• Statut

    •  

      

      

     STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ

     im. JANA PAWŁA II – PAPIEŻA POLAKA

     w STARYM LUBOTYNIU

     przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej z dn. 15.11.2017.

                       

                                

     POSTANOWIENIA OGÓLNE

     Informacje ogólne o Szkole

      

     § 1.1. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu zwana dalej „Szkołą” jest publiczną ośmioletnią szkołą dla dzieci i młodzieży, działającą na podstawie:

     1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
     2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
     3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
     4. niniejszego statutu.
     1. Szkoła nosi imię Jana Pawła II – Papieża Polaka nadane uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu  nr XXXII/05/06 z dnia 31 marca 2006 roku.
     2. Siedzibą Szkoły jest budynek położony w  Starym Lubotyniu 7.
     3. Organem prowadzącym jest Gmina Stary Lubotyń - gmina wiejska z siedzibą w Starym Lubotyniu 42.
     4. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
     5. Szkoła używa nazwy:  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu
     6. Dopuszcza się używanie nazwy skróconej Szkoły: Szkoła Podstawowa w Starym Lubotyniu.
     7. Szkoła używa pieczęci urzędowych okrągłych (dużej i małej) o treści: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu.
     8. Szkoła używa pieczęci nagłówkowej o treści: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu 07-303 Stary Lubotyń 7

     tel. 029 644 64 00 NIP 759-15-67-712 REGON 000640886.

     1. Szkoła używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
     2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną zgodnie z odrębnymi przepisami.
     3. Szkoła jest jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego – jednostką budżetową, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy Stary Lubotyń, a uzyskane dochody odprowadza na rachunek bankowy Gminy Stary Lubotyń.
     4. Zasady gospodarki finansowej Szkoły regulują przepisy dotyczące gospodarowania finansami publicznymi.
     5. Obsługę administracyjno – finansową Szkoły prowadzi Urząd Gminy w Starym Lubotyniu.
     6. Szkoła posiada  własny sztandar.
     7. Sztandar używany jest przy ważnych ceremoniach szkolnych i państwowych oraz
      w innych sytuacjach, wskazanych przez organ prowadzący.
     8. Szkoła jest szkoła obwodową.
     9. Obwód Szkoły został ustalony uchwałą Rady Gminy w Starym Lubotyniu nr XXI/134/17
      z dnia 23 marca 2017r  i obejmuje następujące miejscowości:
     1. Klasy I – III - Chmielewo, Gawki, Gumowo, Klimonty, Kosewo, Koskowo, Lubotyń-Kolonia, Lubotyń-Morgi, Lubotyń-Włóki, Podbiele, Podbielko, Rabędy Rząśnik, Stary Lubotyń, Stary Turobin, Świerże, Turobin-Brzozowa, Żochowo, Żyłowo;
     2. Klasy IV – VIII - Budziszki, Chmielewo, Gawki, Gniazdowo, Gumowo, Klimonty, Kosewo, Koskowo, Lubotyń-Kolonia, Lubotyń-Morgi, Lubotyń-Włóki, Podbiele, Podbielko, Rabędy, Rogowo-Folwark, Rogówek, Rząśnik, Stare Rogowo, Stary Lubotyń, Stary Turobin, Świerże, Turobin-Brzozowa, Żochowo, Żyłowo.

     § 2.1. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach kształcenia:

      1. I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III
      2. II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII

      2.  Nauka w Szkole jest bezpłatna.

     3. Szkoła organizuje oddziały wychowania przedszkolnego obejmujące roczne przygotowanie przedszkolne oraz oddziały poniżej rocznego przygotowania przedszkolnego.

     4. Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych.

     5. Przyjmowanie uczniów do Szkoły i dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywa się
     w drodze postępowania rekrutacyjnego przeprowadzanego zgodnie z przepisami ustawy
     w tym zakresie.

     6. Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły są przyjmowane do szkoły z urzędu na podstawie zgłoszenia dokonanego przez rodziców.

     7. W ostatniej klasie szkoły podstawowej przeprowadza się egzamin ósmoklasisty zgodnie
     z odrębnymi przepisami.

     8. Szkoła w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia uczniom możliwość korzystania z:

     1) pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

     2) biblioteki;

     3) świetlicy i stołówki;

     4)  zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych;

     5) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni.

     9. Szkoła zapewnia uczniom bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych
     i ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami.

      

     § 3.1. Ilekroć w dalszej treści statutu  jest mowa o:

     1. Szkole –  należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu;
     2. Dyrektorze Szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II – Papieża Polaka w Starym Lubotyniu;
     3. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć gminę wiejską -  Gminę Stary Lubotyń;
     4. organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć
       Mazowieckiego  Kuratora Oświaty;
     5. uczniach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły, o której mowa w § 1 ust. 1;
     6. nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego Szkoły;
     7. rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
     8. ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
     9. Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela;
     10. ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.
      o systemie oświaty z późniejszymi zmianami;
     11. podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy
      i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne Szkoły, uwzględnione
      w programach nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań edukacyjnych,
      a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych;
     12. specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności
      w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności   w przyswajaniu treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi;
     13. egzaminie ósmoklasisty – należy przez to rozumieć egzamin przeprowadzony
      w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, sprawdzający wiadomości
      i umiejętności ucznia określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
     14. podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
     15. materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
     16. materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności;
     17. indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to rozumieć program przygotowany przez nauczycieli dla ucznia objętego kształceniem specjalnym, który dostosowany jest do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu
      o potrzebie kształcenia specjalnego;
     18. zajęciach pozalekcyjnych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia realizowane poza programem szkolnym, będące przedłużeniem procesu
      dydaktyczno-wychowawczego, np. zajęcia rozwijające zainteresowania
      i uzdolnienia uczniów czy też zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

     CELE I ZADANIA SZKOŁY

     Główne cele Szkoły

      

     § 4.1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły.

     2.  Szkoła dąży do zapewnienia warunków wszechstronnego rozwoju uczniów, osiąganego poprzez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności oraz wychowania, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, a także promocji i ochrony zdrowia.

      3. Spełnianie celu, o którym mowa w ust. 2 następuje w szczególności poprzez:

     1. prowadzenie uczniów do nabywania i rozwijania umiejętności poprawnego
      i swobodnego wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia;
     2. rozwijanie poznawczych możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata;
     3. zapewnianie opanowania wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
     4. rozwijanie i przekształcanie spontanicznej  motywacji poznawczej w motywację świadomą, zapewnianie dochodzenia do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści, przygotowanie do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego oraz fizycznego;
     5. rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, traktowania wiadomości przedmiotowych stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
     6. dbanie o rozwój moralny i duchowy dziecka przyjmując personalistyczną  koncepcję osoby,  kształtowanie i rozwijanie postawy uczniów w oparciu o chrześcijański system wartości oraz nauki św. Jana Pawła II, z zapewnieniem wolności sumienia i przekonań religijnych każdego ucznia:
     1. wskazywanie uczniom godne naśladowania autorytety, w tym Jana Pawła II – patrona Szkoły jako największy z autorytetów;
     2. uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi,
     3. uczenie pozytywnych zachowań w stosunkach międzyludzkich;
     1. rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych;
     2. rozwijanie zdolności odróżniania świata rzeczywistego od wirtualnego i  wyobrażonego  oraz postaci realistycznych od wirtualnych i fantastycznych;
     3. rozwijanie umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu;
     4. zapewnianie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym
      i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną;
     5. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka i troszczenie się o zapewnienie mu równych szans oraz stwarzanie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych dzieci;
     6. stwarzanie przyjaznej atmosfery i pomaganie dziecku w dobrym funkcjonowaniu
      w społeczności szkolnej;
     7. kształtowanie potrzeb i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabianie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego
      i duchowego;
     8. prowadzenie działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem i  demoralizacją, realizowaną w szczególności przez:
     1. diagnozowanie zagrożeń związanych z uzależnieniem i demoralizacją,
     2. współpracę z rodzicami dzieci zagrożonych uzależnieniem i demoralizacją,
     3. informowanie i przygotowywanie nauczycieli i rodziców do przeciwdziałania uzależnieniom, w tym nikotynizmowi, alkoholizmowi, narkomanii, używaniu dopalaczy oraz zapobiegania demoralizacji.
     1. kształtowanie świadomości ekologicznej;
     2. wzmacnianie poczucia tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej oraz umożliwianie poznawania dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej;
     3. kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych;
     4. rozbudzanie i rozwijanie uczuć patriotycznych;
     5. umożliwianie poznania regionu i jego kultury, wprowadzanie w życie kulturalne wspólnoty lokalnej;
     6. umożliwianie kulturalnego spędzania wolnego czasu;
     7. umacnianie wiary dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych
      i trudnych celów oraz umożliwianie rozwijania uzdolnień i indywidualnych zainteresowań uczniów;
     8. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
     9. rozwijanie empatii i uwrażliwianie na problemy innych ludzi;
     10. zapewnianie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych, a także stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni
      i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej.
     1. Organy statutowe Szkoły współpracują ze sobą w bieżącym określaniu priorytetów oraz kierunków pracy i rozwoju Szkoły.
     2. Rodzice i nauczyciele, na zasadach określonych w statucie, mając na uwadze dobro dzieci, współdziałają ze sobą w zakresie wychowania i nauczania, uwzględniając w szczególności potrzeby rozwojowe uczniów oraz potrzeby lokalnego środowiska.
     3. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.
     4. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej szkoła w szczególności:
     1. kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych
      w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych do tych ustaw, stosownie do warunków i wieku uczniów poprzez:
     1. zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów;
     2. systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów;
     3. realizowanie Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły;
     1. upowszechnia zasad tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;
     2. upowszechnia nauki i działania Jana Pawła II, ukazując postać  patrona Szkoły jako największy z autorytetów i wzór godny naśladowania;
     3. kształtuje postawy patriotyczne i szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowuje do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie;
     4. sprzyja zachowaniom proekologicznym;
     5. umożliwia uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
      i religijnej poprzez udział w konkursach przedmiotowych, sportowych, artystycznych, organizowanych uroczystościach szkolnych, pracach samorządu klasowego i szkolnego, działaniach szkolnego koła wolontariatu oraz organizacjach szkolnych;
     6. szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;
     7. budzi szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły                   i społeczności lokalnej;
     8. wdraża do dyscypliny i punktualności.
     1. Szkoła realizuje Program Wychowawczo – Profilaktyczny będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka.
     2. Szkoła, realizując określone w przepisach prawa i niniejszym statucie cele i zadania:
      1. umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, historycznej, językowej         i religijnej poprzez rozwijanie i wpajanie zasad:
       1. tolerancji  dla odmienności narodowej i religijnej oraz szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań;
       2. tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w katechizacji oraz
        w obrzędach religijnych;
       3.  tolerancji i akceptacji,  swobodnego wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nienaruszających dobra innych osób;
       4. równych praw i równego traktowania uczniów z powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości.
      2. udziela uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej:
       1. obejmując indywidualną opieką pedagogiczno - psychologiczną, potrzebujących tej pomocy;
       2.  pomagając w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle niepowodzeń szkolnych;
       3. pomagając mającym trudności w nauce oraz w kontaktach rówieśniczych                          i środowiskowych;
       4.  organizując zajęcia ze specjalistami, np. logopedą, terapeutą;
       5. organizując zajęcia uczące uczenia się;
      3. rozwija zainteresowania uczniów organizując:
       1. urozmaicony proces nauczania, stosowanie metod aktywizujących;
       2. naukę języka obcego, a od klasy VII dwóch języków obcych;
       3. komputerowe wspomaganie procesu dydaktycznego, stosowanie nowoczesnych środków multimedialnych;
       4. koła zainteresowań, zajęcia sportowe i artystyczne;
       5. zajęcia indywidualne z uczniem zdolnym, umożliwiające mu realizację indywidualnego programu lub toku nauki;
       6. dodatkowe pytania i zadania na ocenę celującą na testach
        i sprawdzianach;
       7. zajęcia w zakresie: pomocy w nauce, przygotowania do egzaminów, konkursów czy olimpiad przedmiotowych;
      4. sprawuje  indywidualną  opiekę  nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb:
       1. prowadzi diagnozę środowiska ucznia i rozpoznaje potencjalne możliwości oraz indywidualne potrzeby ucznia, w miarę możliwości zaspokaja je;
       2. organizuje zajęcia integracyjne, wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności
        w nauce;
       3. zapewnia okres adaptacji  w pierwszym okresie nauki  (o jego długości decyduje wychowawca klasy);
       4. współpracuje w tym zakresie  z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz                      z placówkami i instytucjami działającymi na rzecz pomocy rodzinie i dziecku;
       5. współpracuje  z  instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo:  policją  i strażą pożarną;
       6. gromadzi  informacje o trudnościach wychowawczych występujących wśród uczniów danego oddziału i przekazuje je na zebraniach zespołów wychowawczych i rady pedagogicznej;
       7. umożliwia  uzyskiwanie  pomocy materialnej;
       8. organizuje stołówkę szkolną oraz świetlicę;
       9. organizuje zajęcia specjalistyczne, w tym: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, itp.;
       10. organizuje zajęcia gimnastyki korekcyjnej;
      5. zapewnia uczniom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
     1. ochronę ich zdrowia, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej oraz podnoszenie poziomu dyscypliny w Szkole;
     2. organizowanie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki we współpracy           z organem prowadzącym Szkołę;
     3. stały monitoring  wizyjny budynku oraz terenu wokół Szkoły;
     4. sprawowanie przez nauczycieli dyżurów zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz w trakcie przerw między zajęciami i po zajęciach edukacyjnych;
     5. ciągły nadzór pedagogiczny na zajęciach obowiązkowych, nadobowiązkowych                  i pozalekcyjnych;
     6.  omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych;
     7. organizowanie szkoleń dla wszystkich pracowników Szkoły w zakresie bhp i ppoż.;
     8. równomierne rozkładanie  lekcji  w tygodniowym rozkładzie zajęć;
     9. zabezpieczenie dostępu do Internetu przed treściami, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;
     10. zaznajamianie uczniów z regulaminami pracowni, z instrukcjami obsługi przy wszystkich urządzeniach wykorzystywanych w procesie edukacyjnym umieszczanych
      w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku;
     11. ustalanie zasad i regulaminów związanych z funkcjonowaniem Szkoły, zapoznanie
      z nimi całej społeczności szkolnej i skuteczne ich przestrzeganie;
     12.  przestrzeganie praw ucznia;
     13. kontrolę pomieszczeń, w których nauczyciele będą prowadzili zajęcia oraz sprzętu             i pomocy dydaktycznych, którymi w trakcie zajęć będą się posługiwali;
     14. zwracanie uwagi na prawidłowe odżywianie uczniów i racjonalne wykorzystanie czasu wolnego;
     15. prowadzenie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań tematycznych dotyczących uzależnień, narkotyków, dopalaczy, cyberprzemocy, zastraszania, anoreksji, bulimii  i innych zjawisk dotykających współczesny świat;
      1. sprawuje opiekę nad uczniami podczas szkolnych wycieczek i zajęć organizowanych poza terenem Szkoły:
       1. wyznaczając nauczyciela – kierownika grupy, który ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie;
       2. zapewniając uczniom odpowiednią liczbę opiekunów w zależności od rodzaju organizowanej wycieczki lub niepełnosprawności uczniów i ich wieku;
       3. przestrzegając obowiązujących zasad bezpieczeństwa organizowania wycieczek szkolnych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
       4. współpracując z rodzicami uczniów, którzy na prośbę nauczyciela - organizatora mogą włączyć się do pomocy w zakresie organizacji wycieczki czy opieki nad uczniami oraz pokrywają w pełni koszty z tym związane;
       5. zapoznając uczniów z programem i regulaminem wycieczek oraz przepisami bezpieczeństwa;
      2.  powierza nauczycielom obowiązki wychowawcy zapewniając:
       1. ciągłość pracy wychowawcy z danym oddziałem, w miarę możliwości;
       2. pomoc i wsparcie w działaniach opiekuńczo-wychowawczych;
       3. warsztaty  umiejętności wychowawczych organizowane dla wychowawców;
      1. prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną:
       1. rozbudza zainteresowania problematyką innowacyjną i eksperymentalną członków rady pedagogicznej;
       2. udziela pomocy formalno-prawnej nauczycielom zainteresowanym prowadzeniem innowacji i eksperymentów.
      2.  kształtuje poczucie miłości do ojczyzny przez szacunek i przywiązanie do tradycji i historii własnego narodu oraz jego osiągnieć, kultury oraz języka poprzez:
       1. organizowanie dla uczniów wycieczek edukacyjnych do miejsc pamięci narodowej;
       2. udział uczniów w apelach poświęconych ważnym rocznicom państwowym umacniając więzi z krajem ojczystym i rozbudzając świadomość obywatelską;
       3. udział uczniów w uroczystościach szkolnych, tworząc sytuacje wyzwalające emocjonalny związek z krajem ojczystym i regionem;
       4. zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi, ważnymi dla kraju rocznicami
        i   instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego;
       5. przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa       w życiu społecznym;
     1. promuje nauki i działalność patrona Szkoły poprzez:
       1. zapoznanie z działalnością, dokonaniami i naukami patrona Szkoły – św. Jana Pawła II na zajęciach z wychowawcą;
       2. wskazywanie nauk i postaw św. Jana Pawła II jako wzór godny naśladowania na zajęciach z wychowawcą oraz innych zajęciach organizowanych w Szkole;
       3. organizowanie wystaw i gazetek poświęconych Janowi Pawłowi II;
       4. organizowanie obchodów Dni Papieskich oraz uroczystości związanych z rocznicami urodzin i śmierci Jana Pawła II;
       5. organizowanie konkursów poświęconych patronowi Szkoły i aktywny udział                w konkursach związanych z Janem Pawłem II;
       6. udział w zlotach Rodziny Szkół Papieskich;
     2. zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnosi jakość pracy Szkoły i przyczynia się do jej rozwoju organizacyjnego poprzez:
       1. organizację optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
       2. realizację wymagań stawianych przez państwo w ramach nadzoru pedagogicznego;
       3. sprawowanie przez Dyrektora i wicedyrektora nadzoru pedagogicznego, w celu podnoszenia jakości pracy Szkoły;
       4. uzyskiwanie jak najlepszych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
        i opiekuńczej;
       5. tworzenie warunków do rozwoju ucznia, przy jednoczesnym przygotowywaniu go do pracy na rzecz środowiska i przy współpracy ze środowiskiem;
       6. współpracę Szkoły z rodzicami i środowiskiem na rzecz wzajemnego zrozumienia            i działania w społeczności lokalnej; 
       7. bieżącą analizę i modyfikowanie statutu Szkoły;
       8. realizowanie planów wynikających z koncepcji pracy Szkoły;
     3. organizuje wolontariat w Szkole, w tym zakresie:
       1. zapoznaje uczniów i propaguje idee wolontariatu;
       2. kreuje wizerunek Szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
       3. uczy postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka;
       4. uczy postaw niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą;
       5. wspiera uczniów w organizacji pomocy koleżeńskiej w nauce, organizacji wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych, sprawowanie opieki nad uczniami klas młodszych, pracy na rzecz biblioteki szkolnej;
       6. kształtuje postawy prospołeczne, uwrażliwiając na cierpienie, samotność
        i potrzeby innych;
       7. organizuje działania na rzecz środowiska przy współpracy z  instytucjami działającymi na rzecz innych osób;
     4. prowadzi działania związane z promocją i ochroną zdrowia poprzez:
       1. promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego, propagowania zdrowej żywności sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi fizycznemu ucznia;
       2. przygotowywanie w szkolnej stołówce zdrowych posiłków;
       3. udział uczniów w konkursach poświęconych tematyce promocji i ochrony zdrowia;
       4. promocję zbiórki odpadów i segregacji śmieci oraz udział w akcjach typu „Sprzątanie świata”;
     5. realizuje działania związane z doradztwem zawodowym:
       1. diagnozuje potrzeby uczniów w zakresie doradztwa zawodowego;
       2. udziela pomocy uczniom w planowaniu i wyborze ścieżki kształcenia i kariery zawodowej;
       3. prowadzi zajęcia związane z poznaniem samego siebie, swoich umiejętności                 i predyspozycji;
     1. Cele i zadania Szkoły realizują  wszyscy nauczyciele przy współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami świadczącymi w tym zakresie wsparcie i pomoc merytoryczną.
     2. Cele  osiągane są poprzez:
      1.  realizację treści podstawy programowej w zakresie ramowych planów nauczania dla poszczególnych etapów kształcenia oraz realizację Programu Wychowawczo - Profilaktycznego;
      2. przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy pomagającej zrozumieć ich miejsce
       w świecie oraz umożliwiającej twórcze przekształcanie rzeczywistości;
      3. umożliwianie uczniom poznania podstaw funkcjonowania państwa i jego instytucji oraz norm współżycia społecznego;
      4. przygotowanie uczniów do właściwego kształtowania stosunków z otoczeniem oraz świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego wykonywania zadań
       w życiu rodzinnym i społecznym;
      5. wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej i estetycznej oraz umiejętności niesienia pomocy słabszym.

     Cele i zadania oddziałów przedszkolnych

     § 5.1. Oddziały przedszkolne zorganizowane przy Szkole realizują  cele i zadania określone
     w przepisach prawa, a  w szczególności wspierają całościowy rozwój dziecka poprzez:

     1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
      i poznawczym obszarze jego rozwoju;
     2. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę                  i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
     3. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej                  i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
     4. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
     5. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
     6. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
     7. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
     8. przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie         o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w oddziale przedszkolnym oraz sytuacjach zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
     9. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
     10. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
     11. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
     12. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
     13. kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
      w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do rozumienia na tym etapie rozwoju;
     14. systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
     15. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w Szkole;
     16. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
     1. Sposoby realizacji celów i zadań przez oddział przedszkolny:
     1. wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez dostosowanie treści, metod oraz organizacji pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb i możliwości, w szczególności poprzez:
     1. stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych;
     2. system ofert edukacyjnych;
     3. stosowanie zadań otwartych w trakcie zajęć;
     4. działania korekcyjne, kompensacyjne, profilaktyczne i stymulujące;
     1. umożliwianie dzieciom intensywnego uczestnictwa w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata poprzez stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci;
     2. organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci różnorodnych kontaktów społecznych i wchodzeniu w różnorodne interakcje osobowe,
      a także umożliwiających im wyrażanie własnych emocji, myśli i wiedzy w różnorodnej twórczości własnej: werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej;
     3. w działalności wychowawczo - dydaktycznej  ukazywanie dzieciom piękna języka polskiego oraz bogactwa kultury i tradycji narodowej i regionalnej;
     4. tworzenie warunków umożliwiających  dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”
      w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
     1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania podczas pracy z całą grupą dzieci, zespołowo lub indywidualnie,  w oparciu o podstawę programową  wychowania przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.                                                                               
     2. Oddział przedszkolny sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych         z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
     1. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym oraz w trakcie zajęć poza terenem oddziału od momentu oddania dziecka pod opiekę nauczyciela do momentu odbioru dziecka przez rodziców bądź upoważnioną przez nich osobę;
     2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
     3. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż;
     4. współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz z innymi instytucjami, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.
     1. W oddziale przedszkolnym przestrzega się praw dziecka wynikających z Konwencji
      o Prawach Dziecka, w tym w szczególności:
     1. pracę wychowawczo-dydaktyczną prowadzi się na poziomie zgodnym z poziomem rozwoju i indywidualnymi potrzebami dziecka, właściwie organizując proces opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczy, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
     2. wzmacnia się u dzieci poczucie własnej godności i wartości poprzez szacunek dla wszystkich jego potrzeb oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie;
     3. szanuje się wszystkie dzieci niezależnie od pochodzenia, wyznania, zdolności czy ułomności;
     4. zapewnia się dzieciom opiekę i ochronę, w tym ochronę przed wszelkimi formami przemocy psychicznej i fizycznej;
     5. nie stosuje się kar i reaguje na krzywdę wyrządzoną dziecku przez innych.

     § 6.1. Oddział przedszkolny zapewnia uczniom niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym:

     1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
     2. odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe warunki nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 
     3. inne zajęcia odpowiednio do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne;
     4. przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

     2. Oddział przedszkolny realizuje swoje cele i zadania w ścisłym współdziałaniu                
     z rodzicami dziecka.

     Formy realizacji zadań Szkoły

      

        § 7.1. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju,  tworzy  optymalne warunki do realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,  podejmuje niezbędne działania  podnoszące  jakość pracy Szkoły wpływające na jej  rozwój organizacyjny.

     1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:
     1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
     2. dodatkowe zajęcia edukacyjne;
     3. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
     4. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
     5. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów kształtujące aktywność       i kreatywność uczniów;
     6. zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
     1. Formami działalności dydaktyczno – wychowawczej Szkoły są także zajęcia edukacyjne: religia, etyka oraz wiedza o życiu w rodzinie, organizowane w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
     2. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością, zajęcia prowadzone
      w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęcia rozwijające zainteresowania
      i uzdolnienia uczniów organizowane są i realizowane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
      w publicznych przedszkolach i szkołach.
     3. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 pkt. 4 i 5 mogą być prowadzone z udziałem wolontariuszy.
     4. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 organizuje Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego Szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  i rady rodziców.

     ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

      

        § 8. 1. Organami Szkoły są:

     1. Dyrektor Szkoły;
     2. rada pedagogiczna;
     3. samorząd uczniowski;
     4. rada rodziców.

     Dyrektor Szkoły

      

       § 9.1.Stanowisko Dyrektora Szkoły powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Szkołę.

     1.  Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust.1, regulują odrębne przepisy.
     2. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością Szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
     3. Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów poprzez aktywne działania prozdrowotne, w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Szkoły.
     4. Do zadań Dyrektora Szkoły należy w szczególności:
      1. w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością Szkoły:
     1. podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Szkoły lub przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów;
     2. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i wydawania decyzji administracyjnych w zakresie udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, na realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą, a także przeprowadzanie egzaminu klasyfikacyjnego;
     3. organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz odpowiednich warunków kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży;
     4. odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
     5. kontrolowanie przestrzegania postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród
      i kar stosowanych wobec uczniów;
     6. występowanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie z wnioskiem
      o przeniesienie ucznia do innej Szkoły;
     7. podejmowanie decyzji w sprawach zwalniania uczniów z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych albo realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki, drugiego języka obcego;
     8. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami;
     9. powierzenie stanowiska wicedyrektora i odwoływanie z niego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego;
     10. sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w przepisach
      w sprawie nadzoru pedagogicznego, w tym systematyczne monitorowanie pracy nauczycieli i prowadzenie stosownej dokumentacji;
     11. realizowanie zadań związanych z awansem zawodowym i oceną pracy nauczycieli na zasadach określonych w przepisach w sprawie awansu zawodowego nauczycieli oraz przepisach w sprawie oceny pracy nauczycieli;
     12. przedstawianie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia w szczególności wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
     13. realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących, o ile są zgodne z przepisami prawa;
     14. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
     15. stwarzanie warunków do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń
      i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły;
     16. realizowanie pozostałych zadań wynikających z odrębnych przepisów;
      1. w zakresie spraw organizacyjnych:
     1. opracowanie arkusza organizacji Szkoły;
     2. dopuszczenie do realizacji szkolnego zestawu programów oraz podręczników po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę rodziców;
     3. ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć;
     4. określenie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych;
     5. przygotowanie projektu planu pracy Szkoły;
     6. określenie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, regulaminu pełnienia dyżurów nauczycielskich, regulaminu organizacji wycieczek szkolnych, zasad korzystania z bazy sportowej oraz pomieszczeń i urządzeń szkolnych;
      1. w zakresie spraw finansowych:
     1. opracowanie projektu planu finansowego Szkoły i jego zmian;
     2. przedstawienie projektu planu finansowego Szkoły do zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie rodziców;
     3. realizowanie planu finansowego poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół;
      1. w zakresie spraw administracyjno – gospodarczych i biurowych:
     1. sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą Szkoły;
     2. organizowanie wyposażenia w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny;
     3. organizowanie i nadzorowanie kancelarii Szkoły;
     4. nadzorowanie właściwego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów oraz prawidłowego wykorzystania druków szkolnych;
     5. organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno – remontowych;
     6. organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego;
      1. w zakresie spraw bhp, porządkowych i podobnych:
     1. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
     2. egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę;
     3. wykonywanie obowiązków związanych z przeszkoleniem pracowników w zakresie bhp
      i pierwszej pomocy;
     4. współpraca z pielęgniarką, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą celem właściwej realizacji tej opieki;
      1. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
     1. Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i innych pracowników. Dyrektor decyduje w szczególności w sprawach:
      1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie
       z odrębnymi przepisami prawa;
      2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły;
      3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Szkoły.
     2. Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej.
     3. Do zadań Dyrektora w tym zakresie należy:
      1. przewodniczenie radzie pedagogicznej;
      2. przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej i informowanie o ich terminie członków rady.
     4. Dyrektor Szkoły opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
     5. Dyrektor Szkoły, nie rzadziej niż dwa razy w roku, w terminie do 31 sierpnia, prz edstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru oraz informacje o działalności Szkoły.
     6. Dyrektor Szkoły ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych
      z przepisami prawa, o których wstrzymaniu wykonania, Dyrektor Szkoły zawiadamia kuratora oświaty i organ prowadzący.
     7. Dyrektor Szkoły  może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców
      i rady pedagogicznej   wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju zgodnie z zapisami ustawy Prawo oświatowe.
     8.  Wzór jednolitego stroju  ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
     9. W wykonaniu swych zadań Dyrektor Szkoły współpracuje z organami Szkoły: radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

        § 10.1. W Szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

     2. Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy Dyrektora  z uzasadnionych powodów przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:

      1. podejmuje decyzje w sprawach pilnych,
      2. podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia Dyrektora, używając własnej pieczątki,
      3. współdziała na bieżąco z organem prowadzącym Szkołę, związkami zawodowymi  oraz innymi instytucjami,
      4. kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługowego.
     1. Wicedyrektor ponadto w ramach swych uprawnień:
     1. hospituje nauczycieli, zgodnie z rocznym harmonogramem, dokonuje analizy i oceny ich pracy, sporządza wnioski na nagrody i odznaczenia;
     2. wnioskuje do Dyrektora Szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej;
     3. sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk dla studentów zakładów kształcenia nauczycieli, przydziela opiekunów i rozlicza ich ze sprawowanej opieki;
     4. ma prawo nie wystawiać godzin (etatowych, zastępczych) nauczycielom, którzy je przepracowali, ale nie dokonali na bieżąco zapisu ich tematu w odpowiednich dziennikach zajęć;
     5. ma prawo - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem - do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie go do Dyrektora  Szkoły;
     6. kontroluje  systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych;
     7. kontroluje prawidłowość prowadzenia wymaganej dokumentacji szkolnej przez nauczycieli;
     8. kontroluje udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej  w Szkole;
     9. rozlicza działalność organizacji uczniowskich;
     10. czuwa nad prawidłową realizacją zadań wychowawczo - opiekuńczych Szkoły;
     11. czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem biblioteki szkolnej oraz właściwą realizacją jej zadań;
     12. czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem świetlicy szkolnej oraz właściwą realizacją jej zadań.
     1. Wicedyrektor w ramach swych obowiązków w szczególności:
     1. oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy Szkoły, ładu i porządku w budynku;
     2. dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, wypracowuje nowe metody w celu jej poprawienia, na bieżąco rozlicza niezdyscyplinowanych;
     3. opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, przed  i po lekcjach oraz czuwa nad jego realizacją;
     4. sporządza bieżący wykaz zastępstw (na tablicy w pokoju nauczycielskim)  za nauczycieli przeby­wających na wycieczkach szkolnych, konkursach, zawodach sportowych, zwolnieniach lekarskich, czuwa nad ich prawidłowym rozliczeniem;
     5. dba o prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej przez nauczycieli, zwłaszcza dzienników i arkuszy ocen;
     6. kontroluje pracę biblioteki i świetlicy szkolnej oraz realizację ich zadań;
     7. opracowuje i kontroluje udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole;
     8. terminowo informuje nauczycieli o konkursach przedmiotowych i zawodach, prowadzi ich dokumentację;
     9. kontroluje i gromadzi informacje o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych
      i pozaszkolnych oraz ocenia zagospodarowanie czasu wolnego uczniów;
     10. kieruje pracami związanymi z przygotowaniem imprez i uroczystości szkolnych, dokonuje oceny zaangażowania nauczycieli i uczniów w ich realizację;
     11. inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas, czuwa nad prowadzeniem przez nich dokumentacji klasy, sprawuje szczególną opiekę nad młodymi wychowawcami;
     12. zbiera informacje i analizuje poziom doskonalenia zawodowego nauczycieli;
     13. wykonuje inne prace zlecone przez Dyrektora Szkoły.
     1. Podczas nieobecności w pracy Dyrektora wicedyrektor  odpowiada jednoosobowo za całokształt pracy Szkoły.
     2. Wicedyrektor Szkoły odpowiada przed Dyrektorem Szkoły za pełną i terminową realizację powierzonych zadań, a w szczególności za:
      1. zapewnienie uczniom podczas pobytu w Szkole i na jej terenie opieki pedagogicznej
       w celu zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom,
      2. zachowanie przez nauczycieli, uczniów i rodziców oraz innych pracowników Szkoły ładu
       i porządku wewnątrz budynku oraz wokół niego,
      3. solidne pełnienie dyżurów przez nauczycieli podczas przerw oraz przed i po lekcjach,
      4. pełną realizację zadań wychowawczo-opiekuńczych przez wychowawców oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
      5. prawidłowe udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole,
      6. przestrzeganie przez nauczycieli i uczniów dyscypliny pracy i nauki (punktualność
       w rozpoczynaniu lekcji),
      7. ład i porządek na korytarzach i w klasach, poszanowanie sprzętu szkolnego i pomocy naukowych,
      8. całokształt pracy biblioteki i świetlicy szkolnej,
      9. odpowiada materialnie za powierzone mienie.
     3. Szczegółowy zakres zadań i kompetencji dla wicedyrektora opracowuje Dyrektor Szkoły.

     §11.1. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze w Szkole.

     Rada pedagogiczna

      

     § 12.1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły realizującym zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu Szkoły oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych.

     1. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny
      z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.
     2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wicedyrektor Szkoły oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
     3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.
     4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
      w każdym okresie (semestrze/półroczu) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
     5. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego Szkołę albo
      z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
     6. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.
     7. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
     8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
     9.  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
     1. zatwierdzanie planów pracy Szkoły;
     2. podejmowanie uchwał w sprawie  wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
     3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
     4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły;
     5. podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów;
     6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy Szkoły.
     1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
     1. organizację pracy Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
     2.  projekt planu finansowego Szkoły;
     3. wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
     4.  propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
     1. Niezgodne z przepisami prawa uchwały rady pedagogicznej, wstrzymuje Dyrektor Szkoły. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
     2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
     3. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Szkoły albo jego zmian.
     4. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na zebraniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli      i innych pracowników Szkoły.
     5. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.
     6. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane zgodnie z odrębnymi przepisami.
     7. W Szkole może zostać powołana rada Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.

     Samorząd uczniowski

      

     § 13.1. W Szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

     1.  Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
     2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
     3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
     4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
     5. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:
     1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami;
     2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
     3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania własnych zainteresowań;
     4. prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona wulgaryzmów
      i treści obraźliwych dla czytelników;
     5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
      w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
     6. prawo wyboru nauczyciela (nauczycieli) pełniącego (pełniących) rolę opiekuna samorządu.
     1. Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.
     2. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania
      z zakresu wolontariatu.
     3. Samorząd może ze swojego składu wyłonić szkolne koło wolontariatu.

     Rada rodziców

      

         § 14. 1. W Szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

     1. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
     2. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
     3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
      w szczególności:
      1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
      2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców oraz przedstawicieli do rad oddziałowych.
     4. Rada rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły                z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
     5. Do kompetencji rady rodziców należy:
     1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły;
     2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły;
     3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
     4. opiniowanie projektów eksperymentów.
     1. W celu wspierania działalności statutowej Szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze  z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
     2. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
     3. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

     Zasady współdziałania organów Szkoły

      

     § 15.1. Organy Szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
       w granicach swoich kompetencji określonych prawem.

     1. Organy Szkoły zobowiązane są do współdziałania ze wszystkimi organami Szkoły w celu wymiany informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
     2. Współdziałanie organów Szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy Szkoły.
     3. Organy Szkoły planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.
     4. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
     5. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
     6. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły poprzez swoją reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub  ustnej, a radzie pedagogicznej    w formie ustnej na jej zebraniu.
     7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg
      i wniosków obowiązującą w Szkole.
     8. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Szkoły, który zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji     w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
     9. Wszelkie spory pomiędzy organami Szkoły rozstrzygane są wewnątrz Szkoły,
      z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w  niniejszym statucie.

     Sposób rozwiązywania sporów pomiędzy organami Szkoły

      

        § 16.1. Spory  między organami Szkoły (z wyjątkiem sytuacji, gdy stroną sporu jest Dyrektor) rozwiązuje Dyrektor Szkoły.

     2. W przypadku sporu między radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, radą rodziców:

      1. Dyrektor Szkoły prowadzi mediacje w sprawie spornej i podejmuje ostateczne decyzje;
      2. Dyrektor Szkoły, przed rozstrzygnięciem sporu jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron oraz zachować bezstronność i obiektywizm w ocenie tych stanowisk;
      3. Dyrektor Szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
      4. Dyrektor Szkoły informuje zainteresowanych o swoim rozstrzygnięciu na piśmie wraz        z uzasadnieniem w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 3.
     1. W przypadku sporu między organami Szkoły, w którym stroną jest Dyrektor Szkoły, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów Szkoły, a Dyrektor Szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
     2. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania.
     3. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
     4. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.

     ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

     Organizacja nauczania i wychowania – zasady ogólne

      

     § 17.1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowi:

      1. plan pracy Szkoły;
      2. arkusz organizacji Szkoły;
      3. tygodniowy rozkład zajęć.

     2. Działalność edukacyjna Szkoły jest określana przez:

     1) szkolny zestaw programów nauczania oraz podręczników, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całość działań Szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

     2) Program Wychowawczo – Profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, realizowane przez wszystkich nauczycieli.

            § 18.1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

     1. Rok szkolny dzieli się na 2 okresy (semestry, półrocza).
     2. Pierwszy okres rozpoczyna się pierwszego dnia nauki, a kończy w ostatni piątek stycznia.
     3. Drugi okres trwa od zakończenia I okresu do zakończenia zajęć edukacyjnych.
     4. Struktura organizacyjna Szkoły podstawowej obejmuje klasy I–VIII oraz oddziały przedszkolne.
     5. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy
      w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych zgodnie z odpowiednim ramowym planem nauczania oraz zestawem programów nauczania dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
     6. Oddziałem opiekuje się wychowawca.

       § 19.1.  Liczba uczniów w klasach I – III nie może być większa niż 25.

     1. Liczba uczniów w klasach I – III może być zwiększona ponad liczbę określoną w ust. 1 zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.
     2. W Szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne są organizowane w systemie klasowo – lekcyjnym. W uzasadnionych sytuacjach mogą być również organizowane w grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej, grupie międzyklasowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
     3. W czasie trwania zajęć organizuje się przerwy międzylekcyjne – 10 – minutowe oraz 15 – minutowe, w czasie których odbywa się dożywianie uczniów.
     4.  Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych, wychowania fizycznego i informatyki (zajęciach komputerowych) oraz na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych.
     5. Podział na grupy jest obowiązkowy w klasach IV – VIII na zajęciach języków obcych
      i informatyki (zajęć komputerowych) w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów  oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów.
     6. Podział na grupy jest możliwy również w oddziałach liczących 24 lub mniej uczniów za zgodą organu prowadzącego.
     7. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach do 26 uczniów. Podział na grupy na zajęciach wychowania fizycznego w klasach IV - VIII jest obowiązkowy, gdy oddział przekracza liczbę 26 uczniów.
     8. Na zajęciach języków obcych w klasach IV – VIII, realizowanych od klasy I, może być stosowany w klasach IV - VIII podział na grupy zaawansowania. Podstawą zakwalifikowania do danej grupy zaawansowania jest wynik testu kompetencji lub decyzja nauczyciela prowadzącego. Przydział ucznia do grupy może ulec zmianie
      w czasie trwania nauki, jeśli istnieją ku temu wskazania, potwierdzone przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

     § 20.1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

     1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć zgodny z ramowym planem nauczania dla danego oddziału.
     2. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy wymiar zajęć  zgodny z ramowym planem nauczania dla tego oddziału.
     3. Dodatkowe zajęcia edukacyjne,  które po wprowadzeniu do tygodniowego rozkładu zajęć stają się obowiązkowymi dla ucznia, są prowadzone dla całego oddziału w systemie klasowo-lekcyjnym, a godzina tych zajęć trwa 45 minut.
     4. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut.

      § 21.1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły.

     1.  Arkusz organizacji Szkoły opracowuje Dyrektor Szkoły uwzględniając  ramowe plany nauczania, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych
      w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.
     2. Arkusz organizacji Szkoły Dyrektor przedkłada organowi prowadzącemu w terminie
      do 21 kwietnia każdego roku.
     3. Arkusz organizacji Szkoły zatwierdza organ prowadzący do 29 maja każdego roku, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
     4. Na podstawie arkusza organizacyjnego, Dyrektor Szkoły przygotowuje tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych na nowy rok szkolny, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
     5. Dyrektor Szkoły przygotowuje zmiany do arkusza organizacji Szkoły w formie aneksu do arkusza i przekazuje je organowi prowadzącemu Szkołę do zatwierdzenia. Zmiany wdrażane są przez Dyrektora Szkoły po ich zatwierdzeniu przez organ prowadzący.
     6. Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne Szkoły, ustala w danym roku szkolnym dodatkowo do 8 dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z przepisami w sprawie organizacji roku szkolnego.  
     7. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zaproponowane przez Dyrektora opiniuje rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski.  Do ogólnej wiadomości podane są do dnia 30 września każdego roku.

      § 22.1. Szkoła przyjmuje na praktyki pedagogiczne i nauczycielskie studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem lub – za jego zgodą, z poszczególnymi nauczycielami czy zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

     1. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.
     2. Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela, który sprawować będzie opiekę nad praktykantem.

     § 23.1. W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza oraz rozszerzająca i wzbogacająca formy działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

     2. Przy Szkole działa Uczniowski Ludowy Klub Sportowy LUBOTEK.

         § 24.1. W Szkole organizuje się naukę religii oraz etyki w oparciu o odrębne przepisy prawa.

       1. Stosowny wniosek, w formie pisemnego oświadczenia, składany jest w sekretariacie Szkoły.
       2. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkolnym, może jednak zostać zmieniony.

         § 25.1. W Szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów i ich zainteresowania.

     1. Zajęcia pozalekcyjne, o których mowa w ust. 1 prowadzone są przez nauczycieli              ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Szkoły, w ramach programów Unii Europejskiej lub z innych środków pozyskanych przez Szkołę, lub też w ramach wolontariatu.
     2. Udział uczniów we wszystkich formach zajęć pozalekcyjnych jest dobrowolny i wymaga zgody rodziców.
     3. Na zajęciach pozalekcyjnych nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów, za jakość prowadzonych zajęć oraz przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
     4. Nauczyciel zobowiązany jest do opracowania programu zajęć pozalekcyjnych na początku roku szkolnego i przedstawienia go do zatwierdzenia Dyrektorowi Szkoły.
     5. Organizowanie zajęć pozaszkolnych nie może powodować zakłóceń toku realizacji programów nauczania i podstawy programowej.
     6. W przypadku prowadzenia zajęć przez inny podmiot, za bezpieczeństwo uczniów              i organizację zajęć odpowiada ten podmiot, po wcześniejszym podpisaniu odpowiedniej umowy przez Dyrektora Szkoły.

     Organizacja oddziałów przedszkolnych

      

     § 26.1. Oddziały przedszkolne funkcjonują przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

       1.  Liczba udzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekroczyć 25.
       2. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki
        w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
       3. Czas prowadzonych w oddziale przedszkolnym zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w oddziale przedszkolnym zajęć  języka obcego, religii i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
      1. z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
      2. z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.
       1.  Dyrektor powierza opiekę nad oddziałem przedszkolnym jednemu nauczycielowi, który odpowiada za realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.
       2. Oddział przedszkolny realizuje program wychowania przedszkolnego dopuszczony do realizacji przez Dyrektora Szkoły, na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli.
       3. W oddziale przedszkolnym mogą być realizowane zajęcia dodatkowe za zgodą rodziców  
        i organu prowadzącego.
       4. Naukę religii organizuje się w oddziałach przedszkolnych na życzenie rodziców.
       5. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia      
         i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań
        i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
       6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
        z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
       7. Przydział dzieci do konktretnych oddziałów następuje po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną
        i przyjętych w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych. Decyzję
        o przydziale dzieci do konkretnych oddziałów podejmuje Dyrektor Szkoły.
       8.  Dzieci do oddziału przyprowadzają i odbierają rodzice lub osoby upoważnione do odbioru na podstawie pisemnego oświadczenia złożonego u wychowawcy oddziału. Dzieci są przyprowadzane do sali przedszkolnej w godzinach od 8.30 do 8.45
        i oddawane pod opiekę wychowawcy oraz z sali odbierane do godziny 13.30 - 14.00.
       9.  W przypadku dojazdu dzieci do oddziałów środkami komunikacji autobusowej pod opieką pracownika, rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z autobusu.
       10. Dziecko nie może być wydane osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub narkotyków. W takim przypadku wychowawca natychmiast powiadamia Dyrektora          
         i drugiego z rodziców o konieczności odebrania dziecka z oddziału.
       11. W przypadku nie zgłoszenia się rodziców po dziecko na przystanek autobusowy, dziecko pod opieką pracownika wraca do Szkoły, a o zaistniałym przypadku natychmiast informuje się Dyrektora, a rodziców informuje się o konieczności odebrania dziecka       
         z oddziału.
       12. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków w przypadku:
        1. nie zgłoszenia się dziecka do oddziału w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć
         i niepowiadomienia przez rodziców o przyczynie nieobecności;
        2. nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka na zajęciach oddziału trwającej ponad miesiąc;
        3. utajeniu przez rodziców przy zgłaszaniu dziecka do oddziału choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;
        4. nieprzestrzegania przez rodziców regulaminu oddziału i postanowień niniejszego statutu;
        5. gdy zachowanie dziecka zagraża życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci.
       13. Skreślenie z listy wychowanków oddziału przedszkolnego nie dotyczy dzieci odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
       14. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków oddziału przedszkolnego rodzice otrzymują na piśmie w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Decyzja podjęta wskutek odwołania ma charakter ostateczny.

     Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      

     § 27.1. Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc udzielana jest uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom.

     2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu
     i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu Szkoły oraz środowisku społecznym, wynikających w szczególności z:

     1) niepełnosprawności;

     2) niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem;

     3) zaburzeń zachowania lub emocji;

     4) szczególnych uzdolnień;

     5) specyficznych trudności w uczeniu się;

     6) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

     7) choroby przewlekłej;

     8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

     9) niepowodzeń edukacyjnych:

     10) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi;

     11) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

     3. Uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele oraz specjaliści realizujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
     w szczególności  logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.

     4. Rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest
     w formie porad, konsultacji, warsztatów i polega na organizowaniu wsparcia
     w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

     5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne
     i nieodpłatne.

     6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły.

     7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

     1) ucznia lub jego rodziców,

     2) Dyrektora Szkoły,

     3) nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniami,

     4) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,

     5) poradni,

     6) asystenta edukacji romskiej,

     7) pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela,

     8) pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego lub

     9) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

     8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole jest organizowana i udzielana we współpracy z:

     1) rodzicami ucznia;

     2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi;

     3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

     4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

     5) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

     9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  w oddziałach przedszkolnych jest  udzielana uczniowi  przez nauczycieli w trakcie bieżącej pracy oraz przez zintegrowane działania nauczycieli oraz nauczycieli specjalistów   wykonujących zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tymi logopedów, a także w formie:

     1) zajęć  rozwijających uzdolnienia;

     2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

     3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

     4) porad i konsultacji.

     10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  w Szkole jest  udzielana uczniowi  przez nauczycieli w trakcie bieżącej pracy oraz przez zintegrowane działania nauczycieli oraz nauczycieli specjalistów   wykonujących zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
     w tymi logopedów, a także w formie:

     1) klas terapeutycznych;

     2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

     3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

     4) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;

     5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

     6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

     7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

     8) porad i konsultacji;

     9) warsztatów.

     11. Dyrektor Szkoły organizuje wspomaganie w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     12. Do zadań nauczycieli  i specjalistów w oddziale przedszkolnym i Szkole  należy           
     w szczególności:

     1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;

     2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

     3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu oddziału lub Szkoły;

     4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów  w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

     5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,                   w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń               w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu oddziału przedszkolnego lub Szkoły  oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

     13. Nauczyciele  oraz specjaliści w oddziale przedszkolnym i  w Szkole  prowadzą            
     w szczególności:

     1) w oddziałach przedszkolnych - obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji,             a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w Szkole (diagnoza przedszkolna);

     2) w Szkole:

     a) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów: trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I-III  -  deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań lub  szczególnych uzdolnień,

     b) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.

     14. Wychowawca oddziału odpowiada za koordynowanie udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej jego wychowankom i współpracuje w tym zakresie         z Dyrektorem Szkoły, wszystkimi nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne            w oddziale, nauczycielami specjalistami  i rodzicami ucznia.

     15. Nauczyciele  i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi   oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.

     16. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana zgodnie z obowiązującymi przepisami  w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach.

     Realizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły

      

     § 28.1. Szkoła realizuje Program Wychowawczo-Profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb
     i problemów występujących w społeczności szkolnej.

     1. Działania o charakterze wychowawczym ustalone w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym są skierowane do uczniów.
     2. Działania profilaktyczne ustalone w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym skierowane są do uczniów, nauczycieli i rodziców.
     3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowany jest przez nauczycieli Szkoły przy współpracy z rodzicami, na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów       i uchwalany przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
     4. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
     5. Na podstawie uchwalonego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, wychowawca oddziału opracowuje na dany rok szkolny plan pracy wychowawczej i uzgadnia go
      z rodzicami oddziału.
     6. Program, o którym mowa w ust. 1., realizowany jest przez wszystkich nauczycieli Szkoły.

     Organizacja zajęć rewalidacyjnych

      

     § 29.1. Do Szkoły przyjmuje się uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie    
     o potrzebie kształcenia specjalnego, zamieszkałych w obwodzie Szkoły.

     1. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym  dostosowuje się program nauczania
      do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, opracowując indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,            o którym mowa w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
     2. Dla uczniów objętych kształceniem specjalnym organizuje się zajęcia rewalidacyjne zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania.
     3.  Uczniom objętym kształceniem specjalnym szkoła zapewnia:
      1. pełną realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
      2. odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne;
      3. integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

     Organizacja indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego                i indywidualnego nauczania

      

       § 30.1. Jeżeli stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły, zostaje on  objęty  rocznym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem.

     1. Zorganizowanie rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania dla ucznia wymaga zgody organu prowadzącego i jest udzielane na wniosek rodziców.
     2. Wniosek, o którym mowa w ust. 2., rodzice składają do Dyrektora Szkoły wraz
      z orzeczeniem poradni psychologiczno - pedagogicznej o konieczności objęcia ucznia rocznym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem.
     3. Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne lub indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie  rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.
     4. Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne lub indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu
      o potrzebie indywidualnego nauczania. 
     5. Zajęcia rocznego  indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie   z uczniem.
     6. W rocznym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania
      z dostosowaniem do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
     7. Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia rocznego indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnym, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków,  
      w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.
     8. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie.
     9. Uczniowi objętemu rocznym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem, Dyrektor Szkoły umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

     § 31.1. Na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
     i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, Dyrektor Szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela - opiekuna.

     2. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.

     3. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.

     4.  Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział
     w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych przewidzianych w szkolnym planie nauczania.

     5. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany   i promowany w czasie całego roku szkolnego.

     6. Z wnioskiem o indywidualny program lub toki nauki może wystąpić uczeń za zgodą rodziców, rodzice lub nauczyciel.

     7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6., składa się do Dyrektora Szkoły za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który przygotowuje opinię o możliwościach, predyspozycjach
     i oczekiwaniach ucznia oraz jego osiągnięciach. Opinię wychowawcy dołącza się do wniosku wraz z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej.

     8. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.

     9. Nauczyciel - opiekun opracowuje dla ucznia indywidualny program nauki lub akceptuje program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.

     10. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej Szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w Szkole wyższego stopnia albo realizować program
     w całości lub w części we własnym zakresie.

     11. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki, nauczyciel prowadzący zajęcia może, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.

     12. Uczeń, od klasy IV, realizujący indywidualny tok nauki jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.

     Organizacja świetlicy szkolnej

      

     § 32.1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w Szkole dłużej ze względu na czas pracy ich rodziców – na wniosek rodziców lub ze względu na organizację dojazdu do Szkoły, lub ze względu na inne ważne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki.

     1. Podczas zajęć świetlicowych, zapewnia się uczniom:
       1. bezpieczeństwo i zorganizowaną opiekę wychowawczą;
       2. pomoc w nauce;
       3. odpowiednie warunki do nauki własnej i rekreacji, które uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne.
     2. Czas zajęć świetlicowych mierzony jest w godzinach zegarowych.
     3. Świetlica  w szczególności organizuje:

     1) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie;

     2) zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny;

     3) pomoc uczniom w przygotowaniu się do lekcji, odrabianiu zadań domowych;

     4) wyrównywanie szans edukacyjnych;

     5) zajęcia o charakterze wychowawczo-profilaktycznym;

     6) gry i zabawy ruchowe oraz inne formy kultury fizycznej w pomieszczeniach i na świeżym powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny ucznia;

     7) warunki organizowania kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków
     kultury życia codziennego;

     8) zajęcia wyrabiające nawyki higieny, czystości; promujące zdrowy styl życia;

     9) zajęcia rozwijające samodzielność, samorządność i aktywność społeczną;

     10) zajęcia kształtujące umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej;

     11) udział uczniów w różnych imprezach i konkursach;

     12) współpracę z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, także z logopedą, i terapeutami pedagogicznymi;

     13) współpracę ze środowiskiem lokalnym.

     1. Zajęcia w świetlicy organizowane są po zgłoszeniu takiej potrzeby przez rodziców dla grupy co najmniej 15 uczniów.
     2. Zajęcia świetlicowe prowadzone są w grupach wychowawczych, w których liczba uczniów nie powinna przekraczać 25.
     3. Świetlica realizuje działania na podstawie corocznie sporządzanego planu pracy zatwierdzanego przez Dyrektora Szkoły.
     4. W planie pracy świetlicy występują różne formy zajęć, w tym m.in.: czytelnicze,
      plastyczno–techniczne, umuzykalniające, małe formy teatralne, gry i zabawy, zajęcia
      rekreacyjno–sportowe, zajęcia rozwijające zainteresowania i zdolności.
     5. Do zadań nauczyciela wychowawcy  świetlicy należy:
     1. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i odrabiania zadań domowych w  świetlicy;
     2. organizowanie gier, zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej                    w pomieszczeniach świetlicy i na  powietrzu, mający na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;
     3. ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie;
     4. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego;
     5. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
      i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
     6. rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej;
     7. współdziałanie z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami i nauczycielami specjalistami.
     1. Nauczyciel - wychowawca świetlicy  jest odpowiedzialny za:
     1. właściwą organizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych;
     2. regularne, ustalone i uzgodnione z rodzicami i rozkładem zajęć świetlicy, uczęszczanie dzieci na zajęcia;
     3. utrzymanie właściwego stanu estetycznego i higieniczno-sanitarnego pomieszczeń świetlicy;
     4. zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece (w czasie zajęć
      w świetlicy   i poza nią);        
       
     5. stosowanie wobec dzieci określonych regulaminem świetlicy nagród i kar;
     6. utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami;
     7. prowadzenie dziennika zajęć świetlicy;
     8. opiekę nad szkolną stołówką i sprawowanie nadzoru nad dożywianiem dzieci              i młodzieży.
     1. Nauczyciele świetlicy prowadzą dokumentację pracy opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
     2. Godziny pracy świetlicy szkolnej na dany rok szkolny ustala Dyrektor Szkoły
      w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć, potrzeby rodziców  i uczniów korzystających z zajęć świetlicowych.
     3. Informacje na temat godzin pracy świetlicy podawane są do publicznej wiadomości na początku roku szkolnego.
     4. Rodzice składają wniosek o zapisanie dziecka do świetlicy do sekretariatu Szkoły. Wzór obowiązującego wniosku określa Dyrektor Szkoły.
     5. Wnioski o przyjęcie do świetlicy składa się w ciągu 2 tygodni od przyjęcia dziecka do Szkoły. W uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć także w innym terminie.
     6. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności prawo do:
     1. korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadań domowych;
     2. uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy.
     1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności obowiązek:
     1. utrzymywania ładu i porządku w świetlicy, poszanowania znajdującego się w niej wyposażenia i pomocy dydaktycznych;
     2. wykonywania poleceń  nauczyciela wychowawcy;
     3. aktywnego udziału w różnych oferowanych formach zajęć świetlicowych;
     4. kulturalnego zachowania w stosunku do kolegów i wychowawców;
     5. nieoddalania się ze świetlicy bez powiadomienia nauczyciela wychowawcy.
     1. Nauczyciel wychowawca świetlicy współpracuje z wychowawcami klas w zakresie pomocy uczniom w zaległościach i niedociągnięciach w nauce oraz w rozwijaniu zainteresowań      i uzdolnień.
     2. W świetlicy obowiązuje regulamin, z którym rodzice i uczniowie mają obowiązek zapoznania się oraz przestrzegania go.
     3. Uczniowie korzystający ze świetlicy przychodzą do niej po zakończonych zajęciach i są      z niej odbierani lub opuszczają świetlicę samodzielnie, zgodnie z oświadczeniem złożonym przez rodziców.
     4. Uczeń ze świetlicy nie może być wydany osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu albo narkotyków.

     Organizacja stołówki szkolnej

      

     § 33.1. W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania prawidłowego rozwoju uczniów   w Szkole jest zorganizowana stołówka.

     1. Koszty prowadzenia stołówki pokrywa organ prowadzący Szkołę, w tym wynagrodzenie      i pochodne pracowników obsługi kuchni, których liczba jest corocznie zatwierdzana przez ten organ  w arkuszu organizacyjnym Szkoły.
     2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
     3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę.
     4. Wpłat za korzystanie ze stołówki należy dokonywać do wychowawcy świetlicy w terminie do końca miesiąca poprzedzającego korzystanie z dożywiania.
     5. Organ prowadzący Szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3.:
     1. w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
     2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
     1. W Szkole, w celu ułatwienia uczniom korzystania ze stołówki szkolnej, ustala się  przerwy obiadowe:

     1) dla klas: I-III;

     2) dla klas: IV-VI;

     3) dla klas: VII-VIII.

     1. Dzieci z oddziałów przedszkolnych korzystają ze stołówki w ustalonym czasie pod opieką wychowawcy.
     2. Posiłki mogą być spożywane wyłącznie w stołówce szkolnej.
     3.  W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków spożywania posiłków, dyżur   
      w stołówce pełni wychowawca świetlicy.
     4. Szczegółowe zasady korzystania ze stołówki określa regulamin stołówki zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

     Organizacja biblioteki szkolnej

      

         § 34.1. Szkoła zapewnia uczniom, nauczycielom oraz rodzicom uczniów możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

     1. Biblioteka jest pracownią interaktywną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warunków pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców uczniów. 
     2. W skład biblioteki wchodzą:
     1. wypożyczalnia, która gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory oraz umożliwia użytkownikom korzystanie z łącza internetowego;
     2. czytelnia, w której udostępnia się księgozbiór podręczny na miejscu oraz umożliwia użytkownikom korzystanie z łącza internetowego.
     1. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych, podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych określa odrębny regulamin.
     2. Do zbiorów bibliotecznych należą książki i podręczniki, czasopisma, dokumenty na nośnikach elektronicznych oraz inne materiały niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych  i opiekuńczych Szkoły.

     § 35.1. Godziny pracy biblioteki są ustalane przez Dyrektora Szkoły, są one dostosowywane
     do tygodniowego rozkładu zajęć Szkoły tak, aby umożliwić użytkownikom dostęp
     do księgozbioru.

     1. Godziny pracy biblioteki mierzone są w godzinach zegarowych.
     2. Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna. Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.
     3. Bibliotekę prowadzi nauczyciel bibliotekarz, którego zadaniem jest:
     1. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych,  podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zgodnie
      z potrzebami uczniów i nauczycieli oraz potrzebami dydaktyczno-wychowawczymi Szkoły;
     2. tworzenie warunków do efektywnego posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną oraz do  poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji     z różnych źródeł;
     3. zaspokajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych czytelników;
     4. rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie
      u uczniów nawyku czytania i uczenia się;
     5. organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową
      i społeczną, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;
     6. podejmowanie różnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;
     7. wspomaganie nauczycieli i wychowawców w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;
     8. przedstawianie radzie pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas;
     9. umożliwienie doskonalenia metod pracy nauczycieli;
     10. popularyzowanie wiedzy pedagogicznej.

       § 36.1. Biblioteka współpracuje z:

     1. uczniami, na zasadach świadomego i aktywnego ich udziału, w zakresie rozbudzania   i rozwijania zainteresowań czytelniczych, pogłębiania i wyrabiania nawyku czytania      i samokształcenia;
     2. nauczycielami na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie gromadzenia materiałów dydaktycznych i literatury przedmiotu, organizacji zajęć bibliotecznych, organizacji wspólnych przedsięwzięć;
     3. wychowawcami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie rozpoznawania   i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów;
     4. rodzicami, na zasadach partnerstwa, w zakresie przekazywania informacji
      o czytelnictwie, literaturze pedagogicznej;
     5. innymi bibliotekami, na zasadach wzajemnego wspierania się, w zakresie wymiany doświadczeń, organizacji lekcji bibliotecznych i innych zajęć edukacyjnych                  i kulturalnych;
     6. instytucjami kultury i stowarzyszeniami zgodnie z potrzebami.
     1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika, materiału edukacyjnego lub innego materiału bibliotecznego Szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztów ich zakupu zgodnie z odrębnymi przepisami.
     2. W bibliotece przeprowadzana jest inwentaryzacja księgozbioru z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829).
     3. Biblioteka posługuje się pieczątką okrągłą o średnicy 30 mm, zawierającą w środku napis Biblioteka, a w otoku napis Szkoła Podstawowa w Starym Lubotyniu.
     4. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki szkolnej.

     Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę

      

         § 37.1. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo w budynku i na terenie Szkoły.

     1. W Szkole obowiązuje instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zgodnie z którą co roku przeprowadza się próbną ewakuację uczniów i pracowników w terminie nie dłuższym
      niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia roku szkolnego.
     2. Wychowawcy oddziałów mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami ewakuacji obowiązującymi w Szkole.
     3. Szkoła przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny wynikających z odrębnych przepisów obowiązujących w placówkach oświatowych, ich przestrzeganie podlega kontroli wewnętrznej  i zewnętrznej.
     4. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do systematycznego kontrolowania miejsca prowadzenia zajęć, w przypadku zagrożenia opuszcza wraz z uczniami to miejsce 
      i powiadamia o tym fakcie Dyrektora Szkoły oraz odpowiednie służby.
     5. Nauczyciel nie może przystąpić do prowadzenia zajęć zanim zagrożenie nie zostanie usunięte. Do zagrożeń zalicza się w szczególności: pęknięte lub rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty lub narzędzia itp.
     6. Szkoła udostępnia uczniom sale lekcyjne i pracownie, w których uczniowie mogą przebywać wyłącznie pod opieką nauczyciela. Nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć kontroluje sprawność sprzętu, z którego będą korzystać uczniowie. Zabrania się korzystania ze sprzętu niesprawnego, zagrażającego zdrowiu i życiu.
     7. Szczegółowe zasady korzystania z pracowni określają regulaminy zatwierdzone przez Dyrektora Szkoły.
     8. W sali gimnastycznej, na placu zabaw i boisku szkolnym (terenie rekreacyjnym) oraz        w innych miejscach, w których prowadzone są zajęcia ruchowe, nauczyciel kontroluje sprawność sprzętu przed rozpoczęciem zajęć, dba o prawidłową organizację pracy, dobiera odpowiednie metody, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych i zdrowotnych uczniów. Podczas ćwiczeń na przyrządach uczniowie są asekurowani przez nauczyciela. Pod nieobecność nauczyciela, uczniowie nie mogą przebywać w sali gimnastycznej, ani nie wolno wydawać uczniom sprzętu sportowego.
     9. Nauczyciel zapoznaje uczniów z obowiązującym regulaminem korzystania z sali gimnastycznej, sprzętu sportowego i terenu rekreacyjnego na pierwszych zajęciach         w roku szkolnym.
     10. Nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego zobowiązani są do zapoznania się z informacją dotyczącą stanu zdrowia ucznia przekazaną przez rodziców.
     11. Wyjazdy na zawody sportowe, każdorazowo wymagają uzyskania pisemnej zgody rodziców wraz z oświadczeniem, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. Zgody rodziców przechowywane są do zakończenia roku szkolnego
      w dokumentacji nauczyciela organizującego zawody.

         § 38.1. Nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania listy obecności uczniów
     przed przystąpieniem do zajęć i oznaczenia obecności lub nieobecności ucznia
     w dzienniku.

       1. W przypadku stwierdzenia samowolnego opuszczenia Szkoły przez ucznia, nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym wychowawcę oddziału, Dyrektora  oraz rodziców.
       2. Uczeń pozostaje pod opieką nauczycieli w czasie 15 minut przed rozpoczęciem obowiązkowych dla niego zajęć edukacyjnych danego dnia, do ich zakończenia
        z wyjątkiem:
       1. uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej, którzy od chwili zgłoszenia się do świetlicy do momentu jej opuszczenia, znajdują się pod opieką nauczyciela świetlicy szkolnej;
      1. uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez Szkołę, którzy pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia od godziny ich rozpoczęcia do chwili ich zakończenia.
       1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za uczniów, którzy znaleźli się na jej terenie
        z przyczyn nie mających uzasadnienia w organizacji nauczania, wychowania i opieki realizowanej w danym dniu.
     1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponoszą:
      1. nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe i pozalekcyjne;
      2. za uczniów przebywających na przerwach poza salami lekcyjnymi nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw międzylekcyjnych do ostatniej lekcji danego dnia;
      3. za uczniów przebywających w bibliotece – nauczyciel bibliotekarz, za uczniów przebywających w świetlicy –  nauczyciel  wychowawca świetlicy szkolnej;
      4. za uczniów przebywających na wycieczkach, zielonych szkołach, zawodach sportowych – nauczyciel kierownik wycieczki.
     2. Na przerwach sale lekcyjne są zamknięte, a uczniowie oczekują na lekcje na korytarzu przy sali, w której będą mieli zajęcia.
     3. Jeżeli z ważnych, uzasadnionych przyczyn konieczne jest zwolnienie ucznia z zajęć przed ich zakończeniem w danym dniu, wychowawca, a pod jego nieobecność Dyrektor lub wicedyrektor Szkoły może:
       1. na pisemną prośbę rodziców zamieszczoną w dzienniczku lub dostarczoną przez ucznia zwolnić ucznia z zajęć na warunkach określonych przez rodzica, z tym, że od tej chwili odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą rodzice;
       2. zwolnić z zajęć ucznia, który uskarża  się na złe samopoczucie, zachorował lub uległ urazowi. W tym wypadku:
      1. niezwłocznie zawiadamia się rodziców o dolegliwościach dziecka i postępuje zgodnie z poczynionymi ustaleniami;
      2. ucznia musi odebrać ze Szkoły rodzic lub inna osoba dorosła przez rodzica  upoważniona. Niedopuszczalne jest, aby chore dziecko opuściło budynek Szkoły bez opieki osoby dorosłej.
     4. W chwili opuszczenia szatni i wyjścia przez uczniów z budynku Szkoły do domu, odpowiedzialność Szkoły za ich bezpieczeństwo kończy się. 
     5. Po zakończeniu zajęć obowiązkowych, uczeń który oczekuje na zajęcia dodatkowe, ma obowiązek zgłosić się pod opiekę nauczyciela świetlicy.
     6. Każdy uczeń na terenie Szkoły jest objęty dozorem osób dorosłych, nauczycieli
      i pracowników niepedagogicznych i jest zobowiązany podporządkować się ich poleceniom.
     7. Na terenie boiska szkolnego obowiązuje regulamin korzystania z boiska. 
     8. Uczniowie zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad regulaminu korzystania
      z boiska oraz przebywać na boisku wyłącznie pod nadzorem nauczycieli, trenerów, rodziców.
     9. Na terenie siłowni zewnętrznej obowiązuje regulamin korzystania z siłowni. 
     10. Uczniowie zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad regulaminu korzystania
      z siłowni oraz przebywać na siłowni wyłącznie pod nadzorem nauczycieli, trenerów, rodziców.
     11. Na terenie placu zabaw obowiązuje regulamin korzystania z placu zabaw. 
     12. Uczniowie zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zasad regulaminu korzystania
      z placu zabaw oraz przebywać na placu zabaw wyłącznie pod nadzorem nauczycieli  lub rodziców.
     13. Podczas pobytu uczniów na wycieczkach, zielonych szkołach, w czasie pobytu na pływalni, zawodach sportowych i innych, szkoła zapewnienia im bezpieczeństwo, które uregulowane jest wewnętrznymi zarządzeniami Dyrektora Szkoły. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponosi kierownik wycieczki, zielonej Szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego.
     14. Każda impreza w Szkole odbywa się za zgodą Dyrektora Szkoły i musi być zgłoszona.
     15. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie imprezy organizowanej w Szkole lub poza nią odpowiada nauczyciel – organizator oraz nauczyciele, którym Dyrektor powierzył opiekę nad uczniami.
     16. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel ma obowiązek: udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowia ratunkowego, powiadomienia Dyrektora Szkoły lub wicedyrektora i rodziców ucznia o zaistniałym zdarzeniu. Postępowanie
      w razie wypadku regulują odrębne przepisy.
     17. W Szkole prowadzone są zajęcia edukacyjne wspierające ucznia w radzeniu sobie
      w sytuacjach: przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami oraz innych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie i grupie rówieśniczej.
     18. Pracownicy Szkoły mają obowiązek kontrolowania osób wchodzących na teren placówki dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
     19.  W trakcie trwania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych wchodzi się do Szkoły zgodnie          z tygodniowym rozkładem zajęć, przez wejście główne,  natomiast  na zajęcia pozalekcyjne sportowe i taneczne  w godzinach popołudniowych, gdy zakończone są obowiązkowe zajęcia edukacyjne – wejściem, od strony  sali gimnastycznej.
     20. Uczeń nie może bez pozwolenia nauczyciela opuścić sali lekcyjnej ani  samodzielnie opuścić budynku i terenu  Szkoły w czasie trwania jego planowanych zajęć.
     21. Nauczyciel niezwłocznie zawiadamia Dyrektora Szkoły lub wicedyrektora w przypadku stwierdzenia, iż uczeń przebywający na terenie Szkoły znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
     22. Dyrektor lub wicedyrektor w trybie natychmiastowym wzywa pogotowie ratunkowe celem zbadania stanu zdrowia ucznia oraz zgłasza ten fakt Policji i zawiadamia rodziców ucznia.
     23. Uczniowie pozostawiający rowery przy budynku Szkoły zobowiązani są do zabezpieczenia ich przed kradzieżą tak, jak w każdym innym publicznym miejscu.
     24. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za skradziony lub zniszczony rower. Fakt kradzieży Dyrektor Szkoły lub wicedyrektor zgłasza na Policję.
     25. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego, grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.
     26. Szkoła może pomóc w zawieraniu umowy z ubezpieczycielem, przedstawiając radzie rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje rada rodziców lub Dyrektor Szkoły, gdy jest upoważniony przez radę rodziców.

         § 39.1. W Szkole prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia uczniom, pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie Szkoły bezpieczeństwa oraz w celu zabezpieczenia budynku Szkoły przed zagrożeniami.

     1. Rejestr i podgląd kamer znajduje się w wybranych pomieszczeniach Szkoły oraz
      w gabinecie Dyrektora.
     2. Zasady funkcjonowania monitoringu oraz udostepniania nagrań określa regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

     Organizacja szkolnego systemu doradztwa zawodowego

      

     § 40.1. Szkolny system doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez Szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia.

     1. W Szkole organizuje się zajęcia doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII i VIII zgodnie z odrębnymi przepisami.
     2. Doradztwo zawodowe to planowe działania realizowane przez doradcę zawodowego, we współpracy z wychowawcami i innymi nauczycielami, które  zapewnią uczniom rozwijanie świadomości własnych uzdolnień, posiadanych kompetencji i zainteresowań – w aspekcie własnych pragnień i ich realizacji w rzeczywistym życiu.
     3. Celem głównym szkolnego systemu doradztwa zawodowego jest przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu, a tym samym kształcenie
      u uczniów konkretnych umiejętności i dyspozycji, niezbędnych do funkcjonowania
      w różnych rolach zawodowych i społecznych.
     4. Osiąganiu celów ogólnych służą następujące cele szczegółowe:
      1. rozwijanie umiejętności pracy zespołowej;
      2. dostrzeganie i rozwijanie uczniowskich zainteresowań, pasji i talentów;
      3. przekazywanie informacji o zawodach z najbliższego otoczenia.
     5. Do zadań doradcy zawodowego należy:
       1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne      i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
       2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
       3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu                   z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań            i uzdolnień uczniów;
       4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę;
       5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań
        w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
       6. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
     6. Doradca zawodowy wspiera rodziców w procesie doradczym, udziela informacji lub kieruje do specjalistów, włącza ich w proces orientacji i doradztwa zawodowego w Szkole.
     7. Doradca zawodowy prowadzi zajęcia metodami aktywnymi oraz stara się przybliżyć poszczególne zawody uczniom w procesie orientacji zawodowej podczas wycieczek organizowanych do różnorodnych zakładów i instytucji lub organizację spotkań                 z przedstawicielami różnych zawodów.
     8. Doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami          i nauczycielami.
     9. Oczekiwane efekty z wdrożenia systemu doradztwa zawodowego w Szkole obejmują:
       1. kształtowanie aktywności zawodowej uczniów;
       2. pomoc rodzicom w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych             z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci;
       3. dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców;
       4. świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne oraz zawodowe;
       5. mniej niepowodzeń szkolnych.

     Organizacja wolontariatu w Szkole

      

     § 41.1. W Szkole w ramach działań samorządu uczniowskiego organizuje się pracę wolontarystyczną uczniów na rzecz pomocy innym uczniom i instytucjom współpracującym ze szkołą. Praca ta wykonywana jest w formie Szkolnego Koła Wolontariusza zwanego dalej Kołem.

     2. Wyznaczone cele i zadania Szkolnego Koła Wolontariusza realizowane są
     w szczególności poprzez:

       1. zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem;
       2. kreowanie wizerunku Szkoły jako centrum lokalnej aktywności;
       3. uczenie postaw szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka;
       4. uczenie postaw niesienia bezinteresownej pomocy w środowisku szkolnym i poza szkołą;
       5. uwrażliwianie na problemy społeczne i potrzeby innych, cierpienie i samotność;
       6. kształtowanie właściwych postaw prospołecznych;
       7. wspieranie uczniów w organizacji pomocy koleżeńskiej w nauce, organizacji wsparcia dla uczniów niepełnosprawnych, sprawowanie opieki nad uczniami klas młodszych, pracy na rzecz biblioteki szkolnej;
       8. organizowanie działań na rzecz środowiska przy współpracy z  instytucjami działającymi na rzecz innych osób;
       9. inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego;
       10. kształtowanie umiejętności działania w zespole.

     3. Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności Szkoły: nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących.

     4. Wolontariusz w Szkole to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w Szkolnym Kole Wolontariusza.

     5. Wolontariuszem może być każdy, kto dobrowolnie i za darmo chce pracować na rzecz innych.

     6. Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

     1) środowisko szkolne;

     2) środowisko pozaszkolne.

     7. Prawa i obowiązki wolontariusza oraz system rekrutacji do koła, zakres jego działania
     i  realizowanych zadań określa program Szkolnego Koła Wolontariatu.

     8. Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w miejscu i czasie określonym w porozumieniu z korzystającym z usług wolontarystycznych. Wzór porozumienia i inne szczegółowe ustalenia dotyczące funkcjonowania klubu reguluje Regulamin Koła.

     9. Działalność wolontarystyczna jest potwierdzana zaświadczeniem, które wydaje się na zakończenie roku szkolnego lub na żądanie zainteresowanego.

     10. Sposób realizacji działań wolontarystycznych odbywa się w szczególności poprzez:

     1) przybliżenie uczniom idei wolontariatu w czasie spotkań i zajęć z wychowawcą;

     2) zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy;

     3) organizowanie w Szkole akcji wolontarystycznych i włączanie uczniów
     w organizowane działania;

     4) promowanie postaw wolontarystycznych, wyróżnianie osób aktywnie działających na rzecz innych.

     Działalność innowacyjna Szkoły

      

         § 42.1.  Szkoła prowadzi innowacje pedagogiczne z własnej inicjatywy, zwane dalej „innowacjami”.

     1.  Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy Szkoły.
     2. Innowacja nie może prowadzić do zmiany typu Szkoły.
     3.  Do realizacji planowanych działań innowacyjnych niezbędne warunki kadrowe
      i organizacyjne zapewnia Dyrektor Szkoły.
     4. Dyrektor Szkoły zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego Szkołę w przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych.
     5.  Innowacja, wymagająca nakładów finansowych, może być podjęta wówczas, gdy organ prowadzący Szkołę wyrazi pisemną zgodę na finansowanie planowanych działań.
     6.  Nauczyciele uczestniczą w innowacji dobrowolnie.
     7.  Zasady innowacji w postaci opisu, opracowuje zespół autorski lub autor innowacji,
      z którymi
      autorzy (autor) innowacji zapoznają radę pedagogiczną.
     8.  Dyrektor Szkoły wyraża zgodę na prowadzenie innowacji w Szkole po uzyskaniu:
     1. zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyli w realizacji innowacji;
     2. opinii rady pedagogicznej;
     3. pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie
      w Szkole, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.
     1. Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji.
     2.  Innowacja po jej zakończeniu podlega ewaluacji. Sposób przeprowadzenia ewaluacji danej innowacji zawarty jest w jej opisie.
     3. Szkoła może przeprowadzać eksperymenty pedagogiczne zgodnie z odrębnymi przepisami.

     Organizacja pomocy materialnej dla uczniów

      

         § 43.1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie jednostki samorządu terytorialnego.

           1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
           2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
     1. stypendium szkolne;
     2. zasiłek losowy.

       § 44.1. Rada Gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej 
     o charakterze socjalnym dla
     uczniów zamieszkałych na terenie gminy, który dostępny jest  w sekretariacie Szkoły oraz w Urzedzie Gminy w Starym Lubotyniu.

     1. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje
      Wójt Gminy Stary Lubotyń.
     2. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.
     3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:
     1. wniosek rodziców;
     2. wniosek Dyrektora Szkoły.

     § 45.1. Rada Gminy uchwala Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci       i Młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Stary Lubotyń, który dostępny jest                   w sekretariacie Szkoły oraz w Urzedzie Gminy w Starym Lubotyniu.

     1. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym przyznaje Wójt Gminy Stary Lubotyń.
     2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są przyznawane zgodnie
      z regulaminem przyjętym przez Radę Gminy.

     Zasady organizacji zespołów nauczycielskich

      

          § 46.1. W zależności od potrzeb programowych i zadań Szkoły, Dyrektor Szkoły tworzy zespoły nauczycielskie, które realizują jej zadania statutowe według opracowanego harmonogramu.

     1. Zespoły nauczycielskie mogą być zespołami stałymi lub zadaniowymi (doraźnymi), związanymi z realizacją określonego zadania.
     2. W Szkole tworzy się stałe zespoły nauczycielskie:
      1. zespół wychowawczy,
      2. zespoły samokształceniowo – przedmiotowe: nauczycieli klas 0 – III (wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej), humanistyczny (nauczycieli klas IV – VIII prowadzących zajęcia z przedmiotów humanistycznych) i matematyczno – przyrodniczy (nauczycieli klas IV – VIII prowadzących zajęcia z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych).
     3. W Szkole można tworzyć różne zespoły zadaniowe oraz inne zespoły, zgodnie                 z potrzebami Szkoły.  
     4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu.

     6.  Zakres zadań  zespołów samokształceniowo - przedmiotowych obejmuje:

      1. diagnozowanie i monitorowanie realizacji podstawy programowej i osiągania celów edukacyjnych, w tym zwłaszcza analizowanie wyników zewnętrznego oceniania,
      2. korelowania treści nauczania, czuwanie nad integracją międzyprzedmiotową oraz uzgadnianie wspólnych działań dotyczących projektów, imprez itp.
      3. diagnozowanie i usprawnianie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, dążenie do podnoszenia jakości i efektywności kształcenia,
      4. dobór i modyfikowanie programów nauczania, opracowywanie wymagań edukacyjnych i dostosowywanie ich do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
      5. wspierania wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, organizowanie szkoleń, lekcji otwartych i koleżeńskich.

     7. Do zadań zespołu wychowawczego należy:

     1) czuwanie nad realizacją Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły,

     2) działanie na rzecz psychicznego i fizycznego bezpieczeństwa uczniów,

     3) rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych,

     4) ustalenie tematyki pedagogizacji   rodziców.

     8. Zespoły mogą porozumiewać się z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych.

     1. Spotkania zespołów są protokołowane.
     2. Zespół nauczycieli prowadzących nauczanie w klasach I-VIII przedstawia Dyrektorowi Szkoły propozycje:
     1. jednego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej oraz jednego podręcznika do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego lub materiału edukacyjnego, dla uczniów danej klasy – dla uczniów klas I-III;
     2. jednego podręcznika do zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danego oddziału –  dla uczniów klas IV-VIII;
     3. materiałów ćwiczeniowych.
     1. Zespoły nauczycieli, o których mowa w ust. 10, mogą przedstawić Dyrektorowi Szkoły więcej niż jeden podręcznik lub materiał edukacyjny:
      1. do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie, biorąc pod uwagę poziomy nauczania języków obcych nowożytnych – w przypadku klas IV-VIII;
      2. w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym, biorąc pod uwagę ich możliwości edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
      3. w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.
     2. Zespoły nauczycieli opiniują program wychowania przedszkolnego lub program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny przedstawiony Dyrektorowi Szkoły przez nauczyciela lub zespół nauczycieli.
     3. Dyrektor Szkoły, na podstawie przedstawionych propozycji zespołów, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników.
     4. Dyrektor Szkoły, na podstawie propozycji nauczycieli oraz w przypadku braku porozumienia w zespole nauczycielskim w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej    i rady rodziców ustala:
     1. zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne;
     2. materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym.

                     

          NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

       Prawa i obowiązki nauczycieli

                                                             

     § 47.1. Prawa i obowiązki nauczyciela określą zapisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela z zastrzeżeniem art. 15 ustawy Prawo oświatowe.

     1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek poszanowania godności osobistej ucznia, kieruje  się dobrem uczniów i troską    o ich zdrowie.
     2. Szczegółowy zakres obowiązków dla nauczyciela przygotowuje i zapoznaje z nim Dyrektor Szkoły.
     3. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta            z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych           w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny.

        § 48.1. Nauczyciel w szczególności ma prawo do:

     1. poszanowania godności osobistej i godności zawodu nauczyciela;
     2. swobody w doborze i stosowaniu takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne;
     3. wyposażenia stanowiska pracy, które umożliwia realizację programu  dydaktyczno-wychowawczego;
     4. wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami;
     5. korzystania, z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych
      w związku z pełnieniem funkcji służbowych;
     6. pomocy ze strony Dyrektora Szkoły i innych osób z kierownictwa w sprawach  związanych   z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
           1. Wszyscy pracownicy, w tym i nauczyciele  wypełniają obowiązki wynikające z art. 100 Kodeksu pracy, w tym w szczególności są zobowiązani:

     1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w Szkole;

     2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w Szkole porządku;

     3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;

     4) dbać o dobro Szkoły, chronić jej mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;

     5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;

     6) przestrzegać w Szkole zasad współżycia społecznego.

           1. Nauczyciele zobowiązani są ponadto realizować zadania wynikające z ustawy Karta Nauczyciela.
     1. Do obowiązków nauczyciela w szczególności należy:
     1. zapewnienia warunków do  rozwoju ucznia;
     2. zaangażowanie  się do tworzenia i modyfikowania programu rozwoju Szkoły;
     3. zapewnianie wysokiego poziomu pracy dydaktycznej, wychowawczej
      i opiekuńczej oraz realizowanych zadań organizacyjnych;
     4. prowadzenie  zajęć zgodnie z tygodniowym rozkładem;
     5. kształtowanie  u uczniów oraz u siebie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną i wykorzystywaniem jej na zajęciach przez siebie prowadzonych;
     6. udzielanie uczniom pomocy w planowaniu własnego rozwoju oraz w osiąganiu postępów   i sukcesów;
     7. udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, w szczególności                  o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
     8. zapewnianie  uczniom rozwoju zainteresowań i  uzdolnień;
     9. stosowanie metod pracy z uczniami, które są odpowiednio dobrane, zróżnicowane            i skuteczne, celem pobudzenia ich aktywności;
     10. precyzyjne określanie wymagań edukacyjnych i dostosowanie do indywidualnych możliwości i predyspozycji uczniów;
     11. przestrzeganie obowiązujących w Szkole zasad oceniania, klasyfikowania
      i promowania uczniów oraz zasad przeprowadzania sprawdzianów;
     12. pełna realizacja podstawy programowej;
     13. przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy na ich temat;
     14. zapewnianie uczniom równych szans uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych
      i pozalekcyjnych;
     15. realizacja  Programu Wychowawczo-Profilaktycznego  Szkoły;
     16. rozpoznawanie problemów wychowawczych i psychologiczno-pedagogicznych uczniów, zgłaszanie ich wychowawcy oddziału;
     17. przestrzeganie przepisów prawa oraz zapisów niniejszego statutu;
     18. ochrona danych osobowych swoich uczniów;
     19. prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa
      i zaleceniami Dyrektora Szkoły.

     § 49.1. Nauczyciel rzetelnie realizuje zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
     w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę,  a  w szczególności:

     1. sprawuje opiekę nad uczniami w Szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych;
     2. uczestniczy w zebraniach rady pedagogicznej;
     3. jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy spraw omawianych podczas zebrań rady pedagogicznej;
     4. sprawuje dyżury, zgodnie z harmonogramem dyżurów, zapewniając uczniom bezpieczeństwo;
     5. odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia poprzez dostosowanie metod i form pracy z uczniem indywidualizuje pracę             z uczniem na zajęciach edukacyjnych;
     6. przestrzega czasu pracy ustalonego w Szkole;
     7.  przestrzega przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz stosuje się do wydawanych w tym zakresie poleceń
      i wskazówek Dyrektora Szkoły;
     8. uczestniczy w szkoleniach i instruktażu z zakresu bhp i ppoż. oraz poddaje się wymaganym egzaminom sprawdzającym;
     9. przestrzega w Szkole zasad współżycia społecznego;
     10. stosuje środki ochrony zbiorowej, używa przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;
     11. poddaje się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim;
     12. niezwłocznie zawiadamia Dyrektora Szkoły o zauważonym w Szkole wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzega współpracowników,
      a także inne osoby znajdujące się w Szkole  o grożącym im niebezpieczeństwie;
     13. współpracuje z Dyrektorem Szkoły oraz upoważnionymi osobami,
      w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
           1. Zabrania się nauczycielom podawania dzieciom i uczniom lekarstw. W razie złego samopoczucia dziecka wzywa się rodziców dziecka lub w nagłych przypadkach pogotowie ratunkowe.

     § 50.1. Do zadań asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy należy:

       1. wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
        i opiekuńcze lub wspieranie nauczyciela świetlicy;
      1. wykonywanie zadań wyłącznie pod kierunkiem osoby prowadzącej zajęcia edukacyjne lub świetlicowe;
      2. pomaganie w zapewnieniu uczniom bezpiecznych warunków nauki;
      3. przygotowanie sali oraz pomocy wykorzystywanych do zajęć edukacyjnych lub świetlicowych;
      4. zapewnienie opieki dzieciom, w stołówce, świetlicy, szatni, łazience oraz na placu zabaw;
      5. spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków zlecane   przez wychowawcę klasy oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia;
      6. opiekowanie się uczniami w trakcie ich wyjścia z klasy np. do toalety, itp.;
      7. sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie organizowanych przez nauczyciela wycieczek, wyjść klasowych;
      8. wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych, w szczególności udzielanie wsparcia dzieciom wymagającym szczególnej pomocy.

     Zadania wychowawcy oddziału

      

          § 51.1. W procesie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym Szkoły, wychowawca oddziału pełni odpowiedzialną rolę opiekuna i organizatora życia społeczności danego oddziału.

     1. Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu
      z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą oddziału”.
     2. Dyrektor Szkoły powierza nauczycielowi funkcję wychowawcy oddziału w całym cyklu kształcenia, dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, która trwa do końca etapu edukacyjnego, jeśli nie zajdą szczególne okoliczności.
     3. Wychowawca oddziału pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym Szkoły. Jest animatorem życia zbiorowego uczniów, ich powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu wszelkich kwestii spornych.
     4. Formy spełniania zadań przez wychowawcę oddziału powinny być dostosowane
      do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.

     § 52.1. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy w szczególności:

     1. sprawowanie opieki wychowawczej nad powierzonymi uczniami uczęszczającymi do określonego oddziału;
     2. diagnozowanie warunków życia i nauki swoich uczniów;
     3. rozwijanie u wychowanków  umiejętności rozwiązywania życiowych problemów;
     4. podejmowanie działań kształtujących osobowość uczniów, wspierających ich rozwój intelektualny i emocjonalny;
     5. kontrolowanie i korygowanie procesu przygotowania uczniów do pełnienia odpowiedzialnych ról w życiu dorosłym;
     6. nawiązanie i utrzymywanie indywidualnych kontaktów z rodzicami ucznia w celu ustalenia jego potrzeb wychowawczo-opiekuńczych;
     7.  informowanie rodziców o zagrożeniach, trudnościach edukacyjnych czy wychowawczych;
     8. informowanie rodziców o stałych terminach spotkań z rodzicami oraz konsultacjach na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym;
     9. prowadzenie dokumentacji wychowawczej zgodnie z zaleceniami Dyrektora                      i wicedyrektora Szkoły;
     10. opracowywanie i realizacja programu wychowawczego swojego oddziału;
     11. systematyczne utrzymywanie kontaktu z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych;
     12. analizowanie i ocenianie efektów pracy wychowawczej, profilaktycznej
      i opiekuńczej;
     13. powiadamianie rodziców ucznia na piśmie o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej okresowej w terminie i formie określonej w niniejszym statucie;
     14. powiadomienie ucznia i jego rodziców przed zebraniem klasyfikacyjnym
      o przewidywanych dla niego stopniach okresowych (rocznych) w terminie i formie określonej w niniejszym statucie; 
     15. informowanie o realizacji zadań wychowawczych swojego oddziału, dwa razy w roku, w trakcie klasyfikacji.
     1. Wychowawca oddziału, w swoich działaniach, ściśle współpracuje z Dyrektorem                i wicedyrektorem Szkoły,  nauczycielami przedmiotów uczących w danym oddziale            i rodzicami uczniów.

        § 53.1. Wychowawca oddziału ma prawo:

     1. otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, poznać jego mocne i słabe strony, umiejętnie je wykorzystać w procesie wychowawczym;
     2. kształtować umiejętność zespołowego współdziałania poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, muzeum, uroczystości rocznicowe, świąteczne, itp.);
     3. rozpoznawać warunki społeczno-ekonomiczne ucznia i występować
      o odpowiednią pomoc;
     4. decydować o ostatecznych ocenach zachowania uczniów oddziału.

       § 54.1. Wychowawca jest odpowiedzialny za właściwe, zgodne z przepisami i terminowe wykonywanie obowiązków określonych w zakresie czynności, a w szczególności:

     1. prawidłowe i terminowe wypełnianie dokumentacji: dzienników, arkuszy ocen, świadectw szkolnych itp.;
     2. prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i innej dokumentacji uczniowskiej i jej aktualizację;
     3. podsumowywanie i kontrolę frekwencji;
     4. informowanie rodziców o obowiązujących zasadach oceniania zajęć edukacyjnych              i  zachowania oraz zasadach współpracy ze szkołą na pierwszym spotkaniu z rodzicami    w roku szkolnym;
     5. rzetelne informowanie rodziców ucznia, o postępach i osiągnięciach szkolnych wychowanków oraz o ewentualnych zagrożeniach ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem w terminach i formie określonym w niniejszym statucie;
     6. efektywne podejmowanie działań i osiąganie wysokich wyników w pracy, przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy;
     7. realizację zadań wynikających ze szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego oraz planu wychowawczego klasy;
     8. włączanie rodziców do aktywnego udziału w realizacji zadań Szkoły oraz współdziałania na rzecz rozwoju osobowego ucznia i jego dobra;
     9. wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora i wicedyrektora, dotyczących jego wychowanków;
     10. stworzenie odpowiednich warunków zapewniających bezpieczeństwo uczniom biorącym udział w wycieczkach, imprezach i spotkaniach organizowanych poza szkołą;
     11.  nadzorowanie przestrzegania przez wszystkich uczestników obowiązujących zasad oraz bezpieczeństwa i higieny.

     Zadania nauczycieli oddziałów przedszkolnych

      

     § 55.1. Nauczyciele oddziału przedszkolnego współpracują z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania,  w tym między innymi:

     1. zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych w niej wiadomości i umiejętności;
     2. informują rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy, systematycznie informują rodziców
      o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziale;
     3. udzielają rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka, włączając ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia ewentualnych trudności;
     4. ustalają z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój
      i wychowanie;
     5. udostępniają rodzicom do wglądu wytwory działalności dzieci;
     6. zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach  oddziału przedszkolnego,
      np. w sprawie wspólnej organizacji wydarzeń, w których biorą udział dzieci;
     7. wydają rodzicom kartę Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej
      w szkole podstawowej
      . Informacja ta jest przekazywana w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny,  którym dziecko ma obowiązek, albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
     1. Do zadań nauczycieli oddziału przedszkolnego należy także:
     1. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;
     2. dążenie do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej;
     3. wspieranie rozwoju aktywności dziecka nastawionej na poziomie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej;
     4. stosowanie zasady indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka;
     5. stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod pracy;
     6. prowadzenie obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (diagnozą przedszkolną).
     1. Nauczyciele oddziału przedszkolnego prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci poprzez:
     1. dokumentowanie indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach aktywności;
     2. prowadzenie i dokumentowanie  pracy ukierunkowanej na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne,  w tym działania wspomagające wobec dzieci wymagających dodatkowego wsparcia pedagogicznego;
     3. udzielanie dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy, planowanie i koordynowanie jej przebiegu;
     4. współpracę ze specjalistami i innymi osobami świadczącymi pomoc psychologiczno –pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

     Zadania nauczycieli specjalistów

      

        § 56.1. Do zadań nauczyciela  logopedy należy w szczególności:

     1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy  oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
     2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców          i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
     3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
     4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
            1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola
             i Szkoły;
            2.  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

       § 57.1. Do zadań doradcy zawodowego należy:

       1. systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne            i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
       2. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych oraz zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
       3. prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
        z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
        i uzdolnień uczniów;
       4. koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę;
       5. współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań
        w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
       6. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

     § 58.1. Nauczyciele specjaliści przygotowują, w każdym roku szkolnym, plan swojej pracy
     i przedstawiają do akceptacji Dyrektorowi Szkoły.

     Zadania nauczycieli bibliotekarzy

      

        § 59.1. Nauczyciel bibliotekarz wykonuje następujące zadania:

     1. gromadzi, ewidencjonuje i opracowuje zbiory biblioteczne;
     2. prowadzi rejestr podręczników, materiałów edukacyjnych i przekazanych uczniom materiałów ćwiczeniowych;
     3. udostępniania zbiory biblioteczne i udziela informacji bibliograficznych, źródłowych                i tekstowych;
     4. prowadzi poradnictwo w doborze odpowiedniej literatury;
     5. dokonuje konserwacji zbiorów;
     6. prowadzi inwentaryzację i selekcję zbiorów;
     7. prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej;
     8. uczestniczy w realizacji programu dydaktycznego i wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;
     9. rozpoznaje  zainteresowania oraz inne potrzeby czytelnicze;
     10. prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa;
     11. przedstawia radzie pedagogicznej informację o stanie czytelnictwa
      w poszczególnych klasach;
     12. prowadzi  dokumentację pracy biblioteki.
     1. Nauczyciel bibliotekarz na koniec roku kalendarzowego dokonuje, z działem księgowości, porównania zapisów wynikających z książki inwentarzowej z zapisami zawartymi na koncie środków trwałych (książki) tego działu.

     Zadania wychowawcy świetlicy

     § 60.1. Do zadań nauczyciela wychowawcy  świetlicy należy:

      1. organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i odrabiania zadań domowych w  świetlicy;
      2. organizowanie gier, zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej
       w pomieszczeniach świetlicy i na  powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;
      3. ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie;
      4. stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego;
      5. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny
       i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
      6. rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej;
      7. współdziałanie z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami.
        1. Nauczyciel - wychowawca świetlicy  jest  odpowiedzialny za:
       1. właściwą organizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych;
       2. regularne, ustalone i uzgodnione z rodzicami i  rozkładem zajęć świetlicy, uczęszczanie dzieci na zajęcia;
       3. utrzymanie właściwego stanu estetycznego i higieniczno-sanitarnego pomieszczeń świetlicy;
       4. zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece (w czasie zajęć
        w świetlicy  
       5. i poza nią);          
       6. stosowanie wobec dzieci określonych regulaminem świetlicy nagród i kar;
       7. utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami;
       8. prowadzenie dziennika zajęć świetlicy;
       9. opiekę nad szkolną stołówką i sprawowanie nadzoru nad dożywianiem dzieci
        i młodzieży.

     Pracownicy obsługi i administracji

      

     § 61.1. W Szkole zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.

     1. W Szkole tworzy się następujące stanowiska administracyjne i obsługi:
     1. sekretarz, pracownik obsługi biurowej;
     2. asystent nauczyciela;
     3. pomoc nauczyciela;
     4. woźny;
     5. konserwator;
     6. kucharz.
     1. W Szkole, za zgodą organu prowadzącego, można tworzyć inne stanowiska niż wymienione w ust.2, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.
     2. Stanowiska administracji i obsługi ustala się na dany rok w arkuszu organizacyjnym Szkoły.
     3. Pracownicy obsługi oraz administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
     4. Stosunek pracy z pracownikami obsługi i administracji szkół/przedszkoli publicznych regulują przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy
      i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze
      .
     5. Podstawowym zadaniem pracowników obsługi i administracji jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły, jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu,
      a także jego otoczenia w czystości i porządku.
     6. Do obowiązków pracownika samorządowego zatrudnionego w Szkole należy
      w szczególności:
      1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
      2. sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań;
      3. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
      4. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
      5. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
      6. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami;
      7. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
      8. składanie oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie
       z wymogami ustawy.
     7. Do zadań sekretarza, pracownika obsługi biurowej należy w szczególności:
     1. obsługa kancelaryjno – biurowa Szkoły;
     2. prowadzenie dokumentacji wynikającej z odrębnych przepisów;
     3. reagowanie na zagrożenia wynikające z zachowań uczniów i informowanie o nich Dyrektora lub wicedyrektora Szkoły oraz nauczycieli;
     4. przestrzeganie statutu Szkoły oraz innych obowiązujących w Szkole aktów prawnych,
      w tym regulaminów i zarządzeń Dyrektora.

     10. Do zadań pomocy nauczyciela należy:

     1. pomoc nauczycielowi prowadzącemu zajęcia dydaktyczne, wychowawcze
      i opiekuńcze;
     2. reagowanie na zagrożenia wynikające z zachowań uczniów i informowanie o nich Dyrektora lub wicedyrektora Szkoły oraz nauczycieli;
     3. przestrzeganie statutu Szkoły oraz innych obowiązujących w Szkole aktów prawnych,
      w tym regulaminów i zarządzeń Dyrektora.

     11.Do zadań woźnego należy:

     1. utrzymanie porządku i czystości  w Szkole i na terenie wokół Szkoły;
     2. dbanie o stan mienia i wyposażenie Szkoły, zgłaszanie konserwatorowi oraz Dyrektorowi Szkoły zauważonych usterek i uszkodzeń;
     3. pomoc nauczycielom w pełnieniu dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych;
     4. przyjmowanie i wydawanie odzieży w szatni szkolnej;
     5. reagowanie na zagrożenia wynikające z zachowań uczniów i informowanie o nich Dyrektora lub wicedyrektora Szkoły oraz nauczycieli;
     6. przestrzeganie statutu Szkoły oraz innych obowiązujących w Szkole aktów prawnych, w tym regulaminów i zarządzeń Dyrektora.
     1. Do zadań konserwatora należy:
     1. dbanie o stan mienia i wyposażenie Szkoły, dokonywanie bieżących napraw
      i drobnych prac remontowych;
     2. kontrola stanu technicznego urządzeń na placu zabaw i boiskach szkolnych;
     3. dbanie o utrzymanie terenów zielonych wokół Szkoły;
     4. kontrola i obsługa pieców c.o.;
     5. reagowanie na zagrożenia wynikające z zachowań uczniów i informowanie o nich Dyrektora lub wicedyrektora Szkoły oraz nauczycieli;
     6. przestrzeganie statutu Szkoły oraz innych obowiązujących w Szkole aktów prawnych, w tym regulaminów i zarządzeń Dyrektora.
     1. Do zadań kucharza należy:
     1. przygotowanie i wydawanie posiłków zgodnie z zasadami dobrego żywienia;
     2. dbanie o czystość w kuchni, stołówce oraz magazynie żywności, w tym o czystość naczyń i sztućców;
     3. prowadzenie kartotek ilościowych oraz księgi żywieniowej;
     4. reagowanie na zagrożenia wynikające z zachowań uczniów i informowanie o nich Dyrektora lub wicedyrektora Szkoły oraz nauczycieli;
     5. przestrzeganie statutu Szkoły oraz innych obowiązujących w Szkole aktów prawnych, w tym regulaminów i zarządzeń Dyrektora.

     14. Szczegółowy zakres obowiązków, a w tym szczegółowe zadania pracowników administracji i obsługi, ustala Dyrektor Szkoły.

     15. Pracownik zatrudniony w Szkole zobowiązany jest do przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku.

      

             ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA UCZNIÓW

           Ogólne zasady oceniania

     § 62.1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.

     1.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów  w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

     1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania;

     2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w Szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

     3.     Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie Szkoły z uwzględnieniem następujących podstawowych obszarów:

     1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

     2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

     3) dbałość o honor i tradycje Szkoły;

     4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

     5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

     6) godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;

     7) okazywanie szacunku innym osobom.

     4.  Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu:

     1)   informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

     2)   udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

     3)  udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

     4)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

     5)  dostarczenie rodzicom  i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu ucznia  oraz  o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

     6) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno -  wychowawczej.

     1.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

     1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
     z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

     2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

     3)  ustalanie ocen bieżących i  śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
     i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także  śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w niniejszym statucie;

     4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 

     5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali ustalonej
     w niniejszym statucie;

     6)  ustalanie warunków i  sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
     i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

     6. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z zasadami  dotyczącymi oceniania
     z zajęć obowiązkowych i dodatkowych.

     § 63.1.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

     1)  wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia  poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
     i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

     2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

     3)  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana  rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.

     2. Wychowawca  na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:

     1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

     2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 

     3. O wymaganiach edukacyjnych wynikających  z realizowanego programu nauczania  informują:

     a)  uczniów – nauczyciele  poszczególnych zajęć edukacyjnych  w terminie do
     15 września;

     b)  rodziców – wychowawcy klas  na pierwszym zebraniu klasowym rodziców;

     4.  Komplet wymagań edukacyjnych  jest do wglądu  u wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.

     5.   O  obowiązujących zasadach oceniania zachowania  informuje wychowawca oddziału:

     1)  uczniów – w terminie do 15 września danego roku szkolnego;

     2) rodziców  -   na pierwszym zebraniu klasowym rodziców.

     § 64.1. Uczeń w trakcie nauki w Szkole otrzymuje oceny:

     1. bieżące,
     2. klasyfikacyjne:
      1. śródroczne i roczne
      2. końcowe.
       1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
       2. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w następujący sposób:
     1. z pracy pisemnej – poprzez jej sprawdzenie oraz wskazanie, co uczeń robi dobrze, co         i w jaki sposób wymaga dalszej poprawy oraz ustne dodanie komentarza, jak powinien dalej się uczyć;
     2. z bieżącej odpowiedzi ustnej, wykonywanego zadania lub ćwiczenia albo obserwacji działalności ucznia w czasie zajęć edukacyjnych – poprzez  ustne wskazówki pomocne      w dalszym uczeniu się lub wskazanie, co robi dobrze, co i jak wymaga poprawy;
     3. z zadania domowego lub analizy notatek w zeszycie przedmiotowym – poprzez wskazanie na systematyczność pracy ucznia, charakter pisma, estetykę, poprawność merytoryczną oraz językową, a także określenie, jak powinien dalej się uczyć;
     4. z działalności praktycznej ucznia lub testu sprawnościowego poprzez szacowanie                 i wartościowanie wytworu pracy ucznia, stopnia zaangażowania oraz wysiłku wkładanego przez niego w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki danych zajęć edukacyjnych;
     5. ocenę klasyfikacyjną – poprzez informację o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej            w odniesieniu do podanych na początku roku szkolnego wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania albo w odniesieniu do kryteriów oceniania zachowania.
     1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców  nauczyciel przedstawia dodatkowe uzasadnenie ustalonej oceny (w formie ustnej).
     2.  Sprawdzone i ocenione prace kontrolne są udostępniane uczniom i ich rodzicom do wglądu. (Nie stosuje się kopiowania sprawdzonych i ocenionych prac ani żadnej dokumentacji dotyczącej oceniania).
     3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca:

     1) egzaminu klasyfikacyjnego,

     2) egzaminu poprawkowego,

     3) zastrzeżeń wniesonych do oceny ustalonej niezgodnie z przepisami,

     4) oceniania ucznia
     - jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom. Zabrania się kopiowania, kserowania lub fotografowania udostępnionej dokumentacji.

     §  65.1.  Nauczyciele są zobowiązani indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

     2. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych          
     i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

     1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym,

     2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,

     3) posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,

     4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, o których mowa w pkt 1- 3, który jest objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną w Szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,

     5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

     3. Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,            
      o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej.

     4. Szczegółowe zasady dostosowania  wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia  ustala nauczyciel prowadzący zajęcia zgodnie z  przyjętym regulaminem.

     Zasady zwalniania z zajęć edukacyjnych

      

      § 66.1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

     2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

     3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

     § 67.1.   Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją,       
      z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,      z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

     2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

     3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

     Zasady klasyfikacji

     § 68.1. Uczeń podlega w Szkole klasyfikacji:

     1. śródrocznej i rocznej,
     2. końcowej.

      § 69.1. Klasyfikacja śródroczna polega na:

     1. podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych;
     2. podsumowaniu zachowania ucznia;
     3. ustaleniu oceny śródrocznej z zajęć edukacyjnych;
     4. ustaleniu oceny śródrocznej zachowania;

     z tym, że w klasach I-III w przypadku:

     1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną
      z tych zajęć;
     2. dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną
       z tych zajęć.
     1.  Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w roku w   styczniu.
     2.  Termin śródrocznego i rocznego zebrania klasyfikacyjnego rady pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły.
     3.  Nauczyciele poszczególnych przedmiotów informują wychowawcę i uczniów danego oddziału poprzez wpis ołówkiem przewidywanej oceny w miejscu przeznaczonym na zapis oceny klasyfikacyjnej na 2 tygodnie przed śródrocznym i na 3 tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej Szkoły o przewidywanych śródrocznych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych lub o nieklasyfikowaniu ucznia.
     4.  Na tydzień przed śródrocznym i dwa tygodnie rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawca poprzez   wpis w dzienniczku ucznia przekazuje informacje rodzicom o przewidywanych ocenach. Informację o zagrożeniu ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikowaniem wychowawca przekazuje w formie pisemnych zawiadomień na dwa tygodnie przed zebraniem klasyfikacyjnym.
     5.  Rodzice potwierdzają odbiór informacji własnoręcznym podpisem. Nauczyciel zobowiązany jest przechowywać tę dokumentację. 
     6.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.

     § 70.1.  Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia     
     z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,     z tym że w klasach I – III szkoły podstawowej w przypadku:

     1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną
     z tych zajęć;

     2) dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

     § 71.1. Na klasyfikację końcową składają się:

     1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej,

     2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła  się odpowiednio w klasach programowo niższych oraz,

     3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

     2. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie ósmej czyli klasie programowo najwyższej szkoły podstawowej.

     3. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych         w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym  opracowanym dla tego ucznia.

     4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

     5. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

     1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

     2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

     § 72.1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności na tych zajęciach, która przekracza połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

           1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
           2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

     § 73.1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

     2. W Szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną lub roczną ocenę klasyfikacyjną     
     z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w przypadku gdy
     w Szkole lub oddziale jest dodatkowo zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po zasięgnięciu opinii tego nauczyciela.

     Zasady oceniania w klasach I - III

      § 74.1. Oceny bieżące i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali określonej w niniejszym statucie.

     2. W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  oraz śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi.

     3. W ocenianiu bieżącym osiągnięć edukacyjnych uczniów w klasach I – III stosuje się oceny wyrażone stopniem, tj.:

     1) stopień celujący – 6 - cel;

     2) stopień bardzo dobry – 5 – bdb;

     3) stopień dobry – 4 – db;

     4) stopień dostateczny – 3 – dst;

     5) stopień dopuszczający – 2 –dop;

     6) stopień niedostateczny – 1 – ndst.

      W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie plusów i minusów oraz skrótów.

     4. Ocenianie w klasach I – III ma charakter motywujący, a nauczyciel stara się podkreślić  sukcesy i wkład pracy ucznia, stara się też zmotywować go do dalszej pracy. Stopnie najniższe nauczyciel stawia w sytuacjach, gdy uczeń nie wykazuje żadnego zainteresowania nauką i nie podejmuje żadnych działań, nawet przy pomocy nauczyciela, celem nadrobienia braków i zaległości. Nauczyciel stara się nie zniechęcać dziecka do dalszej nauki, a podejmuje wszelkie możliwe działania, aby zachęcić go do rozwijania swoich wiadomości i umiejętności.

     5. Ocenianie bieżące jest drogowskazem dla ucznia, nauczyciela i rodzica  do dalszej pracy. Daje informację o tym, co uczeń umie i wykonuje poprawnie, w czym jest dobry, a nad czym powinien jeszcze popracować, co i w jaki sposób poprawić, na co zwrócić uwagę
     w dalszej pracy. Nauczyciel otrzymuje informację o trafności i efektywności zastosowanych środków i metod, a w razie słabych wyników – sygnał do ich dalszej modyfikacji i dostosowania do możliwości ucznia.

     6. Ocenianie  klasyfikacyjne ma charakter bardziej ogólnej informacji o aktywności dziecka, jego postępach w nabywaniu poszczególnych kompetencji, o występujących trudnościach, stanach  wewnętrznych przeżyć dziecka oraz sposobach ich ujawniania. Ocena okresowa powinna mieć charakter diagnostyczno – informacyjny i jako taka powinna być motywująca, zachęcająca dziecko do dalszej pracy nad sobą.

     7.  Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 2, uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości      
      i umiejętności w stosunku do odpowiednio wymagań i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane      z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

     8. Ocenę opisową powinna charakteryzować życzliwość i szacunek dla dziecka oraz wiara
     w jego możliwości. Ocena opisowa podkreśla osiągnięcia ucznia, udzielając jednocześnie wskazówek do dalszej pracy nad sobą.

     9. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne  oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

     Zasady oceniania w klasach IV – VIII

      

     § 75.1. W klasach IV – VIII stosuje się ocenianie bieżące i ocenianie klasyfikacyjne.

     2. Ocenianie bieżące (ocena cząstkowa) i klasyfikacyjne (ocena śródroczna i roczna oraz końcowa) ustala się w stopniach według następującej skali:

     1. stopień celujący – 6 - cel;
     2. stopień  bardzo dobry – 5 - bdb;
     3. stopień dobry – 4 - db;
     4. stopień dostateczny – 3 - dst;
     5. stopień  dopuszczający – 2  - dop;
     6. stopień  niedostateczny – 1 – ndst.

     3. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny wymienione w ust.2 pkt 1-5.

     4. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu, o którym mowa w ust.2 pkt 6, tj. ocena niedostateczna.

     § 76.1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.

     2.  Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne  oraz końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym  lub znacznym są ocenami opisowymi.

     3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność  ucznia    w działaniach podejmowanych przez Szkołę na rzecz kultury fizycznej.

     4. Ustala się wystawianie ocen bieżących  w dzienniku w formie zapisu cyfrowego.
     W ocenianiu prac pisemnych uczniów (zeszytach, sprawdzianach, testach, itp.) dopuszcza się stosowanie zapisu cyfrowego ocen  lub stosowanie skrótów ocen.

     5. Dopuszcza się stawianie znaków „+" i „-" przy ocenianiu bieżącym.

     6. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wpisuje się w pełnym brzmieniu. Przy wystawianiu ocen klasyfikacyjnych zabrania się stosowania w dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, arkusz ocen) skrótów literowych nazw stopni (z wyjątkiem statystycznych zestawień klasyfikacyjnych). Zabrania się także używania korektora do poprawiania ocen klasyfikacyjnych. Ocenę wystawioną pomyłkowo należy przekreślić czerwonym długopisem, wpisać kolorem czerwonym ocenę właściwą, podpisać się czytelnie i wpisać datę dokonania poprawy.

     7. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” lub „nieklasyfikowana”.

     8. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

     Wymagania ogólne na poszczególne oceny

      

     § 77.1.  Oceny bieżące i klasyfikacyjne ustala się według następujących wymagań ogólnych:

           1)   ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

     a)  posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,

     b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania danej klasy,

     c)  osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych        i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu powiatowym, wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym,

           2)  ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:                                      

     a)  opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania     przedmiotu w danej klasie,

     b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

           3)    ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który;

     a) opanował wiadomości i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy z danego przedmiotu nauczania,

     b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

           4)  ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

     a) opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy              w dalszym uczeniu się danego przedmiotu,

     b) rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, niekiedy przy pomocy nauczyciela,

     c) jest mało aktywny i średnio zainteresowany przedmiotem,

           5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

     a) w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności,
     a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,

     b) rozwiązuje - często przy pomocy nauczyciela - zadania typowe o niewielkim stopniu trudności,

     c) nie angażuje się w pracę i często przeszkadza innym,

           6)   ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

     a) nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, a braki
     w wiadomościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,

     b) nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela, rozwiązać zadania
     o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności,

     c) odmawia wykonywania zadań, uniemożliwia pracę innym.

     2. Szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych przedstawiają nauczyciele uczniom na pierwszych zajęciach edukacyjnych.

     3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do możliwości uczniów zgodnie                     
     z obowiązującym regulaminem dostosowania wymagań oraz indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi uczniów oraz ich możliwościami.

     Zasady oceniania testów i sprawdzianów

      

     § 78.1. Przy ocenianiu testów i sprawdzianów (obejmujących określony zakres materiału we wszystkich poziomach - od koniecznego do wykraczającego) stosuje się następujące kryteria:

     1) na ocenę celującą – od 99% do 100%  wykonanych zadań,

     2) na ocenę bardzo dobrą – od 90% do 98%,

     3) na ocenę dobrą - od 71% do 89%,

     4) na ocenę dostateczna – od 53% do 70%,

     5) na ocenę dopuszczającą – od 35% do 52%.

     2. Przy ocenianiu testów i sprawdzianów obejmujących określony zakres materiału         
      w  poziomach od koniecznego do dopełniającego stosuje się następujące kryteria:

     1) na ocenę bardzo dobrą – od 90% do 100%,

     2) na ocenę dobrą - od 71% do 89%,

     3) na ocenę dostateczna – od 53% do 70%,

     4) na ocenę dopuszczającą – od 35% do 52%.

     3. Zakres wykraczający materiału może być również sprawdzany poprzez wykonanie zadań dodatkowych – dla zainteresowanych uczniów, natomiast test podstawowy może obejmować treści nauczania od koniecznych po dopełniające. Wtedy uczeń, aby uzyskać ocenę celującą musi wykonać od 95% do 100% zadań testu podstawowego i zadanie dodatkowe.

      4. Przy ocenianiu testów i sprawdzianów uczniów posiadających orzeczenia i opinie        
      o dostosowaniu warunków do potrzeb i możliwości ucznia i wskazania do obniżenia wymagań stosuje się obniżenie w/w kryteriów procentowych  o 5% do 20% na poszczególne oceny – w zależności od rodzaju orzeczenia lub opinii (w przypadku, gdy uczeń pisze test ogólny).

     5. Nauczyciele mogą również stosować  testy przygotowane dla danego ucznia, obejmujące tylko obowiązujący  zakres materiału (konieczny lub podstawowy i konieczny), wtedy do uzyskania danej oceny (dopuszczającej lub dostatecznej) konieczne jest uzyskanie 50 % punktów.

     Zakres sprawdzania i oceniania

     § 79.1.  Sprawdzaniu, a następnie ocenianiu podlegają:

     1) Odpowiedzi ustne: opowiadanie, opisy, wygłaszanie tekstów z pamięci, udział       
     w dyskusji, dialog, argumentowanie, wnioskowanie itp.;

     2)  Prace pisemne w klasie:

     a) kartkówka   - obejmuje treści z 3 lekcji (lub mniej), jest równorzędna odpowiedziom ustnym. Czas trwania: 5-15 min.

     b) dyktanda - pisanie ze słuchu, z pamięci, uzupełnianie luk w tekście itp., muszą być poprzedzone ćwiczeniami mającymi na celu powtórzenie zasad pisowni.

     c) sprawdzian    - obejmuje treści minimum z jednego działu, zapowiedziany                    i potwierdzony wpisem do dziennika na 1 tydzień przed. Czas trwania: do 45 min.,

     d) testy  - mogą być różnego typu: otwarty, wyboru, zamknięty, problemowy, zadaniowy itp.; według specyfiki przedmiotu, zapowiedziany i potwierdzony wpisem do dziennika na  1 tydzień przed,

     e) praca klasowa - obejmuje treści min. z 2 działów; musi być poprzedzona lekcją utrwalającą materiał, zapowiedziana i potwierdzona wpisem do dziennika na 1 tydzień przed, czas trwania: 1-2 godz. lekcyjne,

     f) ćwiczenia i zadania wykonywane w czasie zajęć;

     3) Prace domowe:

     a)   notatki, zadania praktyczne,

     b)   własna twórczość - wytwory literackie, plastyczne, techniczne i inne,

     c)    referat - dłuższa forma wypowiedzi pisemnej,

     d)   projekty;

     4) Aktywność na lekcji:

     a)  notatki,

     b)   praca w grupie (organizacja pracy w grupie, komunikacja w grupie, zaangażowanie, sposób prezentacji, efekty pracy itp.),

     c)  odgrywanie ról – drama,

     d)    inne formy - zaproponowane przez nauczyciela lub uczniów,

     e) własna twórczość uczniów w Szkole,

     f) twórczość plastyczna, techniczna, muzyczna i inna uczniów.

     2. Ustala się następujące limity sprawdzianów, prac klasowych i testów:

     a) w tygodniu         - 3

     b) w ciągu dnia       -2

     3. Oceny za sprawdziany, prace klasowe, testy notuje się w dzienniku lekcyjnym kolorem czerwonym. 

     4. Nauczyciel stosuje systematyczne ocenianie uczniów za różne formy aktywności.

     5. Na ocenę klasyfikacyjną (śródroczną i roczną) muszą składać się co najmniej 
     4 oceny cząstkowe.

     6.  Sprawdziany, testy i prace klasowe  nauczyciel powinien zapowiedzieć przynajmniej tydzień przed planowanym terminem i informację o tym wpisać w dzienniku lekcyjnym.

     7. Na prośbę uczniów nauczyciel może zmienić termin pracy pisemnej.  Jednakże konsekwencje w postaci zwiększenia liczby prac pisemnych                 
      w tygodniach następnych ponoszą uczniowie.

     § 80.1. Nauczyciel jest  zobowiązany do sprawdzenia pisemnych prac klasowych            
     w następujących terminach:

     a) kartkówek: w terminie do 1 tygodnia od daty kartkówki,

     b) prac pisemnych (sprawdziany, prace klasowe, dyktanda, testy): w terminie do 2 tygodni od daty pracy.

     2. Sprawdzone i ocenione  pisemne prace klasowe uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu wg poniższych zasad:

        a)  uczniowie zapoznają się ze sprawdzonymi pracami klasowymi w Szkole po rozdaniu ich przez nauczyciela;

       b) rodzice uczniów mają wgląd do sprawdzonych prac pisemnych swoich dzieci       
     w Szkole po ustaleniu terminu z nauczycielem danego zajęcia edukacyjnego;

       c) na prośbę ucznia  lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę  powinien ją uzasadnić.

     3. W razie nieobecności nauczyciela powyższe terminy ulegają przesunięciu o 1 tydzień od daty powrotu nauczyciela do pracy.

     4. Poprawa sprawdzianu powinna być wpisana w dzienniku zajęć i powinna uwzględniać problemy i braki wynikłe w czasie sprawdzianu.

     5.  Sprawdziany, testy i prace klasowe uczniów nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne przechowuje do końca sierpnia danego roku szkolnego.

     Zasady usprawiedliwiania nieprzygotowania uczniów do zajęć

      

     § 81.1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych                          
     w następujących przypadkach:

     a) z powodu choroby trwającej dłużej niż 5 dni roboczych (na uzupełnienie wiadomości uczeń ma 5 dni);

     b) przez 5 kolejnych dni po powrocie z sanatorium lub uzdrowiska;

     c) wskutek wypadków losowych.

     2.   W przypadku zajęć z wychowania fizycznego mają zastosowanie przepisy zawarte
     w ust. 1. Nieprzygotowanie do zajęć należy rozumieć jako brak wymaganego stroju.

     3.  W przypadku zajęć z plastyki i techniki mają zastosowanie przepisy zawarte w  ust. 1. Nieprzygotowanie do zajęć należy rozumieć jako brak wymaganych przyborów          
      i materiałów.

     4.     Za nieprzygotowanie uważa się:

     a) brak pracy domowej;

     b) brak podręczników, zeszytów ćwiczeń, zeszytów, itp.;

     c) brak przyborów szkolnych;

     d) „nienauczenie się” wymaganego zakresu materiału;

     e) brak stroju sportowego, przyborów geometrycznych, plastycznych lub innych materiałów wskazanych przez nauczyciela.

     5.  Uczeń może być dwa razy w ciągu okresu nieprzygotowany do zajęć bez podania przyczyny. W przypadku zajęć, których wymiar wynosi 1 godzinę w tygodniu, limit nieprzygotowań bez podania przyczyny wynosi jeden raz w ciągu okresu.

     Zasady oceniania zachowania uczniów

      

     § 82.1.  Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia                   
      w szczególności:

                  1)  wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

                  2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

                  3) dbałość o honor i tradycje Szkoły;

                  4)  dbałość o piękno mowy ojczystej;

                  5)  dbałość o bezpieczeństwo  i zdrowie własne oraz innych osób;

                  6)  godne, kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;

        7) okazywanie szacunku innym osobom;

        8) przestrzeganie regulaminu Szkoły.

     2. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

     3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali: 

              1) wzorowe;

              2) bardzo dobre;

              3) dobre;

              4) poprawne;

              5) nieodpowiednie;

              6) naganne.

     4. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub tych dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

     5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

      § 83.1. W ocenianiu zachowania stosuje się następujące ramowe kryteria:

      1.  ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny, a ponadto wyróżnia się uczynnością, taktem, inicjatywą na rzecz klasy, Szkoły lub środowiska, bierze aktywny udział w życiu Szkoły                     i reprezentowaniu jej na zewnątrz, jest kulturalny, jest przykładem dla innych           w zakresie obowiązkowości, pracowitości, sumienności, kultury osobistej, kultury zachowania, życzliwości i otwartości w stosunku do innych ludzi, zawsze gotów do pomocy innym (nie może mieć żadnej godziny nieusprawiedliwionej), nosi schludny, estetyczny i niewyzywający strój  z przypiętą tarczą szkolną i nie otrzymał żadnej uwagi w ciągu danego okresu;
      2.  ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w bardzo dobrym stopniu spełnia wymagania zawarte w treści oceny, wyróżnia się uczynnością, taktem, inicjatywą, bierze aktywny udział w życiu klasy i Szkoły, jest przykładem dla innych w zakresie punktualności, pracowitości, kultury zachowania oraz życzliwości, nosi schludny, niewyzywający i estetyczny strój z przypiętą tarczą szkolną. Uczeń mógł otrzymać jedną uwagę w ciągu okresu i nie otrzymał kary większej niż upomnienie wychowawcy;
      3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w treści oceny bez zarzutu, jego kultura zachowania nie budzi zastrzeżeń, jest obowiązkowy, punktualny, życzliwy, gotów do działań na rzecz innych, miły i kulturalny, nie używa wulgarnego słownictwa i nie przejawia agresji w stosunku do innych, nie niszczy mienia szkolnego, nie pali papierosów ani nie pije alkoholu,  nosi estetyczny i niewyzywający strój          z przypiętą tarczą szkolną. Uczeń mógł otrzymać dwie uwagi w ciągu okresu;
      4. ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który uchybia niektórym wymaganiom zawartym w treści oceny, przez co wywołuje czasami krytyczne uwagi nauczycieli i kolegów,      a sformułowane zastrzeżenia zostały poparte przez wychowawcę klasy, uczeń jest agresywny w stosunku do innych, używa wulgaryzmów, były zgłaszane zastrzeżenia dotyczące jego stroju, na terenie Szkoły używa telefonu komórkowego. Uczeń mógł otrzymać nie więcej niż cztery uwagi w ciągu okresu;
      5. ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który narusza zasady kultury i współżycia społecznego, wywiera szkodliwy wpływ na kolegów, używa wulgarnego słownictwa, bywa agresywny w stosunku do innych osób,  niszczy mienie Szkoły, notorycznie nie przestrzega regulaminu Szkoły;
      6. ocenę naganną otrzymuje uczeń, który w rażący sposób dopuścił się naruszenia zasad współżycia społecznego, dopuścił się aktów wandalizmu, agresji wobec kolegów lub nauczycieli, notorycznie wagaruje, pali papierosy, kradnie, itp., wywiera bardzo szkodliwy wpływ na kolegów i mimo podjętych przez Szkołę środków zaradczych jego postawa nie uległa poprawie.
     1. Oceną wyjściową zachowania jest ocena dobra.
     2. Opuszczona i nieusprawiedliwiona liczba godzin powyżej 5 na zajęciach w danym okresie powoduje obniżenie oceny zachowania o jedną ocenę od oceny proponowanej (wystawionej) przez wychowawcę.

     5. Otrzymanie nagany wychowawcy klasy powoduje obniżenie oceny zachowania do poprawnej, a dwóch nagan wychowawcy w ciągu jednego okresu obniżenie oceny do nieodpowiedniej.

     6. Otrzymanie nagany Dyrektora Szkoły powoduje obniżenie oceny do nieodpowiedniej,
     a otrzymanie dwóch nagan Dyrektora w ciągu okresu obniżenie oceny do nagannej.

     7. Ocena zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna  z zastrzeżeniem
     art. 44n ustawy o systemie oświaty.

     Zasady  poprawiania ocen niesatysfakcjonujących oraz uzyskiwania wyższej   rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny              z zachowania

      

     § 84.1. Oceną niesatysfakcjonującą ucznia może być ocena niedostateczna, dopuszczająca, a nawet dostateczna lub dobra.

     2. Uczeń ma prawo poprawienia oceny niesatysfakcjonującej go, zarówno cząstkowej (za sprawdziany, prace klasowe, testy), jak i klasyfikacyjnej.

     3. Nauczyciel ma obowiązek umożliwienia uczniowi poprawienia cząstkowej oceny niesatysfakcjonującej poprzez ponowne wyznaczenie zakresu treści do nauczenia, formy sprawdzenia tychże treści w terminie do  tygodnia od otrzymania tejże oceny. Uczeń może tylko jeden raz przystąpić do poprawy danej oceny.

     4. Uczeń, który został przyłapany na niesamodzielnej pracy (ściąganiu) nie ma prawa do skorzystania z poprawy oceny.

     5. W przypadku skorzystania z poprawy i uzyskania lepszej oceny, ocena z poprawy nie zastepuje oceny poprzedniej, a do oceny wyników pracy ucznia liczą się obydwie oceny.

     § 85.1. Uczeń i jego rodzice mogą wystąpić do Dyrektora Szkoły, z zaopiniowaną przez wychowawcę, pisemną prośbą o umożliwienie uzyskania wyższej niż przewidywana ocena śródroczna lub roczna z jednego lub dwóch zajęć edukacyjnych oraz zachowania najpóźniej na dwa dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

     1. Uczniowi przysługuje prawo ubiegania się o wyższą niż przewidywana oceny śródrocznej lub rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli
      w danym półroczu roku szkolnego:
      1. nie ma nieusprawiedliwionych godzin nieobecności z danego przedmiotu;
      2. ilość godzin nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu nie przekracza 10%;
      3. uczeń przystąpił do wszystkich prac klasowych oraz wykorzystał możliwości ich poprawy;
      4. w przypadku oceny rocznej - gdy ocena za pierwsze półrocze była przynajmniej taka, o jaką ubiega się uczeń na koniec roku.
     2. Wychowawca ucznia po sprawdzeniu spełnienia warunków z ust. 2 i zasięgnięciu pisemnej informacji od nauczyciela przedmiotu, opiniuje podanie.
     1. Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z opinią wychowawcy, gdy jest ona pozytywna, ustala termin sprawdzianu.
     2.  Sprawdzian obejmuje umiejętności i wiadomości z danego przedmiotu zgodnie
      z wymaganiami na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń, określonymi w wymaganiach edukacyjnych opracowanych przez nauczyciela danego przedmiotu. Zakres materiału obejmuje  dane półrocze.
     3. Sprawdzian przeprowadza się w części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem sprawdzianu     
       z informatyki (zajęć komputerowych), muzyki, plastyki lub wychowania fizycznego,
      z których ma formę zajęć praktycznych.
     4. Sprawdzian przeprowadza trzyosobowa komisja, w skład której wchodzi Dyrektor lub wicedyrektor, nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń ubiega się o zmianę oceny oraz nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
     5. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od wystawionej oceny klasyfikacyjnej z danych zajęć edukacyjnych.
     6. Z pracy komisji sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania do zrealizowania na sprawdzianie, wynik sprawdzianu z ustaloną oceną.
     7. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
     8. Wynik sprawdzianu odnotowuje się w dzienniku. Protokół z egzaminu przechowuje się jeden rok.
     9. Wniosek o uzyskanie wyższej oceny zachowania rozpatruje komisja, w skład której wchodzą:
      1. Dyrektor Szkoły lub inny nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący;
      2. wychowawca klasy;
      3. nauczyciel uczący w danej klasie;
      4. przedstawiciel samorządu uczniowskiego.
     1. Ocena zachowania może być zmieniona w przypadku gdy uczeń:
     1. aktywnie brał udział w pracach samorządu szkolnego lub klasowego;
     2. pracował społecznie na rzecz innych ludzi, środowiska, fundacji co zostało potwierdzone opiniami i podziękowaniami;
     3. reprezentował Szkołę na imprezach zewnętrznych, o ile nie zostało to wcześniej uwzględnione w ocenie z zachowania.

     Egzamin  klasyfikacyjny

      

     § 86.1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.

           1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla:
       1. uczniów, którzy zostali nieklasyfikowani z jednych lub więcej zajęć edukacyjnych     
         z powodu usprawiedliwionej nieobecności oraz dla uczniów, którzy zostali nieklasyfikowani z jednych lub więcej zajęć edukacyjnych z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności – za zgodą rady pedagogicznej;
       2. ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą;
       3. ucznia realizującego indywidualny tok nauki;
       4. ucznia, który indywidualnie uzupełnia ustalone z Dyrektorem zajęcia edukacyjne.
     1. W skład komisji, o której mowa w ust. 1, dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 wchodzą:
     1. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący;
     2. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
     1.  Dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 - 4, egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja w składzie:
       1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący;
       2. nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany egzamin.
     2.  W przypadku, gdy nie jest możliwe powołanie nauczyciela danego języka obcego nowożytnego w skład komisji przeprowadzającej egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który kontynuuje naukę języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub uczęszcza do oddziału w innej Szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji nauczyciela danego języka obcego nowożytnego zatrudnionego w innej Szkole w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.
     3.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 2-4 oraz
      z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia.
     4.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
     5.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego  w terminie ustalonym zgodnie z ust. 6, może przystąpić do niego
      w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
     6.  Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
     7.  Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki (zajęć technicznych), informatyki (zajęć komputerowych) i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
     8.  Dla ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą nie przeprowadza się egzaminów klasyfikacyjnych z:
       1. obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, zajęć technicznych
        i wychowania fizycznego;
       2. dodatkowych zajęć edukacyjnych.
     9. W trakcie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice ucznia.
     10. Ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących egzaminu poprawkowego lub zgłaszania zastrzeżeń.
     11. Egzamin klasyfikacyjny, dla uczniów, o których mowa w ust. 2 pkt. 3-4 nie obejmuje zajęć z wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
     12. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
     1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
     2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 3 i 4;
     3. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
     4. imię i nazwisko ucznia;
     5. zadania egzaminacyjne;
     6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
     1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
       o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

     Egzamin poprawkowy

      

     § 87.1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną    z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.

     1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły.
     2. W skład komisji wchodzą:

     1) Dyrektor, wicedyrektor lub nauczyciel zajmujący kierownicze stanowisko – jako przewodniczący;

     2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujący;

     3) nauczyciel prowadzący zajęcia takie same lub pokrewne jako członek komisji.

     1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. Wówczas Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej Szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.
     2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego     w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
     3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
     4.  Egzamin poprawkowy z plastyki, muzyki, techniki (zajęć technicznych), informatyki (zajęć komputerowych) i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
     5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
     6. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 88. ust. 1.
     7. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
     1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
     2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji, o której mowa w ust. 7;
     3. termin egzaminu poprawkowego;
     4. imię i nazwisko ucznia;
     5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
     1. Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację
      o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
     2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

     Tryb wnoszenia zastrzeżeń do oceny ustalonej niezgodnie z obowiązującymi przepisami

      

     § 88.1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

           1. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
           2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która:
     1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  z danych zajęć edukacyjnych;
     2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
     1. Ustalona przez komisję, o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna
       z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 87 ust. 1.
     2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu,
      o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły
      w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
     3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
     4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki (zajęć technicznych), informatyki (zajęć komputerowych) i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
     5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż
      w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
     6. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 1 wchodzą:
     1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły jako przewodniczący;
     2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
     3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
     1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału
      w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej Szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej Szkoły.
     2. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający
      w szczególności:
     1. nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
     2. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
     3. termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
     4. imię i nazwisko ucznia;
     5. zadania sprawdzające;
     6. ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
     1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 11, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
     2. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, wchodzą:
     1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji;
     2. wychowawca oddziału;
     3. nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
     4. przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
     5. przedstawiciel rady rodziców.
     1. Komisja, o której mowa w ust. 13, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania
      w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa
      w ust. 1. Ocena jest ustalona w drodze głosowania zwykłą większością głosów.
      W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
     2. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 13, sporządza się protokół zawierający
      w szczególności:
     1. imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
     2. termin posiedzenia komisji;
     3. imię i nazwisko ucznia;
     4. wynik głosowania;
     5. ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
     1. Protokoły, o których mowa w ust. 11 i 15, dołącza się do arkusza ocen ucznia.

     Promowanie uczniów

      

     § 89.1. Uczeń klasy I-III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

     2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia      
     w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek:

     1. wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia;
     2. na wniosek rodziców po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
     1. Jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego na wniosek:
     1. wychowawcy oddziału po uzyskaniu zgody rodziców ucznia;
     2. na wniosek rodziców po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału.

     4. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.

     5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
     o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

     6. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

     7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej, powtarza klasę.

         § 90.1. Uczeń kończy Szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał
     ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił do sprawdzianu ósmoklasisty.

     2. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, powtarza ostatnią klasę   
     i przystepuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.

          § 91.1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

     2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
     do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

     3. Uczeń, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą i w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
     z wyróżnieniem.

          § 92.1. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
     z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

     2. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę,
     do średniej ocen, o której mowa w ust. 1, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

      

     UCZNIOWIE

     Prawa i obowiązki dzieci w oddziałach przedszkolnych:

     §93.1. Dzieci w oddziale przedszkolnym mają wszystkie prawa wynikające z obowiązujących przepisów, w tym z Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., a w szczególności do:

     1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy umysłowej;

     2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania
     w procesie wychowawczo – dydaktycznym;

     3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;

     4) poszanowania jego godności i nietykalności;

     5) rozwijania aktywności poznawczej otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej          i przyrodniczej;

     6) warunków sprzyjających jego rozwojowi;

     7) zabawy, wypoczynku, czasu wolnego i odpowiedniego przygotowania do nauki
     w Szkole;

     8) opieki i ochrony;

     9) partnerskiej rozmowy na każdy temat;

     10) akceptacji jego osoby;

     11) znajomości swoich praw.

     2.  Dzieci w oddziałach przedszkolnych w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów mają obowiązek:

     1) szanować kolegów i wytwory ich pracy;

     2) szanować nauczycieli i pracowników obsługi;

     3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w oddziale;

     4) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywają;

     5) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczyciela;

     6) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;

     7) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;

     8) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników i osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;

     9) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.

      

     Prawa i obowiązki ucznia

        § 94.1. Uczeń ma prawo w szczególności do:

     1. wiedzy o przysługujących mu prawach;
     2. właściwie zorganizowanego procesu uczenia się, w sposób optymalny i zgodny          z zasadami higieny umysłowej, kształcenia się, wychowania i opieki odpowiedniej do wieku i osiągniętego rozwoju;
     3. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych    i predyspozycji ucznia;
     4. zapoznania się ze statutem Szkoły, zasadami wewnątrzszkolnego oceniania, regulaminami i procedurami obowiązującymi w Szkole;
     5. informacji o programach nauczania, wymaganiach edukacyjnych z obowiązkowych     i dodatkowych zajęć edukacyjnych, warunkach i trybie otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych oraz rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania, wynikających z zasad wewnątrzszkolnego oceniania;
     6. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
     7. wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się       w organizacjach działających na terenie Szkoły;
     8. opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;
     9. swobody w wyrażaniu własnych poglądów, myśli, przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób;
     10. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów na zajęciach edukacyjnych                  i  pozalekcyjnych oraz w formie indywidualnego programu lub toku nauki,               w przypadku szczególnych uzdolnień ucznia; umożliwienie ukończenia Szkoły          w skróconym czasie;
     11. korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej i poradnictwa zawodowego;
     12. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych;
     13. korzystania z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych
      i ćwiczeniowych;
     14. powiadomienia, z wyprzedzeniem co najmniej tygodniowym, o terminie
      i zakresie pisemnych prac klasowych;
     15. sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny oraz znajomości zasad, warunków i sposobów sprawdzania postępów i osiągnięć edukacyjnych;
     16. czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek;
     17. ochrony własności intelektualnej;
     18. współorganizowania imprez szkolnych i uczestnictwa w nich;
     19. współredagowania i wydawania gazetki szkolnej;
     20. bezpiecznych warunków nauki w Szkole i na zajęciach organizowanych przez Szkołę;
     21. uzyskiwania informacji z różnych źródeł wiedzy;
     22. pomocy w pokonywaniu trudności w nauce oraz informacji i wskazówek pomagających w uczeniu się, wsparcia przez nauczycieli, w przypadku zagrożenia niepowodzeniem szkolnym;
     23. udziału w konkursach i olimpiadach;
     24. pomocy materialnej i stypendialnej, w przypadku pozostawania w trudnej sytuacji ekonomicznej lub życiowej;
     25. przygotowania go do kształcenia na kolejnym etapie edukacyjnym, w tym wyboru zawodu i kierunku kształcenia;
     26. reprezentowania Szkoły na zewnątrz;
     27. do ochrony przed wszelkimi przejawami przemocy, agresji, zastraszania itp.;
     28. równego traktowania.

     § 95.1. Do obowiązków ucznia należy:

     1. przestrzeganie obowiązujących w Szkole przepisów prawa zewnętrznego
      i wewnętrznego;
     2. wykorzystanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzaniem swoich wiadomości i umiejętności, aktywnego uczestniczenia
      w zajęciach wynikających z tygodniowego rozkładu zajęć i przybywania na nie systematycznie i punktualnie;
     3. właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych, a zwłaszcza należytej koncentracji i uwagi, nierozmawiania z innymi uczniami, zabierania głosu tylko
      w sprawach związanych z tematem i po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela;
     4. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac domowych zadawanych przez nauczycieli;
     5. przestrzeganie zasad współżycia społecznego, a zwłaszcza:
      1. odnoszenie się z szacunkiem do uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły,
      2. przeciwstawianie się przejawom wulgaryzmu, przemocy i brutalności,
      3. tolerowania poglądów i przekonań innych,
      4. szanowania godności, wolności i nietykalności osobistej drugiego człowieka;
     6. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obowiązujących regulaminów pracowni;
     7. dbanie o porządek i ład w klasie i Szkole, szanowanie mienia szkolnego oraz mienia kolegów, nauczycieli i innych osób;
     8. dbanie o swoje zdrowie, higienę osobistą, bezpieczeństwo własne i kolegów; nieuleganie nałogom (papierosy, alkohol, narkotyki i inne używki) oraz przekonywanie innych o ich szkodliwości;
     9. noszenie w czasie zajęć szkolnych schludnego, estetycznego ubioru z przypiętą tarczą szkolną, a podczas uroczystości – stroju galowego;
     10. szanowanie symboli państwowych i szkolnych;
     11. aktywne uczestniczenie w życiu szkolnym;
     12. usprawiedliwianie, w formie pisemnego usprawiedliwienia wystawionego przez rodziców, nieobecności, w ciągu 7 dniu od dnia powrotu do Szkoły;
     13. zgłaszanie do wychowawcy lub sekretariatu Szkoły swojej nieobecności trwającej dłużej niż 3 dni;
     14. nieużywanie w Szkole telefonu komórkowego i urządzeń multimedialnych bez zgody nauczyciela;
     15. zmianę obuwia na terenie Szkoły oraz zmianę obuwia i stroju  na zajęciach wychowania fizycznego;
     16. postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej, dbania o honor i tradycje Szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu;
     17. dbania o piękno mowy ojczystej, nieużywanie wulgaryzmów, godne i kulturalne zachowanie się w Szkole i poza nią;
     18. podporządkowanie się zarządzeniom Dyrektora Szkoły, nauczycieli i ustaleniom samorządu uczniowskiego.

     2.  Podczas zajęć edukacyjnych uczeń:

     1. bierze aktywny udział w zajęciach, stara się nie przeszkadzać w ich prowadzeniu;
     2. współpracuje z nauczycielem i uczniami danego oddziału;
     3. dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, po uzyskaniu zgody nauczyciela;
     4. korzysta z pomocy dydaktycznych i naukowych zgodnie z polecaniem nauczyciela;
     5. wykonuje zadania i prace zlecone przez nauczyciela;
     6. korzysta z urządzeń multimedialnych tylko na polecenie nauczyciela;
      w przypadku niekorzystania z nich wyłącza je przed zajęciami;
     7. przestrzega zasad przyjętych przez oddział, w którym się uczy.
     1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów  komórkowych lub innych urządzeń multimedialnych, chyba że są to pomoce dydaktyczne. Na terenie Szkoły telefony i urządzenia multimedialne powinny być wyłączone i schowane, z zastrzeżeniem ust.4
     2. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może skorzystać z telefonu komórkowego w czasie przed i po zajęciach oraz przerw międzylekcyjnych tylko za zgodą nauczyciela dyżurującego. Zakazane jest wykonywanie zdjęć lub nagrywanie osób.
     3. W przypadku naruszenia zakazu używania telefonu komórkowego, nauczyciel poleca uczniowi wyłączenie telefonu i odłożenie go na biurko. O zaistniałym zdarzeniu informuje się wychowawcę i rodziców ucznia.
     4. Za zniszczone przez ucznia mienie Szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice, którzy są zobowiązani osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo zakupu nowego sprzętu.

     § 96.1 Uczniowie prowadzą dzienniczki ucznia, w których:

     a) na pierwszej stronie – pod imieniem i nazwiskiem ucznia –  rodzice składają wzory swoich podpisów;

     b) nauczyciele poszczególnych zajęć oraz wychowawcy wpisują informacje i uwagi dotyczące efektów nauczania i zachowania ucznia;

     c) wychowawcy wpisują informację o proponowanych ocenach z poszczególnych zajęć oraz przewidywanych zagrożeniach;

     d) wychowawcy wpisują informację o wymierzonej uczniowi karze lub przyznanej nagrodzie;

     e) wychowawcy (lub uczniowie na polecenie wychowawcy) wpisują informację
     o dacie wywiadówki lub proponowanej dacie spotkania, zaproszeniu do Szkoły
     z podaniem daty    i godziny;

     f) wychowawcy wpisują informacje dla rodziców;

     g) rodzice  zobowiązani są do systematycznej kontroli dzienniczków i potwierdzenia faktu zapoznania się z informacją swoim podpisem.

     Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

      

     § 97.1. Jeśli prawa ucznia zostały złamane i nie może on znaleźć rozwiązania tej sytuacji,
     o pomoc zwraca się kolejno do wychowawcy i Dyrektora Szkoły.

     2. Kiedy do złamania prawa doszło pomiędzy uczniami, wychowawca:

     1. zapoznaje się z opinią stron;
     2. podejmuje mediacje ze stronami sporu w celu wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona;
     3. w przypadku niemożności rozwiązania sporu, wychowawca przekazuje sprawę Dyrektorowi Szkoły;
     4. jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy uczniami, ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu podejmuje Dyrektor Szkoły.

     3. W przypadku, gdy do złamania praw ucznia doszło przez nauczyciela lub innego pracownika Szkoły, uczeń zgłasza sprawę kolejno do wychowawcy, wicedyrektora               i Dyrektora Szkoły, którzy:

     1. zapoznają się z opinią stron;
     2. podejmują działania mediacyjne ze stronami, w celu wypracowania wspólnego rozwiązania polubownego, z którego każda ze stron będzie zadowolona;
     3. jeśli na wcześniejszych etapach postępowania nie doszło do ugody pomiędzy stronami, Dyrektor Szkoły podejmuje ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sprawy.

     4. Szkoła ma obowiązek chronienia ucznia, który zwraca się o pomoc w przypadku łamania jego praw. Tożsamość ucznia składającego skargę jest objęta ochroną                
      i nieudostępniana publicznie, chyba że uczeń składający skargę wyrazi na to zgodę.

     5. Wszelkie informacje uzyskane przez wychowawcę, Dyrektora Szkoły
     w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.

     6. Wychowawca i Dyrektor Szkoły podejmują działania na wniosek ucznia, jego rodziców, samorządu uczniowskiego.

     Rodzaje i warunki przyznawania nagród oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody

     § 98.1. Dzieci w oddziałach przedszkolnych za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce mogą być nagrodzone:

      1. ustną pochwałą nauczyciela;
      2. pochwałą dla rodziców;
      3. nagrodą rzeczową;
      4. listem gratulacyjnym;
      5. pochwałą Dyrektora.

      § 99.1. W Szkole wobec uczniów wyróżniających się wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, aktywnością społeczną oraz odwagą i innymi formami zachowań budzących uznanie można stosować przewidziane niniejszym statutem formy nagradzania:

     1. pochwała wychowawcy;
     2. pochwała Dyrektora Szkoły udzielona na forum klasy lub Szkoły;
     3. pochwała pisemna Dyrektora Szkoły;
     4. dyplom wzorowego lub bardzo dobrego ucznia;
     5. list pochwalny lub gratulacyjny do rodziców ucznia;
     6. nagroda książkowa na zakończenie roku szkolnego;
     7. nagroda rzeczowa;
     8. dyplom za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w życie Szkoły;
     9. dyplom za 100% frekwencję.

     2. Tryb i okoliczności przyznawania wyróżnień są następujące:

      1. wyróżnienie ucznia winno mieć na celu uznanie dla jego postawy wobec nauki, zaangażowania w życie Szkoły, osiągnięć osobistych i służyć zarówno utrzymaniu prezentowanej przez ucznia postawy jak i wpływać mobilizująco na innych;
      2. w wyróżnianiu uczniów można pominąć zasadę stopniowania rodzajów wyróżnień stosując zasadę adekwatności wyróżnienia do podstaw jej udzielenia;
      3. Dyrektor Szkoły może wyróżnić ucznia z inicjatywy własnej lub na wniosek wychowawcy, nauczyciela, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego.
     1. Wychowawca i Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, może postanowić o przyznaniu nagrody w innej formie.
     2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody może wystąpić każdy członek społeczności szkolnej,      z tym że taki wniosek nie ma mocy wiążącej, a decyzje o przyznaniu nagrody podejmuje wychowawca lub Dyrektor.
     3. Wychowawca lub Dyrektor informuje rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie.

          § 100.1. Uczniowi lub jego rodzicom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec zastosowanej nagrody, gdy uznają, że jest nieadekwatna do uczniowskich osiągnięć.

     2.  Sprzeciw może być złożony w dowolnej formie, najpóźniej w ciągu 3 dni od otrzymania nagrody. Składając sprzeciw rodzice lub uczeń uzasadniają jego złożenie.

     3.  W celu rozpatrzenia sprzeciwu Dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie:

      1. wicedyrektor;
      2. wychowawca oddziału;
      3.  opiekun samorządu uczniowskiego;
      4.  przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
      5.  przedstawiciel rady rodziców.

     4.  Komisja rozpatruje sprzeciw, w obecności co najmniej 3/5 składu i podejmuje swoją decyzję poprzez głosowanie. Każda osoba z komisji posiada jeden głos. W przypadku równej liczby głosów, głos decydujący ma wychowawca oddziału.

     5.  O wyniku rozstrzygnięć  wychowawca oddziału powiadamia rodzica na piśmie.

      

     Rodzaje kar stosowanych wobec uczniów oraz tryb odwołania się od kary

      

     § 101.1. Dzieci w oddziałach przedszkolnych mogą być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących w oddziałach zasad:

      1. słowną uwagą nauczyciela i rozmową na temat niewłaściwego zachowania;
      2. odebraniem przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza;
      3. odsunięciem od   zabawy celem wyciszenia i uspokojenia;
      4. powtarzaniem poprawnego zachowania;
      5. czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw;
      6. rozmową pouczającą z Dyrektorem Szkoły.
     1.  Wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.

      § 102.1. Wobec ucznia, który nie stosuje się do statutu Szkoły, poleceń Dyrektora
     i nauczycieli, lekceważy sobie obowiązki szkolne, narusza zasady współżycia społecznego, mogą być zastosowane kary w postaci:

      1. upomnienia pisemnego wychowawcy oddziału;
      2. nagany wychowawcy oddziału;
      3. upomnienia Dyrektora Szkoły udzielonego indywidualnie uczniowi;
      4. upomnienia Dyrektora Szkoły w obecności rodziców ucznia;
      5. nagany Dyrektora Szkoły;
      6. pozbawienia ucznia prawa do reprezentowania Szkoły w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych;
      7. pozbawienia ucznia funkcji w samorządzie szkolnym lub klasowym (w przypadku pełnienia takiej funkcji);
      8. przeniesienia ucznia do równoległej klasy;
      9. zobowiązania ucznia, w porozumieniu z rodzicami, do określonego postępowania,
       a zwłaszcza do:
      1. naprawienia wyrządzonej szkody,
      2. wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności szkolnej oraz lokalnej,
      3. uczestniczenia w zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym,
      4. przeproszenia pokrzywdzonego i zadośćuczynienia za dokonaną przykrość.
        1. W przypadku demoralizacji nieletniego polegającej w szczególności na:
     1. naruszeniu zasad współżycia społecznego;
     2. popełnieniu czynu zabronionego;
     3. systematycznym uchylaniu się od obowiązku szkolnego;
     4. używaniu alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia;
     5. włóczęgostwie;
     6. uprawianiu nierządu;
     7. udziale w grupach przestępczych

     Dyrektor Szkoły przeciwdziała takiemu zachowaniu, powiadamiając o zaistniałej sytuacji rodziców oraz Policję.

     1. Dyrektor Szkoły zgłasza sprawę niepoprawnego zachowania ucznia do sądu lub
      na Policję w przypadkach, gdy:
     1. rodzice ucznia odmawiają współpracy ze Szkołą; nie stawiają się na wezwania wychowawcy oddziału i Dyrektora Szkoły;
     2. uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania, w szczególności, jeśli do Szkoły trafiają informacje o innych przejawach demoralizacji;
     3. szkoła wykorzystała wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich zastosowanie nie przynosi żadnych rezultatów;
     4. dochodzi do szczególnie drastycznych aktów agresji z naruszeniem prawa.
     1. Kary wymierzone przez wychowawcę oddziału i Dyrektora Szkoły, o których mowa
      w ust. 1, są odnotowywane w dzienniku uwag danego oddziału.
     2. Uczeń może zostać ukarany w przypadku:
     1. lekceważącego stosunku do obowiązków szkolnych;
     2. nieodpowiedniej i nagannej postawy wobec kolegów, nauczycieli
      i pracowników obsługi    i administracji;
     3. braku dbałości o zdrowie własne i kolegów, używania papierosów, alkoholu, narkotyków   i innych używek;
     4. używania wulgaryzmów;
     5. niszczenia mienia Szkoły;
     6. popełnienia czynu karalnego, np. kradzieży;
     7. niegodnego reprezentowania Szkoły na zawodach sportowych, konkursach, imprezach;
     8. fałszowania dokumentów;
     9. nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
     10. nieprzestrzegania zapisów statutowych Szkoły.
     1. Wymierzaniu kary nie może towarzyszyć naruszenie godności osobistej ucznia.
     2. Zabronione jest stosowanie kar naruszających nietykalność cielesną ucznia.
     3. Wymierzenie kary jest działaniem ostatecznym i zawsze winno być poprzedzone stosowaniem innych środków wychowawczych i korygujących postawy ucznia.

     9. W przypadku niemożności ustalenia winnego, wszelkie wątpliwości i okoliczności niejednoznacznie wskazujące na winowajcę, traktowane winny być na korzyść obwinionego.

     10. W Szkole nie stosuje się odpowiedzialności zbiorowej, jednakże wobec społeczności klasowej, która ucieka z lekcji, uporczywie przeszkadza w prowadzeniu lekcji nauczycielom, bądź niszczy mienie w sali, w której odbywają  się zajęcia – Dyrektor Szkoły może wprowadzić sankcje polegające na ograniczeniu lub zawieszeniu prawa do uczestnictwa w zajęciach poza Szkołą tj. wyjście do kina, teatru lub prawa do zorganizowania wycieczki.

     §103.1. Ustala się następujące kryteria wymierzania kar:

     1. wychowawca oddziału może udzielić uczniowi upomnienia w szczególności za:
     1. drobne uchybienia natury porządkowej itp. brak stroju sportowego, przyborów itp.;
     2. spóźnianie się na zajęcia lekcyjne;
     3. złośliwe uwagi kierowane pod adresem innych uczniów;
     4. przerzucanie winy na innych;
     5. samowolne opuszczanie lekcji;
     6. złe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego;
     7. utrudnianie prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
     1. wychowawca może ukarać ucznia naganą w szczególności za:
     1. samowolne opuszczenie zajęć bez usprawiedliwienia;
     2. powtarzające się zachowania, za które ucznia uprzednio upominano;
     3. wulgarne zachowanie się wobec nauczycieli, pracowników Szkoły lub innych uczniów;
     4. aroganckie zachowanie się wobec innych osób;
     5. złe wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego;
     6. opuszczanie terenu Szkoły w czasie przerw i obowiązkowych zajęć;
     7. odmowę wykonania polecenia wydanego przez nauczyciela;
     1. Dyrektor może wymierzyć uczniowi karę upomnienia w formie indywidualnej
      w szczególności za powtarzające się zachowania skutkujące udzieleniem kar wychowawcy oraz za opuszczenie bez usprawiedliwienia dużej ilości godzin
      w semestrze;
     2. Dyrektor może wymierzyć karę nagany w szczególności uczniowi, który:
     1. mimo wcześniejszego ukarania naganami, popełnia ponownie takie same wykroczenia,
     2.  którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów,
     3. dopuszcza się kradzieży,
     4. opuszcza bez usprawiedliwienia godziny lekcyjne,
     5. narusza normy współżycia społecznego, stosuje zastraszanie, nękanie oraz łamie inne zasady obowiązujące w Szkole;
     1. kara przeniesienia do równoległej klasy może być wymierzona w szczególności za:
     1. powtarzające się zachowania, za które udzielono niższe kary,
     2. wnoszenie na teren Szkoły środków zabronionych, mogących spowodować uszkodzenie ciała lub wprowadzić uczniów w stan odurzenia,