organizacja doskonalenia zawodowego – kursy, warsztaty, szkolenia.  

     - Dostarczanie nauczycielom informacji o dostępnych formach doskonalenia poza szkołą

     Organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia.

     Doskonalenie kompetencji nauczycieli
     i wychowawców w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków i  substancji.

      

     - Organizacja szkoleniowych rad pedagogicznych,

     - Samokształcenie, szkolenia zewnętrzne.

      

     Propagowanie literatury na temat profilaktyki
     w szkole.  

     - Udostępnianie materiałów szkoleniowych.

     - Gromadzenie literatury na temat szkolnej profilaktyki.  

      

     1. Ewaluacja programu – będzie polegała na:

      

     Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji
     i ocenie.  Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych efektów można spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu wychowania.

      

     Sposoby i środki ewaluacji:

     - obserwacja i analiza zachowań uczniów,

     - obserwacja postępów w nauce,

     - frekwencja na zajęciach dydaktycznych,

     - udział w konkursach.

      

     Narzędzia ewaluacji:

     - ankieta dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły,

     - obserwacja zachowania uczniów,

     - analiza dokumentacji szkolnej,

     - analiza dokumentacji wychowawców,

     - analiza sukcesów i osiągnięć uczniów,

     - rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami i pracownikami szkoły,

     - wytwory uczniów,

     - analiza sprawozdań pielęgniarki dotyczących stanu zdrowia i wypadkowości uczniów.

      

     Działania ewaluacyjne będą polegały na:
     - zidentyfikowaniu celu ewaluacji i sformułowaniu pytań ewaluacyjnych ukierunkowanych na jego osiągnięcie

     -opracowaniu planu i strategii dokonania ewaluacji

     -zaplanowanie sposobu opracowania wyników ewaluacji i ich udostępnienie społeczności szkolnej

      

     Ewaluacji programu wychowawczo-dydaktycznego, dokona powołany przez dyrektora szkoły zespół ds. ewaluacji programu oceniając rezultaty i efektywność prowadzonych działań. Z wnioskami
     z prowadzonej ewaluacji  poinformowana zostanie rada pedagogiczna na zebraniu kończącym rok szkolny.