• Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2018/19

   • 24.09.2018 12:33
   • Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2018/19
   • ZARZĄDZENIE

    DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

    IM. JANA PAWŁA II – PAPIEŻA POLAKA

    W STARYM LUBOTYNIU

     Z DNIA 25.09.2018

     

     

    Na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku (Dz. U. 2017, poz.1603) , po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego ustalam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/19:

    1. 02.11.2018
    2. 15,16,17.04.2019.- egzamin ósmoklasisty
    3.  29-30.04.2019
    4. 02.05.2019

    Jednocześnie informuję, że w/w dni nie są dniami wolnymi od pracy, a w tych dniach w szkole organizowane są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów. Nakładam też na wychowawców obowiązek poinformowania uczniów i rodziców o ustalonych dniach wolnych oraz możliwości udziału dzieci w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych.

     

      Bożena Zaręba

    Dyrektor szkoły

     

   • Wróć do listy artykułów